Lambaran Pésbuk: Dongéng Sunda


Ngeunaan katerangan ieu lambaran, bisa diilikan dina inpona. Dina inpo ieu lambaran dijelaskeun saperti ieu:

Miara Budaya lemah caina sewang-sewang mangrupikeun salahsawios laku anu hade, hade mungguh Adat oge mungguh Agama. Salah sawios Agama anu kakoncara wangkit ayeuna tina Agama anu di atur dina Undang-Undang Nagara Urang (Indonesia) tiantawis na Agama Islam. Di Al-Qur’an Kitab Sucina anu ngagem Islam dicarioskeun yen Alloh nyiptakeun manusa teh mangrupa-rupa suku jeung bangsa. Keterangan ieu teubisa dirobah, teu bisa di apilainkeun, dilalaworakeun pikeun ummat Islam kantenna upami manusa dimana wae ayana anu anu ngagem kana ieu ajaran mirosea kana bahasana, budayana sewang-sewangan tangtos patojaiyah, nyulayaan kana papagon, kana Takdir Alloh SWT anu nandeskeun yen manten-Na nyiptakeun manusa teh mangrupi-rupi suku jeng bangsa, laki-laki+awewe. Kunaon make kudu dipiara Bahasa, Budaya sorangan? Margi upami teu dipiara moal aya “Lita’arofu”, maol aya sillaturahmina, moal aya amal ibadah pikeun lita’arofu ngaitkeun sillaturahmi, moal wawuh kana rupi-rupi suku jeung rupi-rupi bangsa da nyahona, miarana Bahasa, Budaya ukur miara anu tiluar datangna. Ari Budaya, Bahasana nyalira diapilainkeun antukna poeken lalampahan dilemah caina. Mugia katampi dina Bubuka ieu….

Lambaran Dongeng Sunda

Atuh pikeun anggahota pésbuk anu hayang mikawanoh ieu lambaran bisa nganjugjug alamat http://www.facebook.com/pages/DONGENG-SUNDA/282273625123165.

Sunda di Pésbuk (Facebook)


Pésbuk (facebook.com) geus jadi sabiwir hiji, mangrupakeun tempat di dunya internét pikeun nganjrekna jalma salian ti dunya nyata. Pésbuk geus jadi dunya anu husus pikeun kalolobaan jalma anu resep kana internét. Teu anéh lamun anu resep kana internét nyimpang heula ka dunya pésbuk. Kalolobaan jalma anu resep kana internét miboga akun atawa jadi anggahota situs pésbuk. Teu nolih di jalmana éta saha, arék budak arék kolot, arék urang kampung arék urang dayeuh. Teu nempo deui di tataran saha jalmana.

Lambaran ngeunaan Sunda di pesbuk (facebook.com)

Salasahiji pasilitas anu aya dina pésbuk téh nyaéta ayana grup jeung lambaran (page). Grup jeung lambaran bisa dijadikeun jalan pikeun ngumpulna jalma-jalma anu jadi anggahota pésbuk anu miboga pangaresep atawa kahayang anu sarua, sakumaha ngaran grup atawa lambaranana. Jalma-jalma anu miboga pangaresep anu sarua biasana mah osok ngumpul dina hiji grup anu ngahaja dijieun dina pésbuk anu tujuanana pikeun ngumpulkeun anggahota pésbuk pikeun magunemkeun ngeunaan anu dipikaresep ku anggahotana. Pon kitu deui reujeung lambaran bisa dipaké pikeun magunemkeun atawa ngumpulkeun jalma-jalma anu miboga pangaresep jeung tujuan anu sarua.

Pikeun urang Sunda anu miboga pangaresep jeung kahayang pikeun mikanyaah atawa nanjeurkeun Ki Sunda ngaliwatan dunya pésbuk, loba grup jeung lambaran anu geus nyampak atawa ngadeg. Rupa-rupa grup jeung lambaran ngeunaan kasundaan geus nyampak, ti mimiti anu heureuy nepikeun ka anu husu. Pikeun anu hayang asup kana hiji atawa leuwih ti hiji grup atawa lambaran, tinggal néangan grup atawa lambaran anu dipimaksud. Atawa lamun hayang miboga grup jeung lambaran sorangan, bisa nyieun dina pésbuk.