Bilih Aya Turus Bengkung


Turus? Anu kaimpleng mah nya tuturus. Tuturus paranti ngarambatna areuy pepelakan sabangsaning kacang panjang, atawa hui kamayung. Tuturus téh dijieun tina tatangkalan anu ukuranana leutik jeung baseuh kénéh. Tuturus anu alus mah adeganana lempeng ngalekeceng, ti handap nepikeun ka luhur. Henteu bengkung najan saeutik ogé. Najan kitu, dina kanyataanana mah da henteu kitu. Aya kalanana tuturus téh anu bengkungna. Naha saeutik atawa loba. Tapi lain kusabab ngahaja néangan anu bengkung, tapi da ayana tangkal anu bengkung, atawa tangkalna ngabengkungan (jadi bengkung).

Tuturus areuy kacang

Dina kahirupan ogé kitu. Utamana dina uucapana atawa omongan. Omongan anu alus mah apanan anu lempeng reujeung kanyataan, lempeng reujeung haté anu beresih atawa alus. Omongan anu teu matak ngaraheutan diri sorangan katut diri batur. Omongan anu teu matak nyababkeun pacogrégan.

Ngan dina kanyataanana, aya kalana omongan téh osok pasalia reujeung pamaksudan, pasalia reujeung haté. Naha dihaja atawa henteu dihaja. Najan dina haté mah maksud téh arék ka kaler, atuh ari kedal bet ka kidul.

Lamun kitu kanyataanana, aya alusna lamun ménta hampura ka papada jalma, kusabab bilih aya turus bengkung.

Taya Paksaan dina Ngagem Ageman (Agama)


Euweuh paksaan dina agama, saéstuna geus nyata pituduh dibandingkeun reujeung anu kasasar. (QS Al-Baqoroh 2: 257)

Dina ngagem agama, Gusti Alloh henteu maksa jalma pikeun kitu atawa kieu. Naha kudu kitu atawa kudu kieu. Malahan mah arék ngagem agama naon ogé, taya paksaan. Jalma dibéré kabébasan pikeun nangtukeun ageman mana anu arék dipilihna, atawa nangtukeun jalan mana anu arék disorangna. Nyanggakeun ka jalmana.

Jalan lempeng

Ngan dina palebah dieu, jalma kudu bisa tanggung jawab kana pilihanana. Arék milih nanaon ogé atawa arék milih jalan anu kumaha waé ogé, kudu daék tanggung jawabna. Engké waktu ditalék, kudu daék nanggung kana naon anu geus dipilihna.

Dina perkara milih, saméméhna jalma milih tangtuna ogé diwawadianan heula ngeunaan naon waé anu bisa dipilihna. Rupa-rupa pilihan anu bisa dipilih dijelaskeun. Lain ngan ukur jinisna wungkul anu dijelaskeun téh tapi ogé reujeung akibatna lamun milih jalan éta. Aya jalan anu alus, terus kumaha akibatna lamun milih jalan anu alus reujeung kudu kumaha lamun geus milih jalan anu alus éta. Aya jalan anu goréng reujeung kumaha akibatna lamun milih jalan anu goréng éta katut kudu kumaha lamun geus milih jalan anu goréng éta.

Jadi dina unggal pilihan pasti aya akibat anu bakal kalakonan ku jalma anu milih éta pilihan. Naha arék akibat anu ayana di tungtung (di ahir) atawa ogé akibat anu ayana sanggeus nangtukeun pilihan. Lamun dina nangtukeun pilihan mah taya paksaan kudu milih mana, béda reujeung sanggeus nangtukeun pilihan. Akibat anu disababkeun ku milih hiji pilihan éta lain pilihan deui tapi geus jadi paksaan. Lamun milih jalan anu lempeng (alus), mangka kudu ngalakukeun pagawéan anu bener. Kusabab milih jalan anu lempeng, akibatna jalma kudu migawé pagawéan anu bener lain anu salah. Migawé pagawéan anu bener ieu geus jadi hiji paksaan kusabab milih jalan anu lempeng.