Motor téh Disebutna Honda


Aya anu rada anéh dina nyebutna. Di lembur mah apanan nyebutna téh motor. Sedengkeun ari Honda mah ngaran salasahiji pausahaan anu nyieun éta motor. Da salian ti Honda apanan aya pausahaan séjénna anu sarua nyieun motor saperti Yamaha, Kawasaki, Suzuki jeung anu séjénna.

Rupa-rupa Honda anu keur parkir

Di Pekanbaru mah, lain motor disebutna téh. Tapi pada-pada nyebut Honda pikeun barang anu ngaranna motor téh. Jadi nyebut motor téh ku kecap Honda. Jadi, Honda téh lain ngaran mérk barang atawa kandaraan deui, tapi geus jadi ngaran barang atawa kandaraan.

Najan mérk motorna Yamaha, ku urang Pekanbaru mah disebutna téh Honda. Pon kitu deui reujeung mérk séjénna, angger disebutna téh Honda.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Tambal Ban Tubeless, Lain Nambal ku Jalan Ditubles


Mimitina mah sugan téh anu ngaranna tambal ban tubeless téh tambal ban kujalan ditubles. Ban mobil atawa ban motor jeung ban sapédah anu kacugak ku paku atawa bitu, ditambalna téh ditubles. Ari pék téh lain kitu maksudna. Paingan waktu arék nambal ban sapédah anu bitu, ditolak ku tukang nambal banna, pokna téh ieu mah tambal ban tubles. Bari jeung teu apal naon maksudna bet teu bisaeun nambal ban sapédah, kapaksa néangan tukang nambal ban nu lianna.

Ka béh dieunakeun, kakara apal naon anu ngaranna ban tubles (tubeless maksudna mah). Ban tubeless mah béda reujeung ban biasa. Lamun ban biasa mah miboga ban jero, ari ban tubeless mah henteu miboga ban jeroan. Ban tubeless mah ngan ukur miboga ban luar wungkul. Jadi dina nambalna ogé béda reujeung ban biasa.

Tambal ban tubeless

Dina waktuna kacugak ku paku, ban biasa mah langsung kempés. Ari ban tubeless mah henteu langsung kempés (kusabab ban tubeless mah dijieun tina bahan anu béda reujeung ban biasa). Dina nambalna, ban biasa mah ditambalna maké karét anu dirapetkeun atawa dilém pikeun nutupan anu bolongna dina ban jero, ari ban tubeless mah nambalna téh ku jalan dipaseuk ban luar anu bolongna maké bahan husus paranti nambal ban tubeless.

(Gambar meunang nginjeum ti http://mandacutie.wordpress.com/)

Motor Péspa téh Nya Kempés Nya Hapa


Sakali-kali mah osok kawénéhan nempo motor anu gendut jeung pendék. Ceuk obrolan reujeung babaturan, cenah éta téh ngaranna Péspa (Vespa). Kaasup salahsahiji jinis motor kénéh, ngan béda reujeung motor bébék. Lamun motor bébék mah rada jangkung leutik, Péspa mah pendék jeung gendut.

Naha bet ngaranna Péspa? Teu apal ogé.

Motor pespa

Ngan anu osok dipagunemkeun reujeung babaturan mah cenah, Péspa téh singketan tina Kempés Hapa, nya kempés nya hapa. Najan kitu nilik kana wangunana mah jajauheun tina kempés jeung hapa. Apanan kecap kempés jeung hapa téh ampir sarua, nuduhkeun kaayaan anu euweuh eusian.

Ari Péspa mah apanan sakitu gendutna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://rosso99.files.wordpress.com/2010/11/vespa_vbc_150_super.jpg)

Motor ogé Kudu Aya Janggélék Dirina


Nurutkeun Undang-undang Lalu Lintas Jalan Raya anu anyar (UULLAJ No. 22 Tahun 2009), unggal motor atawa kandaraan anu gilindingna dua kudu ngahurungkeun lampu hareup sanajan dina waktu pabeubeurang.

Anu jadi pananya téh apanan, naha pabeubeurang bet kudu ngahurungkeun lampu? Apanan pabeubeurang mah geus caang ku panon poé….

Naon atuh tujuan dihurungkeunana lampu motor dina wanci pabeubeurang téh?

Tujuan anu sabenerna tina ieu aturan téh, cenah ceuk béja, teu jauh tina perkara kasalametan jalma di jalan gedé. Lamun lampu motor dihurungkeun bakal kaciri ku supir kandaraan séjén yén aya motor di lebah atawa tempat hurungna lampu téa.

Aya deui pananya susulan, naha lamun lampu motor henteu dihurungkeun henteu katénjo kitu éta motor téh?

Ngeunaan pananya ieu mah balik deui ka jalma anu nempona. Da anu ngaranna panénjo jalma mah kadang osok keuna ku paribasa kabobodo ténjo kasamaran peninggal. Jadi sanajan aya ogé motorna di jalan, bisi waé henteu jelas atawa henteu katempo Jadi lamun lampuna hurung mah piraku henteu jelas kénéh yén di jalan téh aya lampu motor anu hurung. Lamun aya lampu motor hurung, tangtuna ogé lain ngan ukur aya lampuna wungkul, tapi pastina ogé ayana téh reujeung motorna. Arék nanaon lampuna wungkul maju di jalan….

Jadi ku dihurungkeunana lampu motor di jalan gedé, nuduhkeun ayana motor. Lain ngan ukur ngaku-ngaku wungkul yén aya motor bari jeung henteu katempo atawa samar-samar motorna.

Lampu motor anu hurung

Dina hal ieu, aya sababaraha hal anu kacida pentingna dina hal janggélék diri. Lampu motor mangrupakeun bawaan motor ti pabrikna, anu miboga mangpaat atawa tujuan anu tangtu ku diayakeunana lampu éta. Lampu ieu nurutkeun aturan kudu dihurungkeun dina waktu pabeubeurang, anu tujuanana supaya jelas ayana motor anu miboga lampu éta. Ku dihurungkeunana lampu motor dina waktu pabeubeurang, geus jadi hiji tanda atawa ciri pikeun motor éta yén geus taat kana aturan reujeung jadi bukti janggélék diri éta motor di jalan gedé.

Kumaha atuh pakaitna reujeung janggélék diri jalma…?

Baca oge:

Motor Anu Maké Bénsol


“Cim apal kénéh basa Mang Uci mawa motor trail boga babaturanana Mang Uci?” Ceuk si Duyéh ka si Acim.

“Motor trail?” Si Acim ngahuleng.

“Heueuh.”

“Ké lanan.” Si Acim ngahuleng deui. “Oh, heueuh. Basa aya anu moro bagong téa lin?”

“Heueuh. Kabeneran apanan motorna téh dibawa ka leuweungna téh ku Mang Uci.”

“Hmmm, kumaha kitu?” Si Acim jadi panasaran, naon sababna si Duyéh bet ngobrolkeun ngeunaan hal éta.

“Teu nanaon. Ngan éta waé cenah ceuk Mang Uci, motor trail mah bisa ngapung.” Ceuk si Duyéh bari melong ka si Acim.

“Bisa ngapung?”

Si Duyéh ukur unggeuk tanda ngaenyakeun.

“Kitu nya…?” Ceuk si Acim deui bari ngabayangkeun kumaha ngapungna éta motor trail. Naha ngapungna téh siga papanting atawa papatong atawa siga kapal ngapung di awang-awang.

“Heueuh. Apal teu manéh kunaon sababna éta motor trail téh bisa ngapung?” Tanya si Duyéh ka si Acim.

Anu ditanya ukur gideug, da teu apaleun.

“Cenah mah béngsinna dicampuran ku bénsol.” Ceuk si Duyéh méré nyaho.

“Bénsol?”

“Heueuh, bénsol.”

Motor trail keur ngapung

“Nu kumaha kitu bénsol téh?”

“Teu apal bénsol?” si Duyéh bari neuteup.

“Teu. Ari manéh apal kitu?” Si Acim malik nanya.

“Apal atuh. Bénsol téh paranti dina kapal. Gaganti béngsin.” Ceuk si Duyéh siga anu agul.

“Kumaha kitu rupana?” Si Acim nyelok.

“Rupana?” Si Duyéh mikir. “Rupana mah déék ogé teu apal.”

“Ih, sugan téh apal. Cenah tadi apal.” Ceuk si Acim bari mésem.

“Lain kitu.” Si Duyéh ngabéla sorangan.

“Terus kumaha?” Si Acim panasaran.

“Cenah ceuk Mang Uci, lamun motor biasa hayang bisa ngapung mah gampang.” Si Duyéh nyalénggorkeun obrolan.

“Kumaha kitu?”

“Carana mah, béngsinna dicampuran ku bénsol. Lamun ngapungna hayang leuwih luhur, bénsolna dilobaan.” Ceuk si Duyéh deui.

“Kakara apal kuring mah.” Ceuk si Acim unggut-unggutan.

(Asal poto: http://www.kfsemarang.com/?q=node/1473&page=2)