Hade Goreng Ku Omong


Geus sababaraha poé manéhna téh ngan ukur baeud waé ka déwék. Teuing kunaon atuh. Da saméméhna mah henteu kitu. Saacanna mah biasa waé, sakumaha reujeung babaturan: lamun papanggih osok barang tanya, ku kalimah arék ka mana waé ari ilaing? Atawa ku kalimah, kumaha kulawarga, calageur kabéh teu? Kitu biasana mah.

Ngan ti saprak poe Senén, sikepna téh bet robah. Ngan déwék téh bingung. Naha sikep kituna téh ngan ukur ka déwék wungkul atawa ka nu séjén ogé sarua. Da éta téa, ti saprak ti poé senén, sikepna téh jadi béda, jadi robah. Jadi teu apal kaayaanana, kukumahana.
Beuki bingungna mah, manéhna siga anu embung panggih ogé. Siga anu hayang ngajauhan. Naha kunaon atuh ari ilaing téh? Bet robah sagala sikepna ka déwék? Kitu lamun kongang mah. Ngan arék nyarita atawa nanyakeun téh asa bingung sieun matak teu ngeunah kana haténa.

Ngan ukur bisa nyarita dina haté wungkul, da déwék euweuh kawani. Tapi lain euweuh kawani-kawani teuing ketang. Da arék nyaritana ogé manéhna siga anu euweuh waktu. Siga euweuh waktu anu nyalsé. Siga anu loba pagawéan atawa pakasaban. Euweuh waé waktu eukeur ngobrol atawa cacarita téh.

Kudu kumaha atuh? Bet asa diganggayong kieu.

Ngobrol

Kudu kumaha atuh kudu kumaha?

Bet jadi bingung. Bet jadi teu puguh pacabakan. Kudu kumaha?

Tétéla pisan, di dieu pentingna obrolan téh. Kuduna mah manéhna téh méré katerangan anu jéntré: kumaha kaayaan anu sabenerna. Lamun boga kahayang mah nya tinggal nyarita waé atuh. Lamun aya kateungeunah kusabab paripolah déwék, nya tinggal nyarita waé langsung. Naon susahna atuh ilaing téh?

Tapi, nyatana? Naha bet susah ngomong ogé.

(Gambar meunang nginjeum ti: http://images.clipartof.com/small/63179-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-Black-And-White-Human-Factor-Men-Talking.jpg)

Hade Ku Omong Goreng Ku Omong


Anu ngaranna hadé jeung goréng mah biasa. Dina kahirupan, duanana gé pasti aya. Hirup jalma moal leupas tina dua hal éta: aya hadé aya goréng. Hal-hal anu kasorang dina kahirupan ogé sarua, anu disinghareupan ogé kabagi dua nyaéta aya hadé aya goréng.
Kusabab kitu, naon anu dipilampah, naon anu dijalankeun dina kahirupan téh kudu jelas, naha éta téh hadé atawa goréng. Dina milampah pagawéan dina kahirupan, teu salawasna naon anu dipigawé ku diri pribadi téh ngan ukur keur diri pribadi wungkul atawa ngan ukur mamawa pribadi wungkul. Aya kalana naon anu dipilampah ku sorangan atawa diri pribadi téh osok aya pakaitna atawa sangkut pautna reujeung batur.

Dina perkara anu ngan ukur diri pribadi mah, anu tanggung jawab reujeung anu milampahna téh tangtuna ogé ngan ukur pribadi wungkul. Batur mah moal apal reujeung moal miroséa atawa ngageureuh-geureuh. Da batur mah batinganan teu apal, atawa dina apalna ogé ngahajakeun atawa api-api teu apal.

Hade oge oge kudu ku omong

Ngan dina perkara anu aya pakaitna reujeung batur, tangtuna ogé batur bakal ngilu ngalaman atawa kababawa kusabab naon anu dipilampah ku diri pribadi. Batur ngabogaan pangajén sorangan kana naon anu dipilampah ku siri pribadi. Dina pangajénna ieu, gumantung kana ti mana manéhna nempo atawa melong kana naon anu dipigawé téa. Kusabab kitu, aya kalana naon anu dipigawé ku sorangan téh, sanajan keur anggapan sorangan mah hadé, tacan tangtu ceuk anggapan batur mah hadé. Ieu téh kusabab tadi téa, béda cara nempona. Kitu deui anu goréng ku sorangan tacan tangtu disebut goréng ku batur. Aya kalana papalingpang.

Lamun batur tacan meunang katerangan anu jéntré mah tangtuna anggapannana téh kumaha pamanggihna. Anu tangtuna ogé tacan tangtu sarua reujeung naon anu sebenerna. Kusabab kitu, diperlukeun katerangan anu jelas ngeunaan naon anu dijalankeun atawa dipilampah téa. Ulah nepikeun naon anu dipigawé téh meunang pangajén anu papalingpang. Arék hadé atawa arék goréng ogé, aya alusna lamun dijelaskeun atawa dijéntrékeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://static-p3.fotolia.com/jpg/00/09/59/48/400_F_9594855_g6ozWznrovHmnMMUrn9Y2Gpanu8oBRFh.jpg)