Solat teh Tihangna Agama


Saur pun guru, anu ngaranna solat téh cenah tihangna agama. Lamun hiji jalma ngadegkeun solat hartina bakal ngadeg agamana. Sabalikna lamun hiji jalma ninggalkeun solat, hartina geus ngaruntuhkeun agamana.

Kitu, saur pun guru waktos narjamahkeun hiji hadis Nabi Muhammad saw. Jadi éta téh mangrupakeun hadis Nabi….

Jalma keur solat

Jadi, solat téh bisa jadi ciri pikeun hiji jalma anu ngaku ngagem agama Islam, naha éta jalma téh ngadegkeun agamana atawa henteu. Jalma anu ngalaksanakeun jeung ngadegkeun solat, miboga harti éta jalma téh geus nagadegkeun agama. Sedengkeun jalma anu ninggalkeun solat, bisa disebut jalma anu ngaruntagkeun atawa ngaruntuhkeun agamana.

Bisa diibaratkeun, agama Islam teh mangrupakeun hiji wangunan. Wangunan diwangun ku rupa-rupa bagean anu dihijikeun atawa dipetakeun jeung diropea supaya bisa silih deudeul anu ngawujud hiji wangunan. Wangunan teu cukup ngan ukur tihangna wungkul. Kudu aya bagéan séjénna anu kudu aya dina nyieun wangunan. Diantarana waé nyaéta bilik reujeung hateupna. Dina ieu hal, saur pun guru (pami teu lepat mah), lamun solat teh ibarat tihangna, anu jadi bilik reujeung hateupna téh nyaéta saum jeung zakat. Sedengkeun lamun munggah haji mah lir ibarat pagerna….

Jadi adegan wangunan agama Islam téh diwangun ku solat, zakat jeung saum. Sedengkeun munggah haji mah bisa dilakonan lamun mampuh. Sakumaha pager wangunan, bisa diayakeun atawa henteu.

Solat anu jadi tihangna wangunan, kudu dijaga supaya wangunana henteu rubuh. Sanajan bilikna reujeung hateupna alus ogé, lamun tihangna goréng mah, gampang pisan runtuhna.

Ngan, sakumaha wewegna tihang reujeung bilik katut hateupna, ari tatapakanana lalawora atawa henteu panceg mah, angger waé gampang rubuhna.

Naon atuh ari tatatapakanana…?

(Gambar meunang nginjeum ti http://3.bp.blogspot.com/-lt5mo1ed0is/TdDsNtEe7TI/AAAAAAAAAEc/rgAJ29tEato/s1600/solat.jpg)

Rayagung, Bulan Raya anu Agung


Nilik kana ngaranna ieu bulan, bulan ieu téh nyirikeun jadi bulan anu agung. Malahan mah Rayagung téh mangrupakeun gabungan antara kecap ‘Raya’ jeung ‘Agung’. Jadi nilik kana ngaranna mah, bulan ayeuna téh  mangrupakeun bulan raya anu agung, geus mah bulan raya ditambah deui ku agung. Ngaran Rayagung ieu téh bisa jadi teu leupas tina kaayaan bulan anu dijerona aya Ibadah Haji jeung Ibadah Qurban.

Bener ogé, dina bulan ieu, umat Islam sakuliah dunya anu ngabogaan kamampuhan jeung kakuatan ngarumpul di dayeuh Mekkah pikeun ngalaksanakeun Ibadah Haji. Jalma anu mampuh pikeun ngaluarkeun ongkos jeung kuat di jalanna, bisa indit pikeun ibadah haji atawa munggah haji ka dayeuh Mekkah.

Salian ti ibadah haji ogé aya deui ibadah anu teu bisa leupas tina ibadah haji, nyaéta meuncit sato sabangsaning domba jeung sapi. Ibadah ieu disebut Ibadah Qurban. Jalma anu mampuh pikeun meuncit sato kurban disaréatkeun pikeun meuncit kurban.

Ku ayana dua pagawéan ibadah ieu, bisa jadi mangrupakeun hiji tanda yén bener bulan ieu téh bulan raya anu agung.