Pasanggiri Pop Sunda Sumedang


Dina raraga ngamumulé Basa Sunda jeung ngamumulé seni Sunda, baris diayakeun pasanggiri Pop Sunda Sumedang. Pasanggiri ieu dilumangsungkeun ku panata calagara anu mangrupakeun gawé bareng antara Tandang Creative Community, Patuzzu Multigrafika jeung Hanjuang Sumedang kalawan pangrojong ti SMTV Sumedang. Pasanggiri bakal dilaksananakeun dina ping 26 jeung 27 Agustus 2017. Dina prungna pasanggiri aya dua undakan anu kudu diliwatan ku pamilon ieu pasanggiri, nyaéta undakan seléksi jeung undakan puncer (final).

Ieu pasanggiri bébas bisa diiluan ku saha waé, asal kaasup dina wengku umur ti mimiti sapuluh taun nepikeun ka 70 taun katut urang Jawa Barat. Kalawan sarat anu kudu ditedunan ku anu ngiluan kana ieu pasanggiri nyaéta ngeusian formulir daptar anu geus disadiakeun ku panata calagara (panitia), terus mayar waragad daptar anu gedéna Rp 100 rébu pikeun unggal pamilon ditambah potrét pamilon ukuran 3R anu jinisna dua rupa nyaéta potrét close up jeung sakabéh awak.

Pamilon bisa daptar langsung ngaliwatan kantor SMTV Sumedang di Jl. Raya Bandung – Cirebon No. 289 Désa Mandalahérang Kacamatan Cimalaka atawa bisa ogé ngaliwatan Pattuzu Multigrafika di Blk. Parakanmuncang Kacamatan Cimanggung. Salian ti éta, pamilon ogé bisa daptar ngaliwatan sawatara kontak anu disadiakeun ku panata calagara anu diantarana waé di nomer 0813-2068-9425 (Zay) pikeun pamilon anu dumuk di wewengkon Jatinangor jeung Tanjungsari, 0813-2410-2017 (Diky) pikeun pamilon anu dumuk di wewengkon Darmaraja jeung sabudeureunana kaasup Majalengka, 0812-2105-9657 (Oniel) atawa 0852-2216-9808 (Dali) pikeun urang Rancakalon jeung sabudeureunana katut Subang, 0888-0901-2637 (Nugie) atawa 0852-6454-7249 (Dadi) pikeun urang dayeuh Sumedang katut sabudeureunana.

Pasanggiri Pop Sunda Sumedang

Pamilon anu ngiluan kana pasanggiri ieu bisa milih lagu wajib anu bakal dibawakeun dina prungna pasanggiri, ditambah jeung lagu pilihan anu geus disadiakeun. Lagu wajib anu bisa dipilih ku pamilon mangrupakeun lagu anu biasa dihaleuangkeun ku Fanny Sabila nyaeta Tahu Sumedang, Ceurik Cimanuk atawa Darmaga Cinta. Sedengkeun lagu pilihanana nyaéta tin lagu-lagu anu dihaleuangkeun ku Minus One.

Waktu anu disadiakeun ku panata calagara pikeun narima pamilon anu daptar nepikeun ka ping 20 Agustus 2017. Anu daptar bisa jadi pamilon ieu pasanggiri bakal meunangkeun kagegelan mangrupa VCD Fanny Sabila, Paket Starter Pack 2 GB, Digiloop Telkomsel jeung Stiker Pasanggiri Pop Sunda.

Pamilon anu geus daptar baris ngiluan technical meeting anu baris dilaksanakeun dina poé Ahad ping 20 Agustus 2017. Anu saterusna bakal ngiluan pasanggiri dina ping 26 nepikeun ka 27 Agustus 2017.

Pasanggiri ieu marebutkeun hadiah mangrupa duit (uang pembinaan), piala katut mini clip jeung video clip. Ieu hadiah diancokeun pikeun jawara kahiji, kadua jeung katilu.

SMA Negeri 1 Sumedang, Jawara Pasanggiri Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat


Poé Saptu ping 4 Juni 2016 mangkukna geus dilumangsungkeun acara pasanggiri Ngadongéng (Story Telling) Carita Rahayat Jawa Barat. Pasanggiri anu dilumangsungkeun ku Mahasiswa Kelas A Program Studi Informasi dan Perpustakaan entragan 2014 Fikom Universitas Padjadjaran (UNPAD) ieu lumangsung kalawan lancar. Jumlah pamilon pasanggiri anu diayakeun di Balé Pabukon Kecamatan Jantinangor ieu téh aya sapuluh urang anu mangrupakeun wawakil ti sawatara sakola SMA anu aya di Kabupatén Semedang.

Dina prakna, pasanggiri ieu téh mintonkeun kamonésan atawa pangabisa unggal pamilon dina ngadongéngkeun carita anu sumebar di wewengkon Jawa Barat. Ngadongéngna teu ngagunakeun Basa Sunda atawa Basa Indonésia tapi ngagunakeun Basa Inggris. Atuh ngadongéngna leuwih nyari.

SMA Negeri 1 Sumedang Jawara Pasanggiri Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat
SMA Negeri 1 Sumedang Jawara Pasanggiri Story Telling Carita Rahayat Jawa Barat

Pupuhu panata calagara ieu acara miharep ayana pasanggiri ieu bisa ngaronjatkeun deui rupa-rupa carita rahayat supaya henteu kalindih ku jaman. Atuh ku dilumangsungkeunana di Balé Pabukon ogé harepanana mah kahareupna, Balé Pabukon UNPAD bakal leuwih ramé kunu daratang. Daratang ka Balé Pabukon pikeun ngadon maraca anu béh dituna bisa ngaronjatkeun kahayang jeung sumanget pikeun maca.

Hasil tina pasanggiri ngadongéng ieu, anu jadi jawarana nyaéta pamilon anu asalna ti SMA Negeri 1 Sumedang nyaéta Ichlas Nurfaidah. Jawara kaduana disangking ku Nurkholifah ti SMK Yudika Tanjungsari jeung jawara ketiluna ku Imel Maelani ti SMA Karsamadya Tanjungsari.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti Sumedang Online)

Pamaréntah Sumedang Baris Ngayakeun Pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran


Dina raraga miara seni Sunda heuseusna Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran, pamaréntah Sumedang baris ngayakeun pasanggiri anu dijejeran ku ‘Pasanggiri Kawih dan Tembang Sunda Cianjuran Wilayah Priangan tahun 2015″. Ieu pasanggiri téh bakal dilumangsungkeun di Gedong Aula Balé Kambang Désa Margamukti Kacamatan Sumedang Utara jeung Gedong Nagara Sumedang. Ieu pasanggiri bakal dilumangsungkeun dina ping 25 Nopémber nepikeun ka pung 28 Nopémber 2015.

Salian ti pikeun miara seni Sunda, ieu pasanggiri téh diayakeun pikeun ngarojong jeung nguatan program Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS).

Pamarentah Kabupaten Sumedang bakal ngayakeun pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran
Pamarentah Kabupaten Sumedang bakal ngayakeun pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran

Pasanggiri ieu diiluan ku pamilon anu asalna ti wewengkon Priangan, nyaéta Kabupatén Sumedang, Kota Bandung, Kabupatén Bandung, Kabupatén Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupatén Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupatén Tasikmalaya, Kabupatén Ciamis, Kota Banjar jeung Kabupatén Pengandaran. Nepikeun ka danget ayeuna, geus loba pamilon anu daptar.

Dina pasanggirinya, sakumaha hasil Technical Meeting Pasanggiri Kawih dan Tembang Sunda Cianjuran Wilayah Priangan tahun 2015 anu dilumangsungkeun di aula rapat RS Pakuwon, bakal dilaksanakeun ngaliwatan undakan munggaran (penyisihan) jeung undakan puncer (final). Undakan munggaran bakal dilumangsungkeun dina poé Rebo ping 25 Nopémber pikeun pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran. Sedengkeun ari pasanggiri Kawihnya bakal diayakeun dina poé Kemis ping 26 Nopémber. Tempatna di Gedong Aula Balé Kambang. Undakan puncerna bakal diayakeun dina poé Saptu ping 28 Nopémber anu tempatna di Gedong Nagara Sumedang.

Nurutkeun panata calagara, pamilon dibagi kana dua katagori/golongan nyaéta katagori rumaja pikeun pamilon anu umurnya 10 nepikeun ka 17 taun. Anu kaduanya nyaéta katagori déwasa pikeun pamilon anu leuwih ti 18 taun. Dina prak-prakanana, pamilon kudu ngahaleuangkeun langgam wajib jeung pilihan. Contona waé, dina undakan munggaran, pamilon rumaja kudu mawakeun kawih/tembang Citra Resmi jeung Cinta Nusa. Sedengkeun kawih/tembang pilihanana, Sumedang Kota Kamelang, Tanah Sunda, Pahlawan Toha, Tanah Pasundan jeung Arwah Pahlawan.

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)

Pasanggiri Rampak Sekar Lises Citraresmi


Dina raraga miéling milangkala ka-29 Lingkung Seni Sunda Citraresmi Universitas Winaya Mukti, baris diayakeun Pasanggiri Rampak Sekar undakan SMA atawa sadarajat sa-Kabupatén Sumedang. Ieu pasanggiri téh dihususkeun pikeun barudak sakola SMA atawa saentraganana kalawan sagrupna dieusi ku 20 nepikeun ka 30 urang.

Pasanggiri Rampak Sekar Lises Citraresmi 2015
Pasanggiri Rampak Sekar Lises Citraresmi 2015

Anu hayang ngiluan bisa daptar nepikeun ka ping 18 April 2015. Kalawan tempat daptarna ka Sekretariat Lises Citraresmi di Kampus Uniwm Jalan Raya Bandung-Sumedang k. 29 Tanjungsari. Waragad pikeun daptarna nyaeta 100 rébu pikeun sagrupna.

Dina ping 18 April bakal diayakeun technical Meeting. Ari pasanggirina sorangan baris diayakeun dina ping 25 April 2015.

Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Fotografi


Salasahiji widang anu dipasanggirikeun dina Féstival Budaya Sunda 2015 téh nyaéta popotoan atawa Lomba Fotografi. Lomba fotografi ieu dilumangsungkeun dina ping 8 Méi 2015 kalawan tempatna motrétna bébas asal anu dipotrétna aya pakaitna reujeung budaya Sunda.

Lomba Fotografi dina Féstival Budaya Sunda 2015
Lomba Fotografi dina Féstival Budaya Sunda 2015

Anu hayang ngiluan kana ieu lomba bisa daptar ti ayeuna kénéh. Waktu daptar ditutup dina ping 8 Méi 2015. Anu daptar kudu mayar waragad pikeun daptar anu gedéna saratus rébu rupiah. Saha waé anu bisa ngiluanana? Pamilon ieu pasanggiri/lomba, bébas bisa diiluan ku saha waé arék barudak sakola, mahasiswa atawa umum asal urang Jawa Barat.

Hasil motrét anu diilukeun kana ieu lomba kudu asli lain meunang nyalin atawa ngarobah. Jumlah potrétna ngan hiji, payilna diasupkeun kana sidi (CD) sarta dicitak ngagunakeun keretas poto ukuran 12R.

Anu jadi pinunjulna bakal diwawarkeun dina ping 28 Méi 2015 kalawan bakal dipilih pinunjul kahiji nepikeun katilu. Anu jadi pinunjul bakal dilélér ku mangrupa piala, sertifikat, goody bag katut duit. Jawara kahijina bakal meunang duit lima juta, jawara kadua meunangkeun duit opat juta jeung katiluna bakal meunangkeun duit tilu juta.

Anu hayang ngiluanana bisa ngundeur formulir pikeun daptar di loka fbs2015.blogspot.com. Lamun hayang meunang inpo leuwih mundel bisa nepungan panatacalagarana di nomer 08818230329 atawa ngaliwatan akun pésbuk facebook.com/gerpeda.

(Gambar meunang nginjeum ti FBS 2015)