Pamali: Teu Meunang Ngucapkeun Embé atawa Miara Embé


Pikeun urang lembur (pangpangna lembur Ciburuan), anu ngaranna embé atawa kambing jeung ucapan embé téh jadi hiji hal anu dipahing atawa dipantang pisan. Mun ngingu embé atawa kambing teu meunag di lembur, nginguna atawa nyieun kandangna kudu jauh ti lembur. Pon kitu deui jeung ucapan atawa kecap embé. Kacida dipahingna pisan. Sakali aya jalma anu ngucapkeun embé, osok aya kajadian hujan angin dor dar gelap.

Sakali mangsa aya masarakat anu hayangeun ngingu kambing teh, teu meunang diingu di lembur, nyieun kandangna kudu jauh ti lembur. Nya kapaksa nyieun kandangna teh di sawah anu lumayan jauh ti lembur.

Kambing keur liar di kebon

Memang perkara ieu mah da kumaha kayakinan jalmana. Mun jalmana yakin mah tangtu, biasana eta pantangan teh mun dilanggar osok kajadian. Tapi, mun jalmana henteu yakin mah, biasana tara kajadian nanaon sanajan dirempak oge.

Pernah baheula mah, pun guru di sakola, ngucapkeun eta kecap. Tapi teu kajadian nanaon. Taya hujan anu turun, taya angin anu ngagelebug komo dibarengan ku dor dar gelap mah.

Jadi, tetep wae eta pantangan teh kumaha kayakinan….

Pamali jeung Pantangan


Baheula mah mangsa keur leutik, asa lumayan loba pisan panyaram kolot teh. Paribasa teh pamali cenah. Nu kangaranan pamali teh teu meunang dilakukeun atawa dipigawe. Mun dipigawe atawa eta panyaram dirempak teh osok meunang musibah atawa bakal kakeunaan ku hal-hal anu tangtu.

Kolot mah moal saucap-ucapna lamun taya maksud pikeun kamaslahatan atawa kasalametan budakna. Kitu deui jeung hal-hal anu aya patula-patalina jeung pamali atawa pantangan jeung larangan. Kolot mah da aya anu masih keneh nyekel pageuh kana kayakinan anu geus aya ti dituna keneh, kayakinan anu aya ti jaman ti karuhun baheula. Da biasana mah mung mere pantangan atawa pamali teu meunang ngalakukeun hiji perkara teh osok dibarengan ku akibat anu bakal kalakonan mun eta pantangan teh dirempak.

Sanajan kitu, mun ditengetan leuwih jero deui mah, sabenerna anu ngaranna pamali atawa pantangan teh kumaha kayakinan jalma. Komo mun eta pamali atawa pantangan teh aya hubungan jeung anu goib mah. Mun ngalakukeun kitu mangka engkena bakal kitu, atawa bakal kieu.

Saleuheung keneh mun eta pamali atawa pantangan teh kaharti keneh ku akal, bisa ditengetan atawa dipaluruh naon patula-patalina antara sabab musabab jeung akibatna, atawa kunaon sababna bet pamali kitu teh.