Rejeki teu Pahili-hili, Bagja teu Paala-ala


Rejeki unggal jalma geus aya catetanana. Unggal jalma geus miboga hancengan séwang-séwangan. Si A miboga rejeki sakitu, si B sakieu, geus aya cekelan jeung patokanana. Pon kitu reujeung bagja, geus jadi kayakinan yén jodo pati bagja cilaka éta geus aya dina katangtuan Gusti Alloh. Rejeki katut bagjana jalma geus aya dina patokan séwang-séwangan, geus aya cawisanana. Tinggal kumaha supaya éta rejeki jeung bagja téh bisa datang ka anu miboga cawisanana. Da rejeki jeung bagja moal datang sorangan (jarang pisan anu datang sorangan). Rejeki jeung bagja kudu ditéang supaya bisa kapanggih.

Ngan dina perkara néangan jeung ngoréhanana, ulah miboga kahariwang jeung kasieun rejeki katut bagja diri dipimilik ku batur atawa jalma séjén. Dina ngala rejeki ulah sieun rejeki cawisan diri diala ku batur.

-

Rejeki mah moal pahili-hili. Jadi rejeki pikeun hiji jalma moal pahili reujeung rejeki bogana batur. Entong sieun pahili kusabab rejeki batur mah loba ari rejeki sorangan ngan saeutik. Anu tungtungna bisa kaluar sipat sirik pidik jail kaniaya ka batur. Atawa gara-gara diri anu geus tihothat néangan rejeki tapi narima hasilna ngan saeutik saeutik, sedengkeun batur anu ngalana biasa-biasa waé tapi hasilna mucekil, miboga anggapan rejeki téh pahili.

Pon kitu deui reujeung bagja. Bagja moal silih ala reujeung batur. Bagja pikeun diri moal diala ku batur, pon kitu deui bagja pikeun batur moal bisa diala atawa kapimilik ku diri sorangan. Unggal jalma miboga rejeki jeung bagja cawisanana séwang-séwangan.

(Gambar meunang nginjem ti http://1.bp.blogspot.com/-6M8vbDsLZto/TmmI3RqHolI/AAAAAAAAAVg/ApmRbbxjr9M/s1600/DSC_0024+copy.jpg)

Sisirangan


Keur budak mah, anu tacan loba pamikiran reujeung acan ajeg pamikiranana, anu ngaranana sisirangan téh osok mindeng kapilampah. Naha kusabab pahili antara kénca jeung katuhu atawa pahili sabeulah reujeung anu boga batur.

Lamun balik ti masigit atawa balik nganjang ti tatangga atawa balik ulin ti imahna babaturan, budak anu olo lého kénéh mah remen manggihan reujeung anu ngaranna sisirangan téh.

Teuing kumaha atuh jujutanana.

Sendal keteplek

Ngan sigana mah anu ngaranna budak mah, ceuk pamikiranana, anu penting mah bisa dipaké pikeun balik. Asal ulah nyeker teuing. Anu penting mah basa indit maké sendal kétéplék, balikna ogé kudu maké kétéplék deui. Kitu meureunan. Ngan dina perkara makéna deui, tara dipikir heula atawa ditempo heula éta kétéplék anu dipakéna téh naha anu dipaké tadi basa indit atawa lain. Sanajan béda reujeung anu dipaké basa indit ogé asal maké deui mah teu ieu jadi pikiran. Arék béda kétéplékna (pahili sabeulah reujeung anu séjén), atawa pahili antara kénca reujeung katuhu dina cara maké, teu jadi masalah. Ngan kolotna anu osok apaleun mah, da osok nyarékan atawa saeutikna ngagelendeng naha bet maké kétéplék sisirangan.