Ngasakan Kadaharan


Kadaharan anu kudu diasakan, leuwih hade kudu diasakan heula. Supaya ngeunah atawa ni’mat jeung matak sehat (mudah-mudahan).

Mun ngomongkeun ngasakan kadaharan, nu ngaranna ngasakan teh lumayan loba rupana oge. Nu ngabedakeun ieu bisa kusabab jinis kadaharanana, bisa oge kusabab karesep anu bakal ngadaharna, atawa kusabab duanana. Cara ngasakan kadaharan ieu merlukeun seuneu pikeun ngasakanana. Di lembur mah biasana make hawu. Rupa-rupa cara ngasakan kadaharan teh diantarana wae:

  1. Digoreng. Nu ngaranna di goreng mah biasana dina katel jeung minyak keletik (ayeuna mah make minyak goreng).
  2. Disangray. Nu ngaranna disangray mah make katel ngan teu make minyak keletik/minyak goreng.
  3. Digarang. Nyaeta neundeun dahareun di luhureun hawu (bisa di luhureunana pisan make wadah, bisa oge make paraseuneu) supaya kapanasan.
  4. Dibubuy. Anu ngaranna dibubuy mah kadaharan teh dibungkus make daun cau sing buni sababara lapisan, terus diasupkeun ka hawu dibugbrugan ku lebu jeung areng.
  5. Dibeuleum. Dibeuleum mah nya langsung diasupkeun kana seuneu.
  6. Dideangkeun. Nu ngaranna dideangkeun mah ampir sarua jeung digarang. Bedana dideangkeun mah bisa di luhureun seuneu bisa oge digigireunna. Terus oge nu ngaranna dideangkeun mah henteu diantepkeun tapi kudu dibolak-balik.
  7. Diseupan. Nu ngaranna diseupan mah lir ibarat keur nyangu. Wadahna bisa make seeng atawa wadah sejenna. Ngasakanana kadaharan teh diasupekun kana seeng make wadah deui saperti aseupan supaya kadaharanana henteu ngahiji jeung cai dina seeng.
  8. Dikulub. Ampir sarua jeung diseupan. Bedana teh mun dikulub mah, kadaharan anu arek diasakanana diancrubkeun atawa dihijikeun kana caina.