1.500 Pedalan di Blog Kampung Ciburuan


1.500 pedalan di blog Kampung Ciburuan
1.500 pedalan di blog Kampung Ciburuan

Nempo kana jumlah pedalanana, Alhamdulillah geningan ieu blog téh bisa medalkeun tulisan nepikeun ka 1.500 pedalan. Mugia waé ka hareupna leuwih mayeng deui….

Ahirna mah Bisa Noron Medalkeun Tulisan Sabulan Campleng


Pedalan blog Kampung Ciburuan salila bulan Oktober 2013
Pedalan blog Kampung Ciburuan salila bulan Oktober 2013

Hayang pisan unggal poé bisa midangkeun tulisan/pedalan dina ieu blog. Ngan nyakitu téa geningan. Pedalan atawa tulisan téh henteu bisa mayeng unggal waktu bisa dijieun. Pedalan atawa tulisan henteu bisa dijieun lamun taya pamanggih naon anu baris ditulis atawa dipedalkeun. Dina ayana ogé, pamanggih téh kadangkala henteu bisa langsung dijadikeun tulisan. Pamanggih téh kudu dikokolakeun (diolah) heula. Kumaha carana supaya pamanggih téh bisa dijadikeun tulisan anu merenah. Lamun geus ngawujud jadi tulisan mah kakara bisa dipedalkeun.

Jadi lamun hayang tulisanana mayeng unggal poé mah alusna unggal poé téh miboga pamanggih ngeunaan naon baé anu bisa dijadikeun tulisan. Pamanggih téh langsung disusun jadi tulisan dina blog. Arék saeutik atawa loba, pamanggih téh langsung dijieun tulisan. Kitu sotén lamun lulus banglus pamanggihna. Nalika euweuh pamanggih mah, nya wayahna waé kudu mikir atawa néangan pamanggih nepikeun ka kapanggih.

Kusabab pamanggih téh henteu unggal waktu kapanggih atawa kasampeur, aya alusna lamun sagala rupa pamanggih téh dikokolakeun kalawan alus. Kudu nyieun daptar pamanggih anu kapanggih, naha dihaja dipanggihan atawa henteu kahaja (kapanggih). Sanggeus dijieun daptar, terus dijieun tulisan. Tulisanana ogé kudu dikokolakeun kalawan bener ogé. Nalika pamanggih téh loba beubeunanganana, henteu langsung dijadikeun pedalan, tapi saeutik-saeutik medalkeunana. Sanajan dina hiji waktu miboga pamanggih nepikeun ka sapuluh siki, anu dipedalkeun mah alusna henteu langsung kabéhanana. Tapi nungtutan, hiji-hiji atawa dua-dua dina sapoéna. Nalika dina hiji poé poékeun ku pamanggih, kakara medalkeuna pamanggih/tulisan sésana.

Ku jalan ieu, pedalan téh sahanteuna baris mayeng unggal waktu (poé).

Tulisan Anu Alus Pikeun Blog Kampung Ciburuan [KC]


Nurutkeun tingkesan WordPress ahir taun 2012 pikeun blog Kampung Ciburuan [KC], aya sababaraha tulisan anu jadi pinunjul dina blog Kampung Ciburuan [KC]. Tulisan-tulisan anu pinunjul téh hususna ngeunaan Komputer anu ditulis dina Bahasa Indonésia saperti tulisan Komponen Penyusun Motherboard, Komponen Penyusun Komputer Pribadi (PC) jeung Jenis-jenis Soket Prosesor. Nurutkeun kanyataan yén tulisan-tulisan anu pinunjul éta ditulisna saméméh taun 2012, tapi angger pinunjul kénéh dina taun 2012, atuh WordPress méré wejangan supaya nyieun tulisan téh anu aya pakaitna reujeung tulisan anu pinunjul éta. Jadi lamun hayang loba anu ngalongok atawa loba anu néangan tulisan di mandala maya alusna mah tulisanana ngeunaan atawa aya pakaitna reujeung komputer.

Pedalan anu pinunjul di blog Kampung Ciburuan [KC]
Pedalan anu pinunjul di blog Kampung Ciburuan [KC]
Ngan hanjakal, tulisan-tulisan anu pinunjul téh ditulisna dina Bahasa Indonésia, lain dina Basa Sunda. Sedengkeun tulisan-tulisan dina blog ieu mah apanan condong kana tulisan anu maké Basa Sunda, jadi papalingpang ogé reujeung maksud ieu blog. Sanajan kitu aya sababaraha tulisan anu dihaja dipedalkeun dina Bahasa Indonésia.

Ka hareupna mah sigana, blog ieu mah dihususkeun pikeun medalkeun tulisan-tulisan dina Basa Sunda. Sedengkeun eusina mah bebas, bisa ngeunaan komputer ogé jeung ngeunaan daluang/elmu pangaweruh séjénna.

Kampung Ciburuan di Tumblr


Blog Kampung Ciburuan di Tumblr? Bisa ogé. Kabeneran di pangladén blog Tumblr geus dijieun blog Kampung Ciburuan anu alamatna di http://ciburuan.tumblr.com/. Ieu blog mangrupakeun salinan tina blog Kampung Ciburuan anu diteundeun di pangladén blog wordpress. Jadi sanajan béda pangladén blog katut alamatna, eusina mah ampir sarua. Ngan pedalan anu di Tumblr mah leuwih basajan, ngan ukur midangkeun poto anu aya dina pedalan katut sababaraha kalimah mimiti tina tulisanana. Pikeun maca tulisan anu lengkepna mah angger waé kudu asup ka alamat blog anu diteundeun di wordpress.

Pidangan blog Kampung Ciburuan di Tumblr

Tapi teu kudu bingung. Dina Tumblr disadiakeun panumbu anu numbukeun kana tulisan aslina. Jadi pikeun maca tulisan anu lengkep, kari neken panumbu anu aya dina tulisan di Tumblr anu dipimaksud (panumbu View Post). Anu panasaran, mangga waé langsung longok ka alamat http://ciburuan.tumblr.com/.

Mikawanoh Tumblr, Blog anu Basajan


Ceuk béja mah Tumblr téh mangrupakeun hiji wangunan mandala maya pikeun nyieun blog. Ngan blog di Tumblr mah béda reujeung wangunan blog-blog biasa saperti wordpress atawa blogspot. Wangunan blog di Tumblr mah kacida pisan basajanna. Tumblr dijieun pikeun jadi hiji wangunan blog anu teu kudu susah-susah dina babagi tulisan, poto, panumbu, musik, pidio jeung cutatan ngaliwatan panyungsi internét, hénpon, sérélék, ti mana waé ayana kalawan gampang jeung gancang. Jadi sabenerna mah Tumblr téh sipatna sarua waé reujeung blog biasa anu bisa dijadikeun tempat medalkeun tulisan atawa média lainna. Hiji anu ngabédakeunana téh nyaéta wangunan anu kacida basajan. Basajan dina medalkeun tulisan, ogé basajan dina babagi tulisan. Nalika anu keur nyungsi internét mikaresep kana hiji pedalan, kari neken widang ‘Share on Tumblr’ pikeun babagi pedalan kana sababaraha rupa panumbu pikeun babagi anu aya di internét kayaning tulisan jeung poto ka jalma séjén.

Pikeun ngagunakeun Tumblr teu kudu diajar kalawan susah-susah. Kamonésan anu disadiakeun di Tumblr gampang jeung gancang digunakeunana. Anu hayang medalkeun pedalan (tulisan, poto, lagu, pidio) ngaliwatan Tumblr kari nyieun akun di Tumblr. Saterusna kari nyieun pedalan anu baris dipedalkeun. Waktu anu dibutuhkeun ngan ukur sakeudeung.

Ancoan atawa pidangan Tumblr

Nurutkeun tulisan anu dipedalkeun ku GCF LearnFree.org dina tulisan anu judulna What is Tumblr?, aya sababaraha alesan anu bisa dipaké jadi dadasar pikeun nyieun blog di Tumblr, diantarana:

  • Tumblr mah gampang. Tumblr nyampakeun tempat pikeun nyieun pedalan anu alus jeung gampang. Kari milih jinis pedalan anu arék dipedalkeun, saterussna Tumblr bakal ngatur pedalan anu baris dipedalkeun. Pedalan ogé bisa dijieun ngaliwatan sérélék atawa hénpon.
  • Tumblr mah gampang dipolesna. Loba pisan theme anu disadiakeun pikeun digunakeun dina ngatur pidangan blog di Tumblr.
  • Tumblr mah gagah. Kalolobaan theme anu disadiakeun diwangun pikeun midangkeun gambar jeung pidio kalawan gampang.
  • Tumblr méré kabébasan pikeun babagi. Salasahiji alesan naon sababna Tumblr dijadikeun tempat neundeun gambar kusabab gampang jeung gancang sumebarna ka mamana. Hal ieu téh kusabab ayana pakakas pikeun Reblog, medalkeun deui pedalan anu geus aya kalawan gampang.

Kabita ku basajan jeung gampangna nyieun blog? Cobaan waé nyieun blog di Tumblr.