Ngitung Poé dina Bulan Puasa


Baheula mah, aya hiji kabiasaan nalika bulan puasa anu matak alus kana diajar iitungan. Unggal poé ti mimiti poé kahiji kénéh ogé, geus diajar ngitung. Ngitungna teu leuwih ti geus sabahara poé ngalakonan puasa jeung sabaraha poé deui ka lebaran. Iitungan éta anu unggal poé diitung téh. Bérés poe kahiji, bungah geus ngalakonan puasa sapoé. Sésana tinggal 29 poé deui (geus biasa lamun bulan puasa di lembur mah reremenna 30 poé). Dina poé katiluna, bungah deui kusabab geus ngalakonan puasa salila dua poé, sedengkeun sésana 28 poé deui. Kitu jeung kitu waé unggal poé téh.

Bakating ku hayang gera réngsé puasa rarasaan mah. Lamun geus réngsé mah apanan nincak kana poéan lebaran. Geus nepi ka lebaran mah apanan biasa barangdahar pabeubeurang deui. Teu kawas bulan puasa, barangdahar téh ngan ti peuting wungkul.

Ti poe ka poe, teu weleh diitung

Ngan nya kitu téa anu ngaranna ngitung waktu mah geningan asa lila. Hayang gera ngorotan sapoé ogé asa lila. Karasa pisan lilana téh. Ti poé ka poé téh asa lendo pisan waktu téh nyérélékna. Komo deui lamun inget kana puasa anu  dilakonan téh kakara sapoé atawa dua poéna. Dina ngitung sésana téh apanan katempo tanggah jauh ka langitna téh. Kakara dua poé ogé geus katara lilana. Komo deui lamun kudu ngalakonan puasa 28 poé. Matak seunggah.

Ngan untungna téh, teu salawasna kitu. Teu salawasna ngitung jeung ngitung poé. Aya kalana osok poho kana waktu. Lamun resep ulin jeung babaturan mah biasana teu karasa waktu téh. Kana ngitung poé ogé osok kapopohokeun lamun ulin waé mah.

Itung-itungan nu Teu Tangtu


Di sakola mah, anu ngaranna itung-itungan téh pasti miboga hasil anu geus pasti. Dina palajaran Matématika, diajarkeun itung-itungan, ti mimiti itung-itungan anu basajan nepikeun ka itung-itungan anu hésé béléké. Hasil itung-itungan téh, komo anu basajan mah geus pasti sakitu hasilna. Barudak anu dialajar teu bisa kukumaha deui, kutu turut kana hasil tina itung-itungan Matématika. Lamun hiji dikali hiji pasti hasilna téh hiji, lamun diji ditambah hiji hasilna téh pasti dua, jeung saterusna. Sanajan éta téh bisa ditarima ku akal barudak, tacan tangtu dina kahirupan nyatana mah bener-bener kitu. Da aya sababaraha perkara anu kanyataanana mah papalingpang reujeung itung-itungan di sakola hususna palajaran Matématika.

Dina kahirupan di masarakat, anu ngaranna itung-itungan téh aya kalana robah kusabab kaayaan. Teu bisa keukeuh nyekel kana tetekon itung-itungan matematika di sakola.

Samisalna waé dina jual beuli. Lamun harga hiji barang téh sarebu rupiah, mangka harga sapuluh sikina téh tangtuna ogé jadi sapuluh rébu. Kanyataanana, teu bisa dipastikeun pasti kitu. Aya kalana, sanajan harga hijianana téh sarébu, lamun meulina sapuluh téh osok jadi salapan rébu atawa dalapan rébu, atawa bisa kurang ti éta.

Pas poto

Terus ogé lamun keur nyieun poto pikeun KTP atawa nyieun kartu séjénna anu merlukeun poto. Dina nyieun poto, apanan itung-itungan matématika téh kacida pisan teu lakuna. Dina waktu tukang poto nanya dua kali tilu sabaraha, apanan dijawabna téh lolobana mah lain genep, tapi kumaha anu arék nyieunana waé arék sababaraha ogé. Pon kitu deui waktu ditanya tilu kali opat jeung opat kali genep tacan tangtu jawabanana sarua dua belas reujeung dua pulu opat. Da lamun ngajawabna sakumaha itung-itungan matématika mah loba teuing potona.

Terus ogé lamun meuyeum cau, tacan tangtu itung-itungan matématika téh dipaké. Lamun meuyeum cau sasiki dikali sasiki, jawabna téh apanan tacan tangtu hiji, tapi béak.

Kompiuter teh Pakakas Paranti Ngitung


Jaman ayeuna mah anu ngaranna kompiuter (komputer maksudna) téh geus teu anéh deui. Ampir di unggal imah, pangpangna jalma-jalma di dayeuh ngabogaan kompiuter. Jadi anu ngaranna kompiuter téh geus teu jadi barang anu jarang deui. Loba jalma anu merlukeun éta kompiuter pikeun migawé pagawéanana. Loba pagawéan anu bisa dipigawé ku jalan maké kompiuter. Ku ayana kompiuter, kahirupan jalma jadi bisa leuwih gampang. Pagawéan ti mimiti nulis, ngokolakeun data, ngitung nepikeun ka ngagambar, bisa dipigawé maké kompiuter. Malahan mah pikeun ngadalikeun hiji barang ogé bisa maké kompiuter.

Kompiuter jaman baheula, Konrad Zuse

Sanajan kitu, naon atuh ari anu ngaranna kompiuter téh?

Nurutkeun warta ti Wikipedia mah, cenah kompiuter téh mimitina mangrupakeun sesebutan pikeun jalma anu pagawéanana ngitung aritmatika, naha arék maké alat atawa henteu. Ngan ka béh dieunakeun, ngaran kompiuter téh sesebutan pikeun alat anu dipaké pikeun ngitung, lain jalmana. Jadi, anu ngaranna kompiuter téh mangrupakeun hiji alat anu digunakeun pikeun ngitung aritmatika.

Ku majuna waktu, gunana kompiuter lain ngan ukur dipaké ngitung wungkul, tapi dipake ogé dina perkara salian ti ngitung.

Loba komputer anu digunakeun salian ti pikeun kapentingan ngitung saperti:

  1. Maén gim
  2. Nulis atawa ngetik
  3. Ngagambar
  4. Neundeun data jeung ngokolakeun data
  5. Nyetel musik jeung pidio atawa tipi
  6. Jeung anu sejenna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.computerhistory.org/timeline/images/1941_zuse_z3.jpg)

Ucing Sumput (Ucing 25) jeung Diajar Milang/Ngitung


Hiji,
Dua,
Tilu,
Opat,
Lima,
Genep,
Tujuh,
Dalapan,
Salapan,
Sapuluh,
Sawelas (Sabelas),
Dua Welas (Dua Belas),
Tilu Welas (Tilu Belas),
Opat Welas (Opat Belas),
Lima Welas (Lima Belas),
Genep Welas (Genep Belas)
,Tujuh Welas (Tujuh Belas),
Dalapan Welas (Dalapan Belas),
Salapan Welas (Salapan Belas),
Dua Puluh,Salikur (Duapuluh Hiji/Dua Hiji),
Dua Likur (Duapuluh Dua/Dua Dua),
Tilu Likur (Duapuluh Tilu/Dua Tilu),
Opat Likur (Duapuluh Opat/Dua Opat),
Lima Likur (Duapuluh Lima/Dua Lima).

Itungan di luhur mangrupakeun itungan anu osok dipaké dina ulin Ucing sumput atawa ucing Dua Lima.

Ucing sumput (ucing 25) jeung diajar milang (poto kenging ti kaskus.us)

Dina kaulinan barudak Ucing sumput atawa ucing dua lima, barudak anu ngalaksanakeunana kudu bisa milang atawa ngitung ti hiji nepikeun ka dua lima atawa lima likur. Ieu mangrupakeun pangabisa anu kudu dipimilik ku barudak. Sanajan dina prak-prakan ngitungna mah teuing bener teuing henteu. Teuing ngitungna teh mapay ti hiji nepikeun ka 25, teuing diliwatan. Ngan anu penting mah apal kana itungan nepi ka 25.

Anu jadi ucing dina ucing 25 ieu, dina ngitungna osok pagancang-gancang reujeung budak anu arék nyumput. Supaya bisa gancang néangan barudak anu nyumput. Atawa bisa ogé miheulaan dina manggihan budak anu kakara arék neangan panyumputan. Bisa wae aya kajadian hiji budak anu tacan ogé meunang tempat panyumputan, geus kaburu beunang mantén ku anu ucing kusabab telat meunang panyumputan atawa budak anu ucingna kacida gancangna dina ngitungna. Jadi salian ti bisa ngitung ogé, bisa diajar pikeun papaheula dina ngitung ti hiji nepikeun ka 25.