Nabi Ibrohim Ngorbankeun Ismail


Lamun nengetan dina sajarahna, salian ti jaman Nabi Adam, saréat Ibadah Qurban téh mimiti nérékél naék atawa jadi saréat di jamanna Nabi Ibrohim. Sakumaha anu dipikanyaho ku umat Islam (hususna), Nabi Ibrohim dititah ngorbankeun anakna. Nabi Ibrohim meunang paréntah pikeun meuncit Ismail. Lamun nurut kana hawa napsu mah, saha anu daék jeung kongang pikeun ngorbankeun anak sorangan ku jalan dipeuncit. Komo deui Ismail mah mangrupakeun hiji anak anu kacida dipikahayangna, sanggeus Nabi Ibrohim teu boga waé turunan. Sanggeus nyampak atawa geus boga turunan, pék téh dititah ngorbankeun éta budak. Atuh saha anu teu arék nolak. Ngan, Ibrohim jeung Ismail sadar kana paréntahan ti Gusti Alloh éta. Kalawan sadar jeung sadrah, Nabi Ibrohim ngorbankeun Ismail. Dina prak-prakanana, saacanna Ismail dipeuncit, Gusti Alloh ngagentian éta Ismail ku domba. Anu ahirna mah anu dikorbankeun téh lain Ismail tapi domba. Sanajan kitu, hakékatna mah éta téh sarua jeung ngorbankeun Ismail. Nya ti dinya, saréat Ibadah Qurban téh jadi hiji saréat pikeun umat Islam anu mampuh pikeun ngalaksanakeun Ibadah Qurban.