Kunaon Undur-undur Bet Mundur


Saha atuh anu teu apal kana sato anu ngaranna undur-undur. Anu resep ngupuk mah, pasti apal ka satu anu ieu. Sato anu osok nyieun imah dina taneuh bari anu wangunana legok. Imahna anu legok téh ampir sarua reujeung aseupan, buleud jeung mancung ka handap. Sedengkeun undur-undurna mah tara katempo di  tempat anu ngalegokna, da osok nyumput dinu taneuh di deukeuteun tempat anu legokna.

Undur-undur osok dipaké hareureuy ku barudak mah. Heureuyna téh nyaéta dijadikeun eupan pikeun ngala undur-undur anu lianna. Lamun meunang hiji undur-undur, osok ditalian pas belah beuheungna make tali anu leutik. Terus éta undur-undur téh diteundeun dina imah undur-undur anu tacan diala undur-undurna. Teu lila biasana mah éta undur-undur nu ditalian téh osok mundur asup kana jero imah undur-undur anu acan diala téa. Diantepkeun sina ka jero taneuh. Saterusna kakara tali éta undur-undur téh ditarik. Lamun keur alus mah, undur-undur anu jadi eupan téh osok maunangkeun undur-undur anu imahna diasupan ku éta undur-undur.

Liang atawa imah undur-undur
Aya hiji hal anu tetep jadi kahémeng ngeunaan undur-undur ieu. Anu jadi pananya téh nyaéta kunaon undur-undur bet mundur. Dina ‘leumpangna’, undur-undur mah lain maju ka hareup, tapi kalahka mundur ka tukang. Naha nya…? Waktu keur sakola mah, pernah maca buku anu nalungtik ngeunaan undur-undur ieu. Ngan teu pernah dibaca nepikeun kan tuntasna. Da kaburu dijadikeun gogoncangan reujeung babaturan. Jadi tatarucingan, Naha undur-undur majuna mundur? Padahal apanan euweuh anu majuna mundur. Aya ogé anu mundurna mundur, atawa majuna maju.

Jadi, ngeunaan ieu masih kénéh jadi kapanasaran….