Samen


Anu ditunggu-tunggu nalika sakola salian ti dibagi rapot, teuaya deui kajaba ti samen. Samen kacida ditunggu-tungguna kusabab jadi tanda pindahna kelas atawa naék kelas. Asal kudu jadi catetan, naék kelas henteu ngendog. Pikeun budak anu meunang niléy alus mah biasana bungah bungangang kusabab bisa naék ka kelas anu leuwih luhur. Ngan hanjakal pikeun budak anu teu naék kelas, taun hareup bakal angger aya di kelas anu sarua. Tapi, jarang anu henteu naék kelas.

Naék kelas téh biasana mah osok ditandaan ku raraméan. Nalika samen, sakolaan osok ngayakeun raraméan. Baheula mah ngayakeunana téh dina waktu peuting. Ari ayeuna mah ngayakeunana téh osok ti beurang. Dina waktuna samen, unggal kelas osok ngutus wawakil kelasna pikeun pentas di panggung mintonkeun kamonésan séwang-séwangan. Aya anu ngadon ngibing, aya anu ngadon bobodoran, aya anu mintonkeun kasenian saperti dog-dog atawa calung. Pokona mah dina waktuna samen téh barudak anu miboga pangabisa dititah naék kana panggung.

Barudak keur latihan pikeun nyanghareupan samen

Ti béh ditu kénéh saacanna samen téh biasana mah osok latihan heula. Barudak latihan kalawan diaping ku guru-guru. Budak anu wantéran mah osok diajakan latihan pikeun mintonkeun kasenian anu bakal dipintonkeun.

Dina prungna samen, resep pisan kusabab di sakola aya raraméan. Loba anu dagang, aya panggung hiburan. Kolot-kolot barudak sakola ogé daratang hayang nempo budakna anu mintonkeun kamonésan di panggung. Rupa-rupa kasenian dipintonkeun di panggung. Aya anu serius, aya anu ngabodor. Waktu di SD baheula mah, acara anu ditungguan téh nyaéta acara kasenian calung atawa dog-dog. Salian ti acarana anu lumayan lila, di jerona ogé osok dicampuran ku bobodoran, gogonjakan.

Resep pisan….

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)

Naék Kelas jeung Roko


Dina mangsa nyanghareupan samen, osok dibagi rapot heula. Kacida bagjana lamun nempo rapot anu mertelakeun yén bisa naék kelas, henteu ngendog di kelas anu sarua. Bagja jeung resep kusabab naék kelas. Komo lamun nempo niléy rapot anu angkana aralus. Beuki nambah deui gumbirana, najan henteu meunang réngking hiji ogé. Lamun réngking hiji? Pasti éta mah leuwih-leuwih deui gumbirana.

Roko

Pikeun nembrakeun rasa gumbira éta biasana mah dina waktuna mapag samen téh osok barangbéré ka guru. Barangbéréna biasana mah ku mangrupa roko. Dina mapag samen, kolot budak anu naék kelas téh osok ngahaja méré roko ka guru kelasna. Rokona mah biasana sabungkus, henteu loba-loba teuing. Nya itung-itung mulangtarima, najan henteu loba jeung siga anu taya hartina. Salian ti roko mah, sigana jarang, teuing teu apal. Da kolot kumaha kolot budak biasana mah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.okezone.com/)