Ngaran-ngaran Kaulinan Barudak


Sanggeus ngayakeun panalungtikan, khususnya di wilayah Kampung Ciburuan katut sabudeureunana, dikumpulkeun nu ngaranna rupa-rupa Kaulinan Barudak. Tapi ieu tangtuna oge henteu kabuka sakabehna. Ieu mah ngan ukur anu aya di wilayah nu kasebut eta.

Ngaran-ngaran Kaulinan Barudak teh di antarana:

 1. Ucing-ucingan
  • Ucing Sumput atawa Ucing Dua Lima
  • Ucing Tangkal
  • Ucing Udag
  • Ucing Saminggu
 2. Rorodaan
  • Rorodaan gilindingna tilu anu bisa ditumpakan
  • Rorodaan anu didorong
  • Rorodaan paranti ngala cai
 3. Pepeletokan
 4. Congklak
 5. Papabrikan tina daun danas/ganas
 6. Peupeuyeuman tina tangkal harendong
 7. Galah
 8. Pris-prisan
 9. Susumpitan
 10. Peperangan
  • Make karet geulang, pelorna ku dahan sampeu
  • Make kekembangan anu matak rapet kana baju/awak
  • Make pepeletokan
  • Make dahan cau
 11. Sasaungan
 12. Raranggonan
 13. Ayun-ayunan
 14. Momobilan
  • Tina kai
  • Tina dahan kawung
  • Tina cangkang jeruk bali
 15. Encrak
 16. Jajangkungan atawa enggrang
 17. Soldah
 18. Paparahuan tina daun marasi, majuna bisa katebak angin atawa make budah odol
 19. Ngadu kaleci
 20. Ngadu muncang
 21. Gugulusuran
  • Make Upih (daun tangkal jambe anu geus kolot nepi ka muragna)
  • Teu make nanaon
 22. Sapintrong
 23. Loncat Tinggi
 24. Dam-daman
 25. Empet-empetan: tina tangkal pare, jiga tarompet
 26. Torotot heong
 27. Kokoleceran
  • Tina kai: tangkal tisuk, jati
  • Tina awi: awi tali
  • Tina daun: daun kalapa
 28. Gogolekan tina dahan sampeu
 29. Rorokoan tina gabus tangkal sampeu
 30. Babaledogan
  • Maledogkeun langari make nyere. Tungtung nyere nu leutik ditojoskeun kana puhu
  • Maledogkeun batu kana cai supaya ajleng-ajlengan
 31. Keketepelan
 32. Jujulangketan
 33. Naheunan sasatoan sabangsaning manuk
 34. Langlayangan
  • Meuli
  • Nyieun tina keresek
  • Ngagunakeun daun
 35. Maenbal
 36. Vovolian
 37. Kasti
 38. Gatrik
 39. Simar
 40. Eundeuk-eundeukan
 41. Ngadu pangal
 42. Tatarucingan
 43. Oray-orayan
 44. Puputeran tina dahan sampeu
 45. Anyang-anyangan
 46. Gugunungan make ciduh dina taneuh

Tambahanana:

 1. Boy-boyan
 2. Sorodot Gaplok
 3. Pecle