Talahab


Pikeun ngiuhan saung di kebon atawa kandang sasatoan téh, baheula mah henteu ngagunakeun kenténg. Da kenténg mah biasana dipaké pikeun ngiuhan imah wungkul. Iuh-iuhan saung atawa kandang osok maké dangdaunan (daun tangkal langkap) atawa leunjeuran awi. Lamun dibandingkeun reujeung maké daun langkap, gampang kénéh ngagunakeun leunjeuran awi. Leunjeuran awi mah gampang néanganana. Rungkun awi loba di sisi leuweung.

Hateup saung tina talahab
Hateup saung tina talahab

Lamun nyieun hateup tina leunjeuran tangkal awi, biasana mah néangan tangkal awi anu galedé. Tangkal awina gumantung kana anu aya jeung gampang, bisa tangkal awi tali atawa awi anu séjénna. Panjang leunjeuranana biasana mah dicocogkeun reujeung panjang hateup ti wuwung nepikeun ka tungtung hateup (panyawéran). Panjangna bisa dua métér atawa leuwih. Sanggeus diteukteukan, leunjeuran awi téh dibeulahan. Meunang meulahan terus dipiceunan bubukuna sina rata reujeung ruasna. Diratakeun téh supaya cai hujan anu ngagolontor kana awina bisa ngocor kalawan bébas ngaliwatan leunjeuran awi, reujeung supaya rapih dina nyieun hateupna.

Cara masangkeunana biasana mah di lebah wuwungna leunjeuran awi meunang meulahan téh dibolongan supaya bisa ditanceban paku pamageuh hateup. Leunjeuran awina diéntépkeun sina manjang ti luhur (wuwung) ka handap (panyawéran) kalawan nangkarak (awi bagéan jerona aya di luhur). Sanggeus rapih, unggal tutumbu antara leunjeuran anu hiji reujeung anu digigireunana diterapan leunjeuran awi meunang meulahan séjénna sina nangkub. Atuh unggal leunjeuran awi téh jadi pakait-kait.

Kokoprak, Paranti Nyingsieunan Manuk di Huma


Lamun di huma anu atawa sawah anu paréna keur sumedeng konéng, hartina sakeudeung deui ogé bakal panén, osok loba pisan hama utamana manuk anu bakal ngaganggu kana paré. Paré anu keur sumedeng konéng téh osok didaharan ku manuk, saperti manuk piit. Kusabab kitu anu boga huma atawa sawah osok nyieun alat pikeun nyingsieunan manuk. Salasahiji alat anu bisa dipaké pikeun nyingsieunan manuk téh nyaéta kokoprak.

Kokoprak dipaké pikeun ngagebahkeun manuk anu datang ka huma atawa sawah. Ngaran kokoprak téh dicokot tina sorana. Lamun kokoprak dikenyed-kenyed talina, osok disada koprak-koprak. Sora kaluar tina potongan awi anu diadu reujeung palang atawa gagang awi. Sora kokoprak lumayan bisa ngagebahkeun manuk anu ngadon balangsiar ka huma atawa sawah.

Kokoprak di huma

Kokoprak dijieunna tina leunjeuran awi anu dipotongan kira-kira sasiku atawa saleungeun panjangna. Potongan leunjeuran awi ieu diropéa supaya unggal potonganana miboga buku dina hiji tungtungna. Dina tungtung anu miboga buku diliangan (hareup jeung tukang) pikeun kaluarna sora reujeung diliangna palebah gigirna paranti ngantétkeun potonganana kana gagang. Sababaraha potong awi ieu dijajarkeun jeung dikantétkeun maké gagang anu meunang nyieun tina awi, anu tungtuna mah wangunana ampir sarua reujeung calung (ngan panjangna sarua). Saterusna, katétan potongan awi téh ditatanggeran ku tihang, bisa tina awi atawa tatangkalan diteundeun di tengah huma atawa sawah, atawa ditempatkeun di sisi ogé bisa. Tatangger éta kokoprak ditalian luhurna maké tali anu panjang, disambungkeun ka saung. Eta tali dipaké pikeun ngenyed-ngenyed kokoprak ti saung supaya disada.

Ngan ulah poho, supaya kokoprakna bisa disada, dihandapeun gagang awi (tempat ngantétkeun potongan awi), dina tatanggerna kudu maké palang awi ogé supaya dina waktu dikenyedkeun aya panakol kana kantétan awi. Wangunan ieu siga angklung. Jadi sakumaha angklung, kokoprak ogé disadana téh kusaba diadukan potongan awi anu ngantét kana gagang awi anu di handap.