Milih Ngaran Domain Anu Alus


Geus jadi pangabutuh pikeun sawaréh jalma pikeun mibanda loka (situs wéb). Lain ngan mibanda blog anu diteundeun dina pangladon wéb séjén, tapi mibanda loka sorangan. Loka anu henteu dirarangkenan ku pangladén wéb séjén saperti wordpress atawa blogspot. Ayeuna mah geus jamanna mibandang ngaran domain sorangan anu mandiri. Ngaran domain anu bisa jadi wawakil pikeun anu mibanda domainna.

Ngaran domain
Ngaran domain

Ngan, kumaha cara supaya mibanda ngaran domain anu alus? Nurutkeun inpo anu dipidangkeun ku weebly, aya lima cara pikeun néangan ngaran domain anu alus. Lima cara ieu nyaéta:

  1. Téangan ngaran domain anu pondok. Teu meunang poho yén nalika anu ngadongdon internét hayang ngajugjugan hiji loka kudu ngetik ngaran domainna dina alamat sacara langsung. Jadi lamun ngaranna pondok, gampang ngetikna. Paling panjang nya 20 aksara waé.
  2. Basajan jeung jelas. Ngaran domainna kudu gampang diinget-inget jeung gampang diucapkeun.
  3. Ulah make wilangan (angka), garis handap atawa aksara panyambung. Lamun ngaranna domainna ngagunakeun angka atawa aya garis handapan atawa maké aksara panyambung, bakal nyusahkeun ngetikna nalika hayang nyungsi lokana reujeung ngabingungkeun.
  4. Tambahan ku kecap konci. Lamun ngaran domain anu dipikahayang geus dipibanda ku batur, taya salahna dirarangkénan ku kecap-kecap konci pikeun ngajelaskeun ngeunaan loka (situs web) anu dijieunna.
  5. Daptar domain pikeun sawatara tauneun. Lamun mibanda waragad anu cukup, alusna mah meuli ngaran domainna langsung pikeun sababaraha taunneun. Ulah ngan ukur satauneun.

(Gambar ti sinatria.com)

Masang CodeIgniter di Pangladén Wéb Kompiuter Sorangan


Sanggeus ngundeur CodeIgniter tina situsna, wangunan payilna téh masih dina gémbolan (zip). Atuh kudu dimekarkeun heula éta payil téh. Sanggeus dimekarkeun, hasilna mangrupakeun kumpulan payil jeung map. Dina kasus CodeIgniter anu diundeur téh geus nepikeun kana pérsi 2.1.0, hasilna aya tilu map ditambah 2 payil: map application, system reujeung user_guide; payilna index.php jeung license.txt. Eta kabéhanana diwengku ku map CodeIgniter_2.1.0.

Map hasil nyalin CodeIgniter 2.1.0 kana map htdocs

Sanggeus dimekarkeun mah, langsung waé payil-payilna disalin kana map htdocs anu aya dina pangladén wéb kompiuter sorangan (XAMPP). Cara nyalinna bisa langsung map CodeIgniter_2.1.0 kabéhanana kana map htdocs atawa eusi map CodeIgniter_2.1.0 kana map htdocs. Sarua waé sabenerna mah. Ngan anu ngabédakeunana téh engkéna dina waktu ngaksés wéb dina panyungsi wébna. Bisa ogé disalinna kana map meunang nyieun sorangan dina jero map htdocs. Dina kasus ieu mah, map CodeIgniter_2.1.0 disalin kana map htdocs. Atuh dina map htdocs téh apa map CodeIgniter_2.1.0.

Sanggeus rengsé mah, langsung waé diaksés maké panyungsi wéb (contona ngagunakeun Mozilla Firefox). Asupkeun alamatna: http://www.localhost/CodeIgniter_2.1.0/. Lamun bener, bakal kaluar lambaran wéb anu judulna Welcome to CodeIgniter, anu nandakeun yén CodeIgniter 2.1.0 geus bisa dipaké ngawangun aplikasi wéb.

Ancoan lambaran web hasil masang CodeIgniter 2.1.0 dina pangladen web kompiuter sorangan

Web Pikeun Ngarobah Aksara Latin kana Aksara Sunda dina Kompiuter Sorangan


Ngamimitian nyobaan pangladén web anu geus dipasang dina kompiuter, sakalian nyobaan kodeu program anu didamel ku Kang Dian Tresna Nugraha (kodeu program anu diundeur ti loka sabilulungan). Payil SundaConv-1.1 meunang ngundeur téh dimekarkeun maké program paranti mekarkeun payil. Hasilna kaluar opat rupa payil nyaéta aksara_bg.gif, index.html, style.css katut SundaConv.js. Éta opat payil téh diperlukeun pikeun ngawangun loka Pangrobah Aksara Latin kana Aksara Sunda.

Satutasna jelas payil-payilna, disalin waé éta payil-payilna katut mapna kana map htdocs anu aya dina map pangladén web (C:XAMPP/htdocs/web-app/). Sanggeus kitu mah langsung waé dicoba ngagunakeun panyungsi internét (Mozilla Firefox) ku jalan ngaaksés alamat localhost/web-app/sundaconv-1.1/.

Nya kaluar lambaran anu sarua reujeung anu aslina di alamat http://aksara.sabilulungan.org/. Nyobaan nulis, bener ogé aya hasil parobahanana dina Aksara Sunda.

Lambaran pangrobah aksara dna kompiuter sorangan

Saméméh Nyieun Program dina Web


Dina nyieun program anu rupana web, diperlukeun pakakas dina rupa pangladén web (web server). Pangladén web ieu téh mangrupakeun kompiuter anu diteundeunan program pangladén web (web server), anu gunana pikeun ngokolakeun data katut pidangan (lambaran web) ancoeun anu dipénta ku anu keur nyungsi lambaran web dina panyungsi internét. Biasana mah pangladén web téh diwangun ku kompiuter anu alus (canggih) jeung husus anu disebutna kompiuter server.

Ngan lamun pikeun ngawangun atawa nyieun program web mah bisa maké kompiuter biasa (desktop atawa léptop) anu diteundeunan program pangladén web. Jadi dina nyieun program web-na mah teu kudu maké kompiuter server sacara langsung. Kompiuter anu biasa dipaké pikeun nyungsi internét ogé bisa diteundeunan program pangladén web, terus diakses ku kompiuter éta. Hal ieu téh supaya gampang dina ngarobah program anu keur diwangunna. Salian ti éta, ogé gancang diaksésna dina panyungsi internét (kusabab program web jeung panyungsi internétna ngahiji dina hiji kompiuter). Lamun nyieun program webna geus réngsé, kakara program web anu dijieun dipindahkeun ka pangladén web anu nyata atawa anu bener.

Logo XAMPP

Supaya kompiuter anu biasa dipaké bisa digunakeun jadi pangladén web, éta kompiuter téh kudu diteundeunan atawa dipasang program pangladén web. Program pangladén web anu remen dipaké nyaéta Apache atawa IIS. Ngan anu bakal dicaritakeun jeung dipaké di dieu mah Apache wungkul. Apache dipilih kusabab Apache mah bisa diteundeun atawa dipasang dina Windows jeung dina Linux. Supaya gampang masangna, aya gémbolan program anu ngasupkeun Apache kana éta gémbolan ditambah ku program anu narjamahkeun script PHP katut databésna (MySQL) nyaéta XAMPP (pikeun dina Windows) atawa LAMPP (pikeun dipasang dina Linux).
Pikeun masang XAMPP atawa LAMPP, undeur heula programna tina loka ApacheFriends. Sanggeus diundeur, terus dipasang dina kompiuter anu arék dijadikeun pangladén web.

Mikawanoh WordPress


Lamun ngomongkeun blog, moal bisa leupas tina dua ngaran anu nyadiakeun tempat blog nyaéta wordpress jeung blogspot. Dua ngaran ieu mangrupakeun pamaén anu maén dina dunya blog. Duanana mangrupakeun pangladén blog anu gedé, sahenteuna pikeun urang dieu. Sanajan kitu, di sagédéngeun anu dua ieu, masih kénéh aya pangladén blog séjénna, diantarana waé: type pad, multiply, jeung nu séjénna.

Ngan anu bakal ditulis di dieu mah ngeunaan pangladén blog wordpress. Di dunya blog, wordpress téh aya dua rupa nyaéta tempat pikeun neundeun blog jeung anu hiji deui nyaéta platform pamedal blog (pakakas pikeun nyieun jeung ngokolakeun blog). Duanana sarua maké ngaran wordpress. Jadi lamun hayang ngabogaan blog bisa maké tempat anu disadiakeun ku wordpress kalawan maké pakakas pikeun nyieun blog anu ti wordpress kénéh, atawa arék neundeun blog di tempat séjén kalawan maké pakakas wordpress pikeun ngokolakeun blog-na.

wordpress.com jeung wordpress.org

WordPress anu nyadiakeun tempat pikeun neundeun blog (anu haratis) ngabogaan alamat di http://www.wordpress.com/. Anu hayang ngabogaan blog kalawan haratis bisa daptar ka wordpress ieu. Sanggeus disatujuan ku wordpress, engkéna bakal ngabogaan blog anu alamatna di pangladén wéb wordpress. Contona waé, blog ieu. Ngaran blog ieu téh didaptarkeunana ka wordpress ku ngaran ciburuan. Kusabab kitu, alamat ieu blog téh jadi: https://ciburuan.wordpress.com/. Alamat blogna masih kénéh aya kekecapan wordpress kusabab daptar blog anu haratis. Lamun hayang euweuh panambah kecap wordpress, misalna jadi http://www.ciburuan.com/, wordpress nyadiakeun pasilitas anu ngaranna Domain Mapping, tapi henteu haratis. Waragad anu kudu dikaluarkeunna téh 17 dolar pikeun hiji ngaran blog. Pikeun leuwih jelasna mah bisa diilikan dina tulisan anu alamatna di http://en.support.wordpress.com/domain-mapping/.

WordPress anu hiji deui nyaéta wordpress salaku pakakas pikeun nyieun jeung ngokolakeun blog. Ieu mah rupana téh program atawa aplikasi anu kudu diteundeun di pangladén wéb. Jadi ieu mah bisa disebut program dina komputer. WordPress anu ieu mah bisa dicokot atawa diundeur di alamat http://www.wordpress.org/. Lamun arék nyieun blog, bisa maké pangladén wéb anu di mana waé, anu nyadiakeun tempat anu bisa diteundeunan worpdress. Sanggeus miboga alamat jeung ngaran blog (arék anu mayar atawa haratis), éta pangladén wéb anu dipaké alamatna diteundeunan wordpress meunang ngundeur ti wordpress.org.

Pikeun danget ayeuna mah, loba pangladén wéb anu geus dipelakan wordpress, jadi teu kudu ngunggahkeun deui wordpress meunang ngundeur ti wordpress.org.