Rusiah Londok Bisa Lolondokan


Ngaranna ogé londok, geus biasa lamun lolondokan. Geus jadi pasipatanana lolondokan mah. Ngan naha bet bisa lolondokan? Cenah ceuk béja, londok bisa lolondokan ku jalan ngarobah naon anu aya dina kulitna pikeun nengtogkeun atawa malikeun cahya anu keuna kana éta kulit.

Londok anu bisa lolondokan
Londok anu bisa lolondokan

Nurutkeun panalungtikan Michel Milinkovitch ti paguron luhur University of Geneva di Swiss anu dipedalkeun ku jurnal Nature Communication, di jeroeun kulit pangluarna londok aya dua lapis sél husus anu disebut iridophore. Sél iridophore mibanda nanokristal anu wangunan jeung ukuranana béda-béda. Cahya anu keuna kana londok téh néngtog kana nanokristal anu aya dina sél iridophore ieu. Cahya anu dibalikeunana rupa-rupa. Nanokristal ieu anu jadi sabab londok bisa lolondokan.

Kulit anu aya sél iridophore-an ieu bakal robah rupana lamun londok ngalaman kaayaan anu béda, saperti senang, ambek atau nyingaheupan picilakaeun. Tim Milinkovitch manggihan lamun kulit londok biasana kendor, nanokristal dina sél iridophore bakal silih deukeutan, anu akibatna bisa malikeun cahya anu galurana pondok, saperti bulao. Tapi lamun londok eukeur sumanget atawa nyinghareupan picilakaeun, nanokristal téh bakal silih jauhan anu antukna bisa malikeun cahya anu galurana panjang saperti konéng, beureum atawa kayas.

Masih kénéh nurutkeun Milinkovitch, warna beureum moal robah pisan lamun londok eukeur sumanget. Anu robah téh ngan ukur caangna beuki cekas. Di béh jeroeun sél iridophore, aya lapisan anu leuwih kandel jeung bisa malikeun cahya panon poé anu aya inframerah-an. Lapisan ieu mah henteu bisaeun ngarobah rupa, tapi sigana mah ngan ukur malikeun panas jeung ngajaga awak londok supaya tiis.

Cenah, panimu ieu bisa dipaké pikeun nurutan londok anu diterapkeun dina téhnologi.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti Dream.co.id)

Bisa Lolondokan


Londok jeung lolondokan.

Londok téh salasahiji ngaran sato leutik anu osok aya dinu hara-haraeun kayaning jujukutan atawa dangdaunan jeung tatangkalan. Wujud ieu sato téh biasana mah susah kapanggihna kusabab rupana anu osok nyaruaan kana kaayaan tempat cicingna. Lamun rupa tempat cicingna warna héjo, londok téh osok miboga rupa héjo ogé. Lamun cicing dina tempat anu warna hawuk, ieu sato téh miluan roba jadi warna hawuk ogé. Jadi, kaayaanana téh teu bisa leupas tina kaayaan di mana manéhna cicing.

Ieu mangrupakeun hiji kamonésan anu dipiboga ku sato anu ngaranna londok. Bisa ngarobah dirina nyaluyukeun reujeung sakurilingeunana.

Dina kahirupan jalma, aya kalanana aya jalma anu sarua reujeung londok. Aya jalma anu bisa nyaluyukeun dirina reujeung kaayaan tempat cicingna. Nya istilahna mah bisa lolondokan, nyaéta jalma anu miboga sipat saperti londok: bisa robah-robah kaayaan dirina kumaha kaayaan tempat cicingna (di mana reujeung kumaha). Lamun cicing di tempat anu kaayaanana héjo, éta jalma miluan jadi warna héjo. Pon kitu deui sabalikna.

Londok

Lamun nilik kana tujuan londok dina nyaluyukeun dirina kana kaayaan tempat cicingna, miboga tujuan supaya bisa nyamunikeun dirina. Londok malih warni téh ngajaga diri tina tukang néwakan manéhna. Supaya henteu gampang kapanggihna ku sato séjénna atawa ku jalma. Jadi tujuan londok malih warni téh taya lain pikeun ngajaga diri.

Lamun aya jalma anu miboga pasipatan saperti londok kumaha?

Bisa waé jalma anu lolondokan téh tujuanana teu béda reujeung tujuan londok. Pikeun ngajaga dirina. Jalma cicing di hiji tempat kudu bisa nyaruaan kana pasipatan anu aya di éta tempat supaya bisa ditarima ku jalma-jalma anu aya di éta tempat. Supaya henteu dijauhan masarakat kusabab ngarasa béda reujeung kaayaan dirina. Di mana nganjrekna, éta jalma bisa nempatkeun dirina sakumaha kaayaan tempat cicingna.

Ngeunaan pasipatan jalma ieu, aya alusna ogé aya goréngna. Naha alus jeung goréng pikeun dirina atawa pikeun jalma di luar dirina. Jalma anu bisa lolondokan téh apanan bisa disebut jalma anu teu miboga pamadegan. Pasipatanana dipangaruhan ku pasipatan jalma-jalma anu aya di tempat cicingna. Dina palebah ngajaga dirina, utamana kumaha supaya bisa ditarima ku masarakat di tempat cicingna, henteu bisa nyirikeun kumaha pasipatan dirina anu sabenerna. Jadi moal bisa kaciri jeung kapanggih kumaha pasipatan dirina anu sabenerna, kusabab disamunikeun.

(Gambar meunang neangan ti internet)