Mapag Lebaran, Ngabedahkeun Balong


Manggihan potrét baheula di pésbuk, jadi inget ka jaman baheula. Heueuh, baheula mah mangsa nyanghareupan lebaran téh osok ngahajakeun ngabedahkeun balong, ngala lauk diparak kabéh. Anu mibanda balong téh ngahajakeun pikeun ngala lauk sabalong ku jalan dibedahkeun. Barudak anu arapaleun mah osok ngahaja miluan ancrub ka balong néwakan lauk bari garogonjakan ngadon hareureuy.

Barudak baheula keur miluan ngabedahkeun balong
Barudak baheula keur miluan ngabedahkeun balong

Réngsé naréwakan lauk, barudak anu mariluan téh osok dibéré beubeunangan pikeun bawaeun balik ka imah. Malahan lamun anu bogana réngsé ngadedahkeun téh, barudak mah tara langsung baralik. Osok ngahaja néangan deui bisi aya lauk anu kaliwat. Lumayan bisa nambahan bawaeun ka imah.

Caina Hérang Laukna Beunang


Caina hérang laukna beunang. Ngagambarkeun dua kaayaan anu pada-pada dipiharep ku singsaha waé anu resep kana bebeneran. Cai herang, hartina henteu kiruh, teu kacampuran ke kokotor atawa taneuh bales ngubek. Dina nalika ngala lauk, henteu nepikeun ka kudu ngubek cai balong anu nyababkeun caina jadi kiruh. Jadi sanajan laukna beunang, tapi caina tetep hérang. Jadi supaya meunang kaayaan kitu, kudu ditéangan kumaha carana supaya bisa ngala lauk kalawan teu kudu ngubek balong anu nyababkeun kaayaan cai balong jadi kiruh. Kudu aya cara anu alus, anu tangtuna ogé henteu sagawayah.

Kaayaan balong anu caina herang

Dina kahirupan, ieu kaayaan téh kacida diperlukeunana. Utamana dina ngahontal kahayang atawa tujuan. Lamun diibaratkeun kahayang atawa tujuan anu kudu kacumponan, ngala lauk téh lir ibarat kahayang atawa tujuan. Sedengkeun caina hérang téh lir ibarat akibat atawa kaayaan nalika ngalakonan cara atawa jalan dina ngahontal kahayangna. Dina ngahontal kahayang atawa tujuan téh henteu nepikeun ka kudu ngorbarkeun nanaon atawa ngorbankeun batur. Tujuan atawa kahayang bisa kahontal kalawan henteu nyababkeun aya mas’alah, henteu nyababkeun kaayaan anu bisa nyisikudi ka batur.

Kaayaan ieu tangtuna ogé jadi udagan singsaha waé. Anu mikahayang kahirupanana aya dina kaayaan lungsur-langsar, pasti kudu néangan cara supaya dina ngahontal kahayangna téh bisa ku jalan caina hérang laukna beunang.

(Gambar meunang nginjeum ti http://sttc.jauhari.net/)

Guyang di Balong


Pikeun barudak anu di lemburna jauh ka walungan mah arang langka barisaeun ngojay atawa teuleum. Da kabiasaanana ogé arulinna téh lain ka leuwi atawa ngojay di walungan, tapi lolobana mah ulinna ka tegalan atawa kebon. Paling lamun arulin dina cai téh teu jauh tina guyang di balong anu aya di tampian.

Resepna guyang di balong, sakumaha resepna ngojay di walungan. Komo lamun lobaan mah, bisa hareureuy reujeung babaturan. Silih udag kawas ucing-ucingan, silih simbeuh ku cai balong, silih lelepkeun jeung silih balédog ku leutak. Anu wanian, guyangna osok ka tengah. Sedengkeun anu henteu mah, guyangna di sisi waé bari nyieun babalongan (balong laleutik meunang mendet maké taneuh balong) di sisi balong.

Guyang di balong anu keur dibedahkeun

Leuwih resep lamun balong anu dipaké guyangna téh sakalian dibedahkeun atawa urut ngabedahkeun. Guyangna téh sakalian néangan lauk panyésaan ngabedahkeun atawa impun. Atuh balik guyang téh oso beubeunangan, sahanteuna lauk jaér anakna-anakna wungkul mah atawa impun. Lamun henteu néangan lauk, bisa ogé néangan tutut atawa béngok (génjér). Éta ogé bisa diala lamun kabeneran aya di balong.

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)

Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak


Néngnongnéngjak
toroktok kuda janggotan
pa kuwu kariaan
laukna lauk bilatung
kéjona kéjo gadung
tangtung bedog rumpung
tungtang bedog rompang
hét hét kuda janggotan
kélék monyét héhéotan
bangdung bangplak ndut em

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 6. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 7. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 8. Kakawihan Barudak: Surser
 9. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 10. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 11. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 12. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung