Kakawihan Barudak: Acung-acungan


Cung acung halu-halu,
tikukur ngadu,
di jalan ka Cikadu,
opak-opak anggé-anggé,
mulung muncang ka papanggé,
digogog ku anjing gedé,
beunangna henteu kabadé.

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 5. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 6. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 7. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 8. Kakawihan Barudak: Surser
 9. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 10. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 11. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 12. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

 

Kadaharan Kakarén Lebaran


Dina poéan lebaran mah biasana kadaharan téh osok sagala diayakeun. Anu biasana aranglangka aya ogé, biasana mah ngahaja nyieun atawa ngolah éta kadaharan. Kadaharanana mah biasana teu jauh tina kadaharan anu diayakeun waktu mapag bulan puasa. Aya sababaraha jinis kadaharan anu osok diayakeun dina mapag poéan lebaran téh (jadi éta kadaharan téh osok aya dina poéan lebaran). Kusabab dina poéan lebaran mah lumayan loba anu ngaranna kadaharan téh, jadi tara nepikeun ka béak dina sapoé dua poé. Eta kadaharan téh osok nyésa. Komo deui kadaharan anu bisa diteundeun lila mah, osok jadi kakarén lebaran.

Kadaharan kakaren lebaran: Kanéker, akar kalapa, papais, opak, rangginang

Diantara kadaharan anu osok diayakeun dina poéan lebaran téh, jeung jadi kakarén lebaran téh nyaéta: papais (ngan kadaharan ieu mah tara kuat lila, paling sapoé atawa dua poé), kanéker (nyaéta kadaharan anu bahanna sarua jeung papais, ngan wujudna baruleud terus digoréng), opak ketan, rangginang, wajit, jeung kadaharan lainna.

Opak Sampeu, Opak anu Dijieun tina Sampeu


Salasahiji kadaharan anu dijieunna tin sampeu nyaeta opak, anu disebut opak sampeu. Opak sampeu teh saperti opak biasa tina pare ketan. Cara ngolahna oge sarua.

Sampeu anu arek dijieun opak teh diberesihan heula, tina cangkangna terus dikumbah supaya euweuh kokotorna. Sanggeus kitu sampeu teh disiksikan make peso atawa bedog, ukuranana mah bebas arek sakumaha oge. Sanggeus kitu terus wae diseupan di luhureun hawu atawa kompor.

Sanggeus asak, dijait terus ditamplokeun kana dulang, pikeun ditutuan supaya lalempur. Teu poho oge dicampuran ku uyah supaya karasa asinna. Bisa oge disamaraan ku samara sejenna. Kumaha kahayang nu nyieunna.

Sanggeus lempur atawa henteu guguruntulan istilahna geus jadi ganyel, terus wae dijieun opak. Ganyel teh dikeureutan atawa dibentuk jadi baruleud. Sanggeus kitu terus digencetan supaya jadi ipis jeung baruleud. Ipisna ulah ipis-ipis teuing, oge ulah kandel-kandel teuing. Kandelna kira-kira samili.

Sanggeus jadi opak terus diterap-terapkeun atawa ditapel-tapelkeun kana ayakan gede pikeun dipoe, supaya garing.

Sanggeus moena garing, terus dijaitan. Kari ngasakan opakna. Ngasakanana bisa dibeuleum (dideangkeun) dina seuneu atawa digoreng.