Gerakan, Gawe Bareng Pikeun Kapentingan Sarerea


Gerakan téh disebut ogé gawé bareng atawa gotong royong. Teuing meunang nyokot ti mana éta kecap téh, da asana mah éta kecap téh ampir sarua jeung kecap gerakan tina Bahasa Indonésia. Dina hartina mah aya ogé anu rada saruana, duanana (gerakan dina Bahasa Indonésia jeung cara maké éta kecap di lembur téh sarua waé, ayana jalma anu henteu cicing, jalmana digarawé, gerak). Tapi kétang, perkara kecapna mah teu jadi masalah. Da kecap ieu mah geus jadi kecap anu osok dipaké dina éta pagawéan.

Dina prak-prakanana, gerakan téh ampir sarua jeung ngahiras atawa liliuran. Bédana téh pagawéan anu dipigawéna téh lain pikeun saurang atawa sawaréh jalma. Jalma anu kaasup warga masarakat urang lembur ngabogaan kawajiban pikeun ngiluan éta gerakan. Hasil tina pagawéanana téh dipaké pikeun kapentingan saréréa. Jeung deui biasana ieu pagawéan atawa gerakan ieu téh tiap jalma dipénta kaihlasanana pikeun miluan. Anu henteu miluan, kudu miluan dina waktu anu séjén pikeun ngagenti dina waktu henteu ngiluan gerakan.

Biasana mah gerakan ieu téh migawé hiji pagawéan babarengan anu dina ngahasilkeunana, dikumpulkeun pikeun kapentingan saréréa. Contona waé lamun gerakanana téh ngala kai. Hasil tina kaina téh dikumpulkeun ku lulugu atawa ketua RT/RW anu baris digunakeun misalna pikeun nyieun balé musawarah atawa ngabebener jalan.

Gerakan nyaangan jalan gede (Foto kenging ti: http://mandalamekar.wordpress.com/2009/10/16/bewara-ti-palemburan/)

Ari pagawéanana, bisa naon waé, anu penting mah aya hasilna atawa ngahasilkeun. Salian ti ngahasilkeun dina rupa duit, bisa ogé gerakan téh ngahasilkeun hal anu penting pikeun kapentingan saréréa, saperti gerakan memener jalan ka cai, gerakan nyaangan jalan gedé.

Tulisan anu saranggeuyan: