Narima Pangondang Jadi Panulis Blog di WordPress


Nalika diondang jadi panulis di hiji blog (blog bogana pihak séjén), urang kudu miboga heula akun WordPress. Lamun geus boga kari asup waé ka alamat panumbu anu dikirimkeun ka alamat email urang. Sedengkeun lamun tacan boga, tangtuna kudu daptar heula ka loka WordPress.com pikeun meunangkeun akun WordPress.

Dina palebah tacan miboga akun WordPress, bisa daptar ka loka WordPress.com pikeun miboga akun WordPress anu baris dipaké pikeun asup kana lambaran jaro Dasbor WordPress. Cara daptarna mah sarua waé reujeung cara daptar pikeun nyieun blog dina WordPress.com. Ngan lamun ngan ukur hayang jadi panulis dina blog pihak séjén mah, teu kudu nyieun alamat blog dina nalika daptarna. Carana, dina lambaran daptar di WordPress, di katuhueun kotak eusian alamat blog, aya panumbu signup for just a username. Klik panumbu éta. Mangka kotak-kota eusian anu disadiakeunana ngan ukur tilu rupa nyaéta alamat sérélék, sandiasma katut tulaksandi. Eusian tiluanana kalawan bener jeung apalkeun. Sanggeus réngsé, teken kenop Sign Up. Tuluy pariksa sérélék pikeun ngaaktipkeun akun WordPress-na ku jalan muka sérélék ti WordPress. Sanggeus aktip mah bisa langsung narima pangondang ti anu ngondang jadi panulis.

Narima pangondang jadi panulis di blog sejen
Narima pangondang jadi panulis di blog sejen

Pikeun anu geus boga akun mah bisa langsung narima pangondang dina sérélék anu dikirim ku anu ngondang. Dina sérélék anu dikirimkeun ku anu ngondang, aya kenop Accept Invitation. Teken kenop ieu lamun bener-bener narima kana pangondangna. Lamun nolak mah, teu kudu diteken, antepkeun waé. Sanggeus diteken kenopna, bakal muka loka WordPress tempat asup kana lambaran Dasbor-na. Asupkeun sandiasma atawa alamat sérélék anu didaptarkeun kana WordPress katut tulaksandina. Lamun bener, bakal asup kana lambaran Dasbor kalawan Kalimah pangwilujeng anu nandakeun geus jadi panulis dina éta blog: Congrats! You have been added to this blog.

Lamun geus kitu mah kari nyieun pedalan dina éta blog, naha tulisan atawa pedalan séjénna.

Kalungguhan Panulis Anu Ngokolakeun Blog di WordPress


Sahanteuna aya opat kalungguhan panulis anu bisa dipaké dina blog di WordPress. Opatanana miboga tingkatan reujeung pangabisa atawa hak anu béda-béda. Opat tingkatan kalungguhan téh nyaéta Administrator, Pangropéa (Editor), Panulis (Autor) katut Pangdeudeul (Kontributor). Kalungguhan pangluhurna mah Administrator. Ieu kalungguhan mibogaan pangabisa jeung hak anu loba kaasup mupus blog anu dipibogana, ngasupkeun anu séjén pikeun jadi panulis. Pokona mah Administrator téh mangrupakeun jalma anu ngapimilik éta blog. Administrator mah taya anu ngawawatesanan dina ngokolakeun blogna.

Kalungguhan anu kadua nyaéta Pangropéa. Ieu kalungguhan mah ngan ukur miboga hak pikeun nempoan, ngarobah (ngaropéa), medalkeun katut mupus tulisan atawa lambaran. Ditambahan ku kamampuhan pikeun ngokolakeun pairan, ngatur katagori, ngatur tag jeung panumbu katut ngunggah payil/gambar.

Kalungguhan katiluna disebut Panulis (Autor). Ieu kalungguhan mah utamana ngeunaan ngokolakeun tulisan ti mimiti nyieun, ngaropéa, katut medalkeun tulisan. Salian ti éta bisa ogé mupus tulisan beunangna. Lamun tulisan beunang anu séjén mah henteu bisaeun. Ditambahan ogé ku kabisa pikeun ngunggah payil atawa gambar.

Rupa-rupa kalungguhan panulis dina blog di WordPress
Rupa-rupa kalungguhan panulis dina blog di WordPress

Kalungguhan kaopatna nyaéta Pangdeudeul (Kontributor). Ieu kalungguhan mah ngan ukur bisa nyieun tulisan wungkul tapi teu bisa langsung dipedalkeun. Tulisan anu dijieun ku ieu pangdeudeul kudu dikirim heula ka Administrator pikeun disaluyuan. Sanggeus disaluyuan ku Administrator katut dipedalkeun, ieu pangdeudeul kakara bisa ngaropéa tulisanana. Kakurangan pangdeudeul anu séjénna téh nyaéta henteu bisaeun ngunggah payil atawa gambar.

Salian ti anu opat di luhur, aya deui kalungguhan panambahna. Nyaéta follower (anu nuturkeun). Sabenerna mah ieu mah lain kalungguhan anu bisa ngiluan ngokolakeun blog, da follower mah henteu bisa ngirimkeun tulisan atawa medalkeun tulisan. Pon kitu deui ngunggah payil. Ieu kalungguhan mah ngan ukur bisa narima wawaran wungkul lamun aya pedalan anyar dina blog anu dituturkeunana.

Ngondang nu Séjén Pikeun jadi Panulis dina Blog


Eusi hiji blog bakal leuwih ragem deui ku tulisan lamun éta blog dikokolakeun ku lobaan. Anu ngokolakeun blog lain ngan ukur saurang wungkul, tapi bisa leuwih ti saurang. Pikeun ngalaksanakeun ieu hal, dina wordpress aya kamonésan pikeun ngondan pangarang atawa panulis séjén pikeun ngilu ilubiung dina ngokolakeun eusi blog, utamana ngeunaan medalkeun tulisan. Pikeun ngondang pangarang séjén, aya pidangan User > Invite New. Dina ieu pidangan disadiakeun pasilitas pikeun ngasupkeun alamat sérélék anu arék diondang jadi pangarang atawa sandiasma wordpress-na. Sanggeus ngasupkeun ngaran sérélék atawa sandiasmana, tangtukeun kalungguhanana: naha jadi Follower, Pangdeudeul, Panulis, Pangropéa atawa Administrator. Dina kotak eusian Catetan asupkeun catetan atawa wawaran pikeun dikirimkeun dina ondangan. Sanggeus réngsé, teken kenop Send Invitation.

Ngondang panulis
Ngondang panulis

Dina sakali ngondang, bisa langsung nepikeun ka sapuluh urang. Carana ku jalan ngasupkeun alamat sérélék atawa sandiasma wordpress dina kotak eusian anu disadiakeun pikeun sapuluh urang anu diondangna. Pikeun misahkeun antara hiji sérélék/sandiasma anu hiji jeung anu séjénna, ngagunakeun tanda koma. Sedengkeun catetan anu diasupkeun bisa dieusi tulisan anu bébas. Ngan paling panjangna 500 aksara.

Daptar anu diondang bakal dicatet dina tabel di handapeun éta eusian. Kaasup ogé jawaban ti anu diondangna. Naha masih kénéh nunggu jawaban atawa geus ngajawab. Anu geus ngajawab tur nyaluyuan kana pangondangna, bakal dicatet tanggal nyatujuanana.