Lanraad Ngajanggélék Jadi Gedong Indonésia Menggugat (GIM)


Teu pira mimitina mah ngan ukur imah biasa pikeun tempat cicing urang Walanda dina taun 1909, anu perenahna di sisi jalan Lanraadweg. Ieu gedong jadi robah sanggeus ngalaman kahuruan dina taun 1917. Urutna diwangun gedong anu dijadikeun Gedong Lanraad Bandoeng atawa Pangadilan Negeri Bandung dina jaman Walanda. Ieu gedong jadi kakoncara kusabab miboga niléy sajarah waktu Soekarno unggah balé watangan di ieu gedong.

Gedong Lanraad taun 1909
Gedong Lanraad taun 1909

Nurutkeun sajarah, Soekarno unggah balé watangan kusabab dianggap geus migawé pagawéan anu ngalawan (makar) ka pamaréntah Walanda. Kusabab kitu, Soekarno dicerek terus diasupkeun ka panjara Banceuy. Salila prosés pangadilan, Soekarno nyicingan panjara anu ukuranana kacida heureutna, 1 x 2 méter. Anu dicerek téh lain ngan ukur Soekarno wungkul, tapi ogé reujeung babaturanana nyaéta Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadiredja jeung Soepriadinata.

Jalan Lanraad anu ngaliwatan gedong Lanraad dina samemeh 1920
Jalan Lanraad anu ngaliwatan gedong Lanraad dina samemeh 1920

Dina waktuna sidang di pangadilan anu dilumangsungkeun di gedong Lanraad dina taun 1930, Soekarno macakeun pledoi (ngabéla diri) di hareupeun hakim. Plédoi ieu disebutna Indonésia Menggugat anu eusina ngabéla diri yén pamaréntah Walanda henteu bisa kukumaha ka Nagara jeung Bangsa Indonésia. Ahirna, Soekarno ditibanan hukuman dikerem di jero panjara salila opat taun. Soekarno dikerem di panjara Sukamiskin. Kusabab loba anu ngadongsok, hukuman panjara Soekarno dikurangan ngan ukur dua taun.

Gedong Lanraad anu wangunanana acan dirobah dina taun 1920
Gedong Lanraad anu wangunanana acan dirobah dina taun 1920

Sanggeus Indonésia merdika, gedong Lanraad téh dipaké ku PMI jadi kantorna dina taun 1047 nepikeun ka 1949. Dina taun 1953 nepikeun ka 1970, ieu gedong dipaké jadi Kantor Perjalanan dan Kas Otonom, bagéan tina Keuangan Sekretaris Propinsi Jawa Barat. Sedengkeun dina taun 1970 nepi ka 2002, ieu gedong dijadikeun Kantor Bidang Meteorologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Jawa Barat.

Indonesia Menggugat
Indonesia Menggugat

Dina taun 2003, gedong ieu dibebenah ku pamaréntah. Kalawan dingaranan Gedong Indonésia Menggugat (GIM), miboga status salaku wangunan cagar budaya jeung jadi asét sajarah. Di ieu gedong aya rohangan anu ukuranana 6 x 6 méter anu perenahna di belah wétan kalawan dieusian ku méja warna héjo pikeun hakim katut anu ngaluuhan sidang salaku tanda yén baheula Soekarno pernah disidang di ieu gedong.

Gedong Indonesia Menggugat dina taun 2013
Gedong Indonesia Menggugat dina taun 2013

Dina ping 18 Juni 2007, Gedong Indonésia Menggugat diresmikeun jadi Rohangan Publik ku pamaréntah Jawa Barat kalawan diluuhan ku Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ayeuna, Gedong Indonésia Menggugat bisa dipaké ku saha waé atawa ku masarakat anu hayang nyaho kana kaayaan titinggal sajarah baheula.

Tulisan meunang nyutat ti:

 1. Sejarah Singkat Gedung Indonesia Menggugat
 2. Gedung Indonesia Menggugat
 3. Lanraad: Bangunan Belanda di Bandung

Potret meunang nginjeum ti @mooibandoeng

Ti Lanraad Nepikeun ka Rumah Bersejarah Inggit Garnasih


Ngumpul di Lanraad jadi bubuka acara Mapay Tapak Lacak Inggit Garnasih di Bandung (Lacak Jejak Inggit Garnasih di Bandung). Isuk kénéh geus mimiti ngumpul di Gedong Indonesia Menggugat (GIM), anu baheulana mah disebutna téh Lanraad. Sanggeus daptar ulang, terus dibagi buku panduan ngeunaan sajarah Inggit Garnasih katut peta dayeuh Bandung dina taun 1946 katut lambaran anu kudu dieusian ku unggal anu miluan kana ieu ngaleut.

Kalawan diatur ku panitia ti Komunitas Aleut, anu miluan dibagi sababaraha rombongan. Unggal rombongan kudu babarengan dina ngalaksanakeun tugasna salila ngaleut. Dina lambaran tugas anu dicekel ku unggal nu miluan, ditembrakeun tugas atawa pananya anu kudu dieusian jeung dilakonan. Pangpangna, unggal rombongan kudu manggihan sababaraha tempat anu miboga niléy sajarah terus ditembrakeun buktina ku mangrupa potrét rombongan di hareupeun tempat anu kapanggih. Engke di tungtung, lambaran jawaban katut potrét baris dikumpulkeun pikeun diniléy. Kitu cenah….

Aya sapuluh tempat anu kudu dijugjug katut dipikanyaho niléy sajarahna. Sapuluh tempat éta kudu dipapay hiji-hiji, supaya apal tempat jeung palebah-lebahna katut kaayaan ayeuna jadi kumaha. Pangpangna mah supaya bisa ngajawab pananya anu disadiakeun dina lambaran pananya (padahal tujuanana mah supaya apal kana sajarahna, da pananyana ogé henteu leupas tina perkara sajarah ngeunaan Inggit Garnasih).

Jalan anu disorang ti Lanraad ka Rumah Bersejarah Inggit Garnasih (rombongan 2)
Jalan anu disorang ti Lanraad ka Rumah Bersejarah Inggit Garnasih (rombongan 2)

Nu jelas mah Lanraad jadi tempat kahiji anu kudu dijugjug. Henteu ka mamana deui, da geus aya di buruanana. Kari ngalongok waé naon eusi gedongna. Kitu ogé anu hayang apal kana eusina. Teu tinggaleun, motrét rombongan séwang-séwangan.

Salapan tempat sésana nyaéta:

 1. Javaveem
 2. Societeit Ons Genoegen
 3. Banceuy
 4. Gedong Merdika
 5. Biro Insinyur Sukarno-Anwari
 6. Regentsweg 22
 7. Gedong Dalapan
 8. Djl. Djaksa
 9. Rumah Bersejarah Inggit Garnasih