Pasanggiri Nulis Ngeunaan BabaStudio.com


Jalan-jalan ka blog anu tulisanana asup kana Nu Haneut bagéan tulisan panganyarna dina Dashboard WordPress, anjog ka blogna Kang Arif utamana tulisan anu judulna Memanfaatkan Beragam Layanan Gratis dari Baba Studio aya panumbu anu numbu ka loka Baba Studio. Dipaluruh, meunang inpo yen Baba Studio ngayakeun pasanggiri nulis anu tulisanana ngeunaan BabaStudio.com. Tulisan anu dipedalkeun pikeun ngiluan ieu pasanggiri, kudu nyaritakeun atawa magunemkeun ngeunaan untungna atawa alusna miboga situs wéb katut nyaritakeun ngeunaan BabaStudio. Tulisan anu ditulis sahanteuna miboga kecap lobana 500 kecap. Tulisan anu dipedalkeun bisa dina wangun situs wéb atawa blog kayaning di WordPress atawa blogspot.

Sarat séjénna, anu ngiluan kudu daptar heula ka situs BabaStudio.com pikeun ngeusian data pribadi anu diperlukeun. Terus ogé kudu nuturkeun (following) akun twitter @Baba_studio ditambah kudu mikaresep (like) pesbukna Babastudio.com. Anu penting deui mah, tulisan anu dipedalkeunana kudu ngagunakeun Bahasa Indonésia, jeung anu ngiluanana cicing di nagri Indonésia. Eusi tulisan teu meunang papalingpang atawa ngarempak tetekon anu aya. Ditambah ku, tulisan anu dipedalkeun teu meunang nyalin tina tulisan jalma séjén. Pikeun mikanyaho sarat-sarat anu lengkep, sumangga waé nyimpang ka loka BabaStudio.com.

Pasanggiri nulis ngeunaan BabaStudio.com

Sedengkeun ngeunaan hadiahna, lumayan pikabitaeun. Unggal bulan bakal aya pinunjul anu baris dilélér hadiah duit 300 rébu ditambah Toko Online anu hargana 500 rébu. Ari hadiah utamana anu bakal dilélér dipanungtungan, mangrupa tablét iPad 2, Blackberry Apollo jeung Samsung Galaxy Mini ditambah ku duit. Panasaran atawa kabita, mending langsung waé nyimpang ka loka BabaStudio.com pikeun mikanyaho sarat reujeung hadiah anu disadiakeun. Atuh lamun panuju jeung hayang miluan, kari daptar langsung.

Ngeunaan Aksara Sunda


Geus sababaraha taun katukang mikawanoh aksara Sunda. Éta ogé kétang pédah waé meuli buku Aksara Sunda anu jilidna warna beureum. Harita mah kacida hayangna lamun dina maké kompiuter téh bisa ngagunakeun Aksara Sunda. Nya sahanteuna waktu ngetik dina program Microsoft Word. Harita miboga kahayang nyieun aksara kujalan ngarobah salasahiji jinis aksara (font) anu aya dina Windows, terus nalika nulis ngagunakeun Microsoft Word milih aksara anu geus meunang ngarobah téa. Ngan kahayang ngan ukur kahayang, teu nepikeun ka jadi kanyataan.

Ayeuna-ayeuna, sawatara inpo ti internét geus nerekab ngeunaan ayana Aksara Sunda anu bisa dipaké dina kompiuter. Naha arék dina Windows atawa Linux. Aksara Sunda geus asup kana standar Unicode. Kusabab kitu Aksara Sunda geus diaku jadi standar pikeun nulis maké kompiuter hususna pikeun urang Sunda.

Urang Sunda anu mikaresep kana Aksara Sunda, anu jadi salasahiji bagéan tina Budaya Sunda, kudu ngarasa bungah yén Aksara Sunda geus diaku jeung geus jadi standar pikeun digunakeun dina ngokolakeun inpo atawa data. Dina nulis maké kompiuter, atawa neundeun data dina kompiuter reujeung silih-tukeuran data antara papada urang, bisa maké kompiuter bari teu kudu sieun susah pikeun ngarobahna reujeung ngokolakeunana deui. Asal dina kompiuter anu dipakéna geus diteundeunan Aksara Sunda, bisa digunakeun pikeun nulis maké Aksara Sunda.

Kampung Ciburuan ngagunakeun Aksara Sunda

Pikeun anu hayang miboga kompiuter anu bisa dipaké nulis Aksara Sunda, kudu ngundeur heula Aksara Sunda. Ngundeurna bisa ti alamat ieu. Sanggeus diundeur terus asupkeun éta payil meunang ngundeur kana map C:/Windows/FONTS.

Notepad ++, Pakakas pikeun Nulis Tulisan jeung Program Kompiuter


Anu biasa nulis maké Notepad (program paranti ngetik tulisan bawaanana Microsoft Windows), naha arék nulis tulisan anu basajan atawa nyieun program saperti program pikeun di wéb (html jeung php), moal anéh teuing lamun kudu nyanghareupan program atawa pakakas Notepad ++. Da lamun nilik kana pidanganana jeung mangpaatna mah teu loba teuing bédana.

Anu ngabédakeun antara Notepad jeung Notepad ++ téh pasilitas jeung kamampuhanana. Notepad ++ miboga pasilitas jeung kamampuhan anu leuwih punjul tibatan Notepad.

Notepad ++

Diantara kapinunjulan ieu pakakas Notepad ++ téh nyaéta hampang jeung leutikna ieu program pikeun dijalankeun dina kompiuter. Anu bisa ngurangan beungbeurat kompiuter dina ngajalankeun ieu program. Terus ogé, program ieu bisa dipaké kalawan haratis (teu kudu meuli).

Pasilitas anu aya dina ieu program téh nyaéta:

 • Bisa nyirian/ngawarnaan (highlighting) kecap jeung nilepan sababaraha baris kalimah.
 • Basa anu bisa diakurkeun reujeung basa anu ngagunakeunana.
 • Dokumen bisa dibuka make tab. Dina sakali ngajalankeun program bisa muka sababaraha tulisan atawa dokumen.
 • Leuwih ti 50 basa anu bisa disetél.
 • Ngadeudeul kamampuhan pikeun drag n drop.
 • Bisa ditambahan ku panambah (plug in)

Pikeun anu mikabutuh ieu program bisa ngundeur di alamat sourceforge atawa http://notepad-plus-plus.org.

Pakakas Pangropéa Tulisan Blog (Desktop Blog Editor)


Pikeun ngeusian tulisan blog, kacida gampangna. Dina jero WordPress disadiakeun tempat pikeun nulis tulisan anu bakal diasupkeun kana blog. Sanggeus asup kana rohangan jero WordPress alias Dasbor, tinggal milih Write Post atawa Seratan Éngal. Waktu milih éta menu, bakal kaluar tempat pangropéa tulisan. Jadi dina WordPress ogé geus disadiakeun tempat paranti nuliskeun jeung ngaropéa tulisan.

Ngan dina ngagunakeun ieu pangropéa bawana WordPress téh sahanteuna aya hiji hal anu bisa disebut kakurangan anu kudu diungkulan. Kakuranganana téh nyaéta lamun hayang nulis maké pangropéa tulisan bawana WordPress, urang kudu bisa nyambung ka pangladén wéb atawa kudu nyambung jeung internét. Sedengkeun lamun di urang mah apanan henteu salawasna bisa nyambung ka internét. Kakara bisa nyambung ka internét téh lamun asup ka Warnet atawa di kampus jeung kantoran anu nyadiakeun layanan hotspot. Atawa miboga modem pikeun nyambung ka internétna. Lamun henteu kumaha atuh? Moal bisa nulis tulisan di WordPress atuh?

Pikeun ngungkulan ieu kaayaan, bisa néangan pangropéa tulisan anu teu kudu nyambung ka internét, anu biasana mah disebut Desktop Blog Editor. Pangropéa ieu bisa digunakeun pikeun nulis tulisan sanajan komputer anu dipaké nulisna henteu keur nyambung ka internét. Jadi bisa nulis keur di mana waé ayana. Salian ti kaunggulan bisa nulis keur di mana waé ayana, ogé bisa ngaropéa tulisan arék sabaraha lilana waé waktuna. Moal sieuneun nérékél naék béaya nyambung ka internét kusabab lila dina nulisna.

Nulis

Sanggeus rengsé nulisna bisa diteundeun dina kompiuter pikeun sawatara waktu. Dina nyambungna ka internét, kakara bisa langsung diasupkeun kana jero WordPress. Teu kudu nulis deui dina pangropéa tulisan bawana WordPress.

Aya sababaraha kaunggulan atawa kaonjoyan ngagunakeun pakakas pangropéa tulisan anu kaasup Desktop Blog Editor nyaéta:

 1. Bisa ngaropéa tulisan bari henteu nyambung ka internét.
 2. Waktu nyambung ka internét tinggal klik kenop Publish anu aya dina Pangropéa Desktop Blog Editor, anu kagunaanana sarua reujeung kenop Publish dina WordPress.
 3. Bisa ngatur tulisan tina sababaraha pangladén web blog.
 4. Bisa ngatur gambar anu bakal diasupkeun kana tulisan kalawan gampang.
 5. Jeung kaonjoyan séjénna.

Pakakas anu kaasup Desktop Blog Editor anu haratis diantarana nyaéta Windows Live Writer jeung Post2Blog.

Tulisan Mimiti, Ngamimitian Nulis


Ternyata susah ogé geningan ngamimitian nulis di blog téh. Nulis naon nya? Bingung ogé. Ngan rencanana mah kuring téh hayang nulis ngeunaan komputer. Sagala hal anu aya pakaitna reujeung komputer. Pokona mah ngeunaan komputer. Naha arék ngeunaan wujud komputerna atawa programna. Wujudna leuwih condong kana pakakas anu nyata katinggali wujudna, anu leuwih dikenal ku ngaran hardware dina Basa Inggris. Sedengkeun ngeunaan program mah leuwih condong kana perkara anu aya dina komputer tapi teu katempo wujud aslina jeung teu bisa dicekelan atawa dirarampa wujudna. Ngan program ieu bisa katinggali hasilna lamun komputerna dihurungkeun. Program ieu arék anu geus nyampak tinggal maké atawa program anu bisa dijieun sorangan, anu dirarancang ku sorangan jeung dipolahkeun ku sorangan ogé.

Komputer

Nulis ngeunaan ieu téh lain tanpa maksud. Urang kudu apal kana kamajuan jaman anu terus maju. Hususna nya ngeunaan tehnologi komputer. Anu ngaranna komputer mah moal laas ku jaman, bakal terus mekar jeung nérékél naék kamampuhanana. Lamun kamari mah kakara bisa kitu, poé ayeuna mah geus béda deui kamampuhan komputer téh. Pon kitu deui dina poé isukan, tangtuna ogé bakal miboga kamampuhan anu leuwih tibatan poé ayeuna.

Maju jeung maju. Kitu jeung kitu.