Nyérélék


Wanci nyérélék tara tetelepék
Henteu diulah-ulah, dihempék-hempék
Teu bisa dihulag komo dicarék
Teu bisa embung kudu daék
Kudu ayaga siap arék

Waktu nyérélék ngan sapangkék
Wuwuh hirup kawas golék
Usik malik ajeg déngdék
Alus tarapti rapih soék
Di ahir bakal ditalék

Andelan lin ukur cacapék
Ditambah pinter kodék
Neundeun batur na kélék
Sapira kawas ka ékék
Kade bisi dicobék

Wanci robah kudu naék
Ulah cicing waé na poék
Komo olo-olo torék
Ditambah saré kérék nyegrék
Bisi ahir baring dikadék

(Citutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150096029666894)

Ngalangsu Maju


Najan nutur indung suku,
Kamana waé éta lumaku,
Apal ka saha kudu satuhu,
Kamana waé éta satuju,

Satujuan, salalampahan,
Sarimbagan nu ditéangan,
Hiji nu jadi dicekelan,
Tong leupas najan méh-méhan,

Paudag-udag, pagancang-gancang,
Salila aya dina cangcang,
Paheula-heula najan jeung réncang,
Lalakon moal kabancang,

Hiji nu tong dirempak,
Ulah silih tabrak,
Komo nu jadi taktak,
Bisi jadi matak,

Hiji nu tong diganggu,
Miheulaan hulu,
Kusabab napsu nu diburu,
Hayang gera nepi ka ditu,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=438940291893)

Ngeureuyeuh


Kebek ku rasa deudeuh na gagaleuh maneuh
Sanajan sora ilang, sora geus peuyeuh
Tetep kudu maju terus teu meunang reureuh
Teu ilang najan dipupus, tilem ka jero taneuh

Tong lungse, tempo di hareup teh geningan dayeuh
Sanajan saeutik, sanajan sarenghap, tetep ngeureuyeuh
Ilangkeun sagala rurudet, sagala kageuleuh
Leuleuskeun hate, masing nepikeun ka leumpeuh

Mun pabentar paham ulah silih teumbleuh
Pasalia pikiran ulah silih lejokeun silih euleuh
Najan beda tujuan ka tonggoh reujeung ka landeuh
Kudu tetep nyekel kana cekelan masing pageuh

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=405855681893#!/notes/amid-abdul-malik-imanuddin/ngeureuyeuh/405855681893)