Jeméngan


Rupa-rupa pasipatan jalma mah, utamana pasipatan barudak. Aya budak anu babarian aya budak anu kuatan. Aya budak anu henteu nanaon ogé osok ngadadak babarian. Aya deui budak anu kuatan, najan dikukumaha ogé angger henteu réngrot-réngrot.

Budak ceurik
Budak ceurik

Pikeun budak anu babarian mah, najan kasigeung saeutik ogé osok babarian, utamana babarian léwéh atawa ceurik. Budak téh najan ngan ukur kapoyok saeutik atawa teu pira babari pisan nginghakna. Babari pisan neuteulina. Gampang pisan ngaluarkeun cimata.

(Gambar meunang nginjeum ti blogspot.com)

Getas Harupateun


Harupat téh nyaéta bagéan injuk anu siga nyéré. Teu kaop dipileykeun, harupat mah babari pisan potong, sabab regas.

Nilik kana rupana mah harupat téh siga anu kuat atawa liat najan kudu dipelengkungkeun atawa dipileykeun ogé. Tapi sabenerna mah henteu. Harupat mah gampang pisan potongna lamun dipelengkungkeun, ceuk istilahna mah regas atawa gampang potong.

Harupat dina injuk

Ieu kaayaan bisa dilarapkeun kana kaayaan jalma. Jalma bisa miboga pasipatan getas harupateun, nyaéta babarian. Naha arék babarian kasigeung atawa babarian ambek najan ukur ku hal anu leutik. Jalma anu babarian ambek ku hal anu teu pira, bisa disebut miboga pasipatan getas harupateun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com)

Ngaran Jalma (Bagean ka-2): Beurat ku Ngaran


Dina milih ngaran budak, kolot osok milih ngaran anu alus, da sakumaha dina tulisan nu geus kaliwat, ngaran teh bisa jadi mangrupakeun harepan atawa kahayang kolot ka budakna. Mangkana budak dibere ngaran ku hiji ngaran teh, kolot miharep supaya budakna loyog reujeung ngaranna. Contona wae, hiji budak anu dingaranan ku ngaran Cahya, kolotna ngabogaan harepan supaya budakna jadi atawa ngabogaan cahya dina kahirupanana. Atawa ngaran-ngaran sejenna anu ngawakilan kahayang kolot atawa doa kolotna.

Sanajan ngaranna alus, sakumaha kahayang kolotna oge alus, ari dina kahirupan sapopoena mah, eta budak teh tug nepikeun ka gedena, tacan tangtu sarua reujeung kahayang kolot anu diwawakilanan ku ngaranna. Jadi antara ngaran reujeung pasipatanana teh kadang aya anu papalingpang.

Dina hal ieu aya anu disebut atawa istilah, beurat ku ngaran. Geus lumrah, lamun aya budak atawa jalma anu beurat ku ngaran, ngaran eta budak teh osok diganti ku ngaran anu sejen, anu leuwih hampang. Supaya eta budak teh teu beurateun teuing ku ngaranna.

Naon atuh ari beurat ku ngaran teh?

Saperti disebutkeun di luhur, ngaran reujeung pasipatanana teh beda pisan, beda jauh. Ari ngaranna teh alus, anu ngandung harti supaya eta budak teh ngabogaan pasipatan anu sarua reujeung ngaranna, sedengkeun buktina dina kahirupanana, pasipatanana teh beda pisan. Jadi eta budak teh osok asa dibeungbeuratan ku ngaranna anu alus. Jadi wae supaya henteu beurateun teuing, ngaranna teh ‘kudu’ diganti.

Adat Kakurung Ku Iga


Di kantin sakola, si Edah eukeur guntreng ngobrol reujeung si Omon. Sanajan beda kelas reujeung beda lembur ditambah deui kakara wawuhna oge sababaraha minggu, duanana oge geus nyobat pisan.

“Mon, maneh teh babaturanana si Acim lain…?” Si Edah nanya ka si Omon.

“Heu-euh. Malahan mah lain babaturan deui. Da kuring reujeung manehna mah teu asa jeung jiga deui. Da geus jadi jadi sobat ti leutik keneh.” Tembal si Omon daria.

“Oh kitu. Salembur nya…?”

“Heu-euh. Salembur, sasakola deui waktu di SD, sakelas deuih.” Tembal si Omon deui.

“Lamun kitu mah apal atuh kana pasipatanana….” Si Edah nyoksrok jero, siga anu hayangeun apal kana pribadi si Acim.

“Nya…, perkara eta mah apal atuh. Tapi…,” si Omon teu kebat nyaritana.

“Tapi kumaha?” si Edah megat omongan.

“Teu kukumaha ketang.” si Omon teu jadi terus terangna.

“Naha…?” Si Edah panasaran. “Pedah ka sobat nya…? Moal beja-beja sagala rusiahna….?”

“Lain kitu atuh.” Si Omon ngahuleng.

“Terus…?”

“Teu ah. Enggeus ah tong nyaritakeun nu kitu. Tong nyaritakeun perkara eta. Mending keneh nyaritakeun hal sejen.” Si Omon nyalenggorkeun omongan.

“Em…. Saeutik wae atuh nya. Kuring mah ngan hayang apal kana pasipatan si Acim wungkul. Hiji wae.” Penta si Edah.

“Pasipatan nu kumaha?” Tembal si Omon siga anu haroream.

“Nya nu kumaha wae atuh. Nu penting mah pasipatan manehna.”

“Embung ah. Sieun kadengeeun ku manehna.” Si Omon culang-cileung.

“Moal atuh. Da si Acim mah eukeur di Perpustakaan. Jadi moal ngadengeeun. Dijamin lah.” Si Edah maksa.

Si Omon ngahuleng. Manehna luak-lieuk. Di kantin teh rada loba murid sakola, ngan tacan karenal kabehanana dan bareda kelas, kelasna saluhureun manehna. Aya anu saangkatan ngan beda kelas, reujeung tacan pati karenal kabehanana. Nu kenal teh kakara reujeung si Edah katut si Ikah wungkul, ditambah ku si Asep, Lalan, Wulan, Dede, Hendrik, Sahlan. Kabehananaa oge anu sakelas reujeung si Edah. Nu sejenna paling oge babaturan anu asal SD-na sarua reujung manehna: si Duyeh, si Uju, jeung nu sejenna.

“Kumaha…?” Si Edah maksa.

“Kumaha nya…,” si Omon ngahuleng.

“Eta wae atuh, hiji wae, ngan hiji….” Si Edah keukeuh maksa.

“Heug atuh lamun kitu mah. Tapi omat ulah dibeja-beja ka manehna nya.”

“Nya heu-euh atuh. Masing percaya wae ka kuring.” Si Edah nyayakinkeun si Omon.

“Manehna mah tara ieuh daria. Osok heureuy wae.” Ceuk si Omon. Nyaritana ampir teu kadenge da rada halon.

“Nu kitu mah atuh lain pasipatan. Da tiap jalma oge osok heureuy….” Si Edah siga anu hanjelu.

“Ih da ieu mah lain ngan ukur heureuy saheureuy-heureuyna atuh. Manehna mah teu nempo kaayaan. Sanajan anu nyaritana teh daria, tapi manehna mah siga anu heureuy wae. Teu dianggap daria. Eta pasipatanna teh lamun anu teuapal mah matak pikakeuheuleun. Da manehna mah teu nempo jalmana, sanajan kakara kenal oge tetep wae, eta pasipatanna teh teu bisa dipiceun atawa disumputkeun heula sakeudeung mah. Teuing atuh da kuring oge heran ku manehna mah. Langka dariana da. Geus pasipatanana meureun….” Ceuk si Omon deui panjang lebar.

“Nya lamun kitu mah atuh. Da si Acimna aya ka dieu.” Si Edah ngareret ka lawang panto kantin.

“Cim, cenah bapa maneh jadi bandar cau. Bener eta teh?” Mang Jeje, anu boga kantin nanya ka si Acim anu kakara asup ka kantin.

“Duka nya….” Tembal si Acim saceplosna wae.

“Bener ieu mah…. Lain heureuy.” Mang Jeje rada keuheul.

“Em, muhun.”

“Tah kitu atuh. Jawab masing daria.”

“Naon kitu Mang?”

“Henteu ieu mah nanya wae heula. Lamun amang perlu, apanan tinggal neang ka lembur.”

Si Acim unggut-unggutan.

“Cim ari harga cau ambon sabaraha sakilona?”

“Duka atuh. Da sanes abdi anu meseranana oge.” Tembal si Acim bari ngaleos nyampeurkeun ka si Omon reujeung si Edah.

“Ih, dasar!” nu nanya kutuk gendeng, asa teu diwaro ku si Acim. “Awas siah!”

Goréng Adat


Si Acim eukeur diuk di handapeun tangkal kopi di sisi jalan. Manehna melong ka jalan gede anu lumayan rada anggang anu aya dihareupeunana. Manehna keur nyerangkeun anu lalar liwat anu baralik ti kebon reujeung ti sawah. Kaayaan harita eukeur mimiti lingsir ngulon, panas poe teu pati panas, kawantu lain usum halodo. Harita teh keur mangsana dangdangrat.

Si Acim jiga anu keur niis di handapeun tangkal kopina teh. Manehna sosoranganan. Henteu ti biasana, manehna osok reujeung babaturanana, sahanteuna reujeung si Omon. Teuing kunaon atuh, harita mah manehna teh ulin sosoranganan.

Diuk di handapeun tangkal kopi, karasa tiisna, henteu hareudang teuing. Komo ditambah ku angin anu ngahiliwir, nebak dangdaunan. Manehna diuk sila bari nanggeuy gado ku dua leungeunna. Sikuna diteueulkeun kana pingpingna. Atuh rada mendeko oge. Kituna teh taya saurang oge anu nganyahoanan, komo nyerangkeun manehna mah.

Jalan anu dipelong teh lumayan rada gede oge, bisa kaliwatan mobil treuk. Ngan eta jalan teh rada anggang ti manehna diuk. Anggangna kira-kira 20 tumbak mah. Antara jalan jeung manehna teh kebon sampeu anu tacan lila dipelakeun. Jadi teu ieuh ngahalangan titingalianana ka jalan gede tea.

Sanajan manehna neuteup anteb ka jalan, tapi jiga anu melong kosong. Teuteupanan jiga anu nyoreang ka mangsa ka tukang, mangsa manehna eukeur leutik keneh pisan. Kabayang ku manehna, mangsa-mangsa eukeur leutik, eukeur diasuh keneh ku ninina, kira-kira lima taun katukang. Teuing atuh ku matak nineung reujeung matak lewang, matak sedih. Henteu sedih kumaha, da dina waktuna eukeur aya keneh ninina mah manehna teh remen diasuh ku ninina. Sapopoena, mangsa indung bapana arindit ka kebon teh, manehna mah tara dibawa da leutik keneh. Nya di lembur teh diasuh ku ninina.

Anu matak jadi sedih ka manehna mah, teuing ku matak kaduhung ayeuna. Mangsa harita, mangsa eukeur leutik manehna teh kacida pisan  mantangulna. Teuing turunan saha atuh menahna teh, kitu ceuk tatangga manehna anu nyararita teh. Anu masih keneh aya dina ingetan manehna mah mangsa manehna balik ti tampian reujeung ninina. Harita ninina teh balik ti tampian teh mani angkaribung ku babawaan, jaliken dina aisanana mani opat siki, acan deui seuseuhan pakean. Harita, keur datang panyakit manehna. Manehna hayang digandong ti cai keneh. Kusabab ninina oge mani beurat mamawa babawaan, nya teu bisa ditedunan eta pamentana teh. Kusabab henteu ditedunan manehna ceurik lolongseran, teu nempo di kaayaan ninina. Ditinggalkeun ku ninina, atu beuki tarik pisan manehna ceurik. Atuh ninina teh teu kebat, tuluy nungguan jeung nyanggupan arek ngagandong. Tapi manehna embungeun lamun digandongna teh ditempat ninina nangtung. Manehna hayangeung digandongna teh ti tempat manehna ceurik. Kusabab ninina teh da beurat tea, teu ditedunan, maenya kudu balik deui mah. Da kusabab teu ngarti tea, manehna tetep embung lamun kudu leumpang nyampeurkeun ninina mah. Manehna hayangeun digandong di tempat manehna ceurik. Atuh tungtungna mah ninina ngelehan sorangan. Melaan balik deui ka tempat incuna ceurik, enya ka tempat manehna ceurik. Sanajan angkaribung oge.

Teu karasa ku manehna, cai matana aya anu ngeclak kana leungeunna mapay pipina. Dina hatena, naha atuh kalakuan manehna baheula teh mani kitu pisan.