Kaduhung Tara Tiheula


Dina nyokot atawa nangtukeun pilihan tina sababaraha pilihan osok nyababkeun rasa kaduhung ahirna lamun pilihan anu dipilihna bengkung bekas nyalahan. Nyokot pilihan téh nyababkeun rasa hanjelu atawa miboga rasa salah naha bet milih pilihan anu éta. Rasa hanjelu kusabab nyokot pilihan anu ‘salah’ biasana mah osok karasa tipandeuri, satutasna karasa akibat tina milih perkarana. Rasa hanjelu tara datang ti heula, tara datang saméméh nyokot atawa nangtukeun pilihan. Pon kitu deui rasa hanjelu tara datang nalika nangtukeun pilihan. Rasa hanjelu osok datang sanggeus nangtukeun pilihan, naha harita kénéh sanggeus nangtukeun pilihan atawa sanggeus sababaraha lila ti waktu nangtukeun pilihan.

Kusabab kitu, anu ngaranna hanjelu atawa kaduhung mah tara ti heula. Kaduhung datangna ti pandeuri.

Ngeunaan ieu, taya deui carana. Supaya henteu kaduhung engkéna, kudu asak-asak dina milih, kudu bener-bener nangtukeun pilihan. Nangtukeun pilihan kudu dibeuweung diutahkeun heula, ulah ujug-ujug nangtukeun pilihan tampa tinimbangan heula. Nangtukeun pilihan kudu dipikir heula masing asak. Supaya henteu kaduhung ahirna.

Rasa kaduhung

Dina waktuna nangtukeun pilihan mah tacan tangtu karasa akibatna. Moal waka karasa kumaha piengkéeunana. Moal waka karasa kumaha jadina dina sababaraha waktu anu bakal kasorang. Dina nangtukeun pilihan, ukur bisa ngira-ngira kumaha piakibateunana. Ngira-ngira anu dumasar kana rarasaan sorangan, dumasar kana tinimbangan jalma séjén anu dijadikeun tempat tatanya atawa gunung pananggeuhan, atawa dumasar kana daluang atawa sajarah anu geus nyata ngeunaan hal anu dipilih. Loba kasangtukang jalma-jalma ti heula anu bisa dijadikeun pieunteungeun atawa picontoeun dina nangtukeun pilihan.

Pokona, dina nangtukeun pilihan kudu asak-asak milih, supaya henteu nyababkeun kaduhung engkéna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Milih Hiji


Ngan hiji nu ngancik na diri,
Rek diajak alus atawa keri,
Sagalana moal pahili,
Pikeun saha nu kataji,

Hiji nu taya duana,
Nepi iraha rek ngalalana,
Neangan sagala upaya,
Tetep aya lebahna,

Di dieu atawa di ditu,
Milih mah eta kudu,
Jalan mana nu dilaku,
Datar atawa pinuh batu,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=436723271893)