Naha bet Milih Masang LinuxMint 9 Isadora?


Diantara rundayan Linux anu bisa dipasang téh nyaéta LinuxMint. LinuxMint anu kapilih téh pérsi 9 atawa anu katelahna LinuxMint Isadora. Kunaon bet milih LinuxMint? Terus naha bet milih pérsi 9 atawa Isadora?

Sabenerna mah loba pilihan rundayan Linux anu kapilih saperti Ubuntu jeung openSuse. Ngan lamun nilik kana kaayaan, dina waktu masang Ubuntu 10.04, susah ngatur ukuran layarna (teu kapanggih supaya bisa diatur kana ukuran 1366×768). OpenSuse 11.3 mah kabeneran bisaeun ngatur layar sakumaha ukuran sabenerna. Jadi mimitina mah Linux anu kapaké téh openSuse. Sanggeus sababaraha lila, maggihan inpo ngeunaan lobana sistem operasi anu maké dina kompiuter. Aya sababaraha sistem operasi kompiuter anu loba dipaké ku jalma-jalma. Anu kahijina mah sistem operasi Windows, saterusna Mac OS, Ubuntu jeung LinuxMint. Jadi sistem operasi Ubuntu katut LinuxMint téh cicing dina nomer katilu jeung kaopat dina lobana anu maké.

LinuxMint 9 Isadora

Jadi panasaran ogé kana LinuxMint. Nurutkeun rundayan mah LinuxMint téh masih kénéh sarundayan reujeung Ubuntu tin turunan Debian. Malahan bisa disebut LinuxMint téh turunan tina Ubuntu. Lamun hayang ngapdét program dina Linux-na bisa maké reperensi Ubuntu.

Terus kunaon bet milih pérsi 9, henteu milih pérsi 13? Sababna mah da pérsi éta anu panganyarna anu bisa dipasang téh. Malahan tadina mah arék masang pérsi 8. Hanjakal pérsi 8 mah pangrojongna geus béak (lamun teu salah mah ngan ukur nepikeun ka bulan Aprtil 2012), sedengkeun ari pérsi 9 mah nepikeun ka April 2013. Jadi aya kénéh waktuna.

Masang Linux dina Kompiuter Lenovo G450


Geus usumna pikeun nyobaan langsung maké Linux. Sanajan henteu bisa leupas tina Windows, sahanteuna lamun Linux-na aya mah bisa sakali-kali nyobaan éta Linux. Lamun perlu nyoba Linux, kari asup kana jero Linux. Lamun perlu nanaon anu aya dina Windows kari asup kana Windows. Kusabab kitu, dina hiji kompiuter téh (kudu) bisa diteundeunan dua sistem: Windows jeung Linux. Da cenah duanana bisa cicing babarengan dina hiji tempat sanajan henteu bisa jalan bareng. (Bisa ketang jalan bareng ogé ngan masangna maké mesin implengan Virtual).

Dina sistem operasi Windows mah taya pilihan anu mararodel. Tinggal milih anu pangahirna atawa pangalusna (Windows 7). Ngan dina palebah milih sistem operasi Linux mah henteu gampang. Loba piliheun dina Linux mah. Piliheunana lain hiji dua tapi loba. Pilihan utamana ngeunaan anu nyebarkeunana atawa distro-na. Loba distro Linux anu sumebar, diantarana waé Debian, Red Hat, Slackware, jeung anu séjénna. Katambah deui tina masing-masing distro téh miboga rundayan masing-masing. Tina Debian ogé mucunghul Knoppix, Ubuntu, Zen Linux, Dreamlinux, jeung réa-réa deui. Pokona mah loba pilihan dina Linux mah.

Kompiuter Lenovo G450

Lobana pilihan téh bisa nyababkeun bingung kudu milih anu mana. Kudu masang Linux anu mana dina kompiuter téh? Linux anu kumaha anu cocog reujeung kahayang. Nya ahirna mah nyobaan waé sababaraha hiji distro Linux anu bisa disebutkeun loba anu makéna. Diantara anu pernah dicoba dipasang téh: Fedora, openSuse, Ubuntu, Sabayon, Mandriva, LinuxMint. Tina anu pernah dicoba, aya sababarah rundayan distro anu bisa dipasang. Kabeneran kompiuterna sigana mah henteu cocog reujeung Linux kaluaran anyar, jadi waktu dipasang Linux anu anyar téh kompiuterna siga anu cicing. Anu bisa dipasang téh Linux anu kaluarna tiheula saperti openSuse 11.3, Ubuntu 10.04, LinuxMint 9, Sabayon 5, jeung Fedora Core 13. Tina éta rundayan distro anu bener-bener bisa dipasang téh ngan openSuse 11.3, Ubuntu 10.04 katut LinuxMint 9. Masang Sabayon mah kalahka jadi masalah kana MBR kompiuterna, sedengkeun Fedora 13 mah henteu labas nepi ka tungtung (pugag di tengah jalan).

Ngan ukur catetan, spésipikasi kompiuter anu dipakéna: Lenovo G450, Prosesor Intel Core 2 Duo T6600, RAM 2GB, Chipset Intel G45PM, Layar 14 inci 1366×768.

Masang Linux openSUSE 12.1 Ngaliwatan Plésdis USB


Maksud téh hayang nyobaan masang Linux dina kompiuter. Ngan carana maké plésdis (flashdisk) USB lain maké sidi (CD) atawa dipidi (DVD). Linuxna hayang nyobaan maké openSUSE. Da maké Ubuntu jeung Fedora mah geus sababaraha kali nyobaan kitu-kitu kénéh. Hayang apal Linux openSUSE téh kumaha….

Ngasupkeun payil ISO kana plésdisna maké program liveusb-creator-3.10.0, da maké SARDU mah geningan teu bisa ngasupkeun Linux openSUSE. Dina prak-prakanana, geningan gagal ngasupkeunana. Kusabab gagal, dicobaan maké unetbootin. Maké program ieu mah bisa (henteu gagal ngasupkeun Linux openSUSE kana plésdis). Dicobaan masang Linux maké plésdis meunang nyieun maké unetbootin téa. Ngan, geningan teu bisaeun ogé pikeun masang Linux openSUSE maké plésdis téh.

Kumaha atuh carana supaya bisa masang Linux openSUSE ngaliwatan plésdis?

Nyobaan waé tatanya ka google. Ahirna mah dituduhkeun kana loka openSUSE anu magunemkeun ngeunaan carana masang openSUSE maké plésdis. Cenah kudu maké SUSE Studio ImageWriter. Nyobaan waé diundeur terus dijalankeun. Susuganan waé atuh bisa. Sanggeus dicoba, ahirna mah bisa ogé.

SUSE Studio ImageWriter

Nyieun plésdis paranti masang Linux openSUSE maké SUSE Studio ImageWriter mah gampang, tinggal ngundeur programna ti dieu, terus jalankeun program meunang ngundeurna. Tina jandéla anu nyampak, asupkeun tempat neundeun payil ISO Linux openSUSE-na katut tempat plésdis anu arék dieusian ku Linux openSUSEna. Terus teken waé kenop Copy. Tungguan nepikeun ka réngséna. Sanggeus réngsé, kari ngagunakeun. Ngan plésdisna moal bisa kabaca ku Windows. Lamun hayang bisa dipaké ku Windows, kudu dipormat (format) deui plésdisna.

Catetan, program SUSE Studio ImageWriter ngan ukur bisa dipaké pikeun openSUSE persi 11.3 ka luhur.