Demi Wanci


 

Demi wanci
Satemenna jalma aya dina rugi
Demi wanci
Satemenna jalma aya dina rugi

Iwal anu iman
Iwal anu soléh
Nu silih wasiatan
Dina bebeneran

Iwal anu iman
Iwal anu soléh
Nu silih wasiatan
Dina kasabaran

(Gambar meunang nangkep ti youtube)

Sapu Nyéré Pegat Simpay


Ngumpul ngariung di lante 6 Munara Lancang Kuning

Ririungan urang karumpul
Meumpeung deukeut hayu urang sosonoan
Macangkrama urang ngawadul
Urang silih témpas silih élédan
Moal lila jeung babaturan
Hiji wanci anu geus ditangtukeun

Bakal pisah bakal pajauh
Bakal mopohokeun katineung urang
Sapu nyéré pegat simpai bakal kasorang
Takdir ti Gusti Hyang Widi pasti kalakon
Urang rék papisah urang rék pajauh
Meumpeung deukeut hayu urang sosonoan

(Rumpaka lagu Sapu Nyere Pegat Simpay)

Samoja


Kembang samoja

Kedalna asih na bulan pinuh mamanis
Hiji jangji pasini nu resmi ning wanci
Mangsa samoja jongjon kembangan, duh geulis
Langit lénglang angin rintih dina ati, aduh

Lalakon lawas na bulan pinuh katineung
Aya jangji pasini nu teu ngajadi
Mangsa samoja geus ngarangrangan, duh ieung
Langit angkeub samagaha dina ati, aduh

Ayeuna kantun waasna, Eulis
Lalakon katukang ditéang na panglamunan
Kamari nu pamit, kamari nu pamit
Datang deui kalangkang

Ayeuna kantun waasna jungjunan
Lalakon nu pegat disambungna ku ciptaan
Kamari geus leungit, kamari nu leungit
Rék lebeng mo deui datang

(Rumpaka Lagu Samoja kenging Mang Koko)

Kabogoh Kuring


Aya lagu anyar kapanggih sanajan sabenerna mah lagu heubeul. Lagu ieu kaasup lagu heubeul da geus aya ti baheula kénéh. Ieu lagu judulna Kabogoh Kuring anu dinyanyikeun ku Bimbo. Kabeneran ngeunaan saha anu ngarumpakana mah tacan nepi inpona. Ieu lagu kapanggih ti loka FREE DOWNLOAD MP3 lambaran Pop Sunda Baheula.

Wilujeng nengetan waé rumpakan laguna….

Kabogoh kuring téh opat
Pamor séksi rupa-rupa
Nu kahiji panggeulisna
Hanjakal sempek beuheungna

Kabogoh kuring téh opat
Pamor séksi rupa-rupa
Nu kadua pangbageurna
Hanjakal teu kaop dirungrum

Itu gunung ieu gunung
Cibogo tutugan Paséh
Itu embung, ieu embung
Kabogoh, naripu kabéh

Itu gunung ieu gunung
Cibogo tutugan Paséh
Itu embung, ieu embung
Kabogoh, naripu kabéh

Kabogoh kuring téh opat
Pamor séksi rupa-rupa
Nu katilu panglungguhna
Hanjakal pénjol sirahna

Kabogoh kuring téh opat
Pamor séksi rupa-rupa
Nu kaopat panglucuna
Hanjakal nongnong tarangna

Itu gunung ieu gunung
Cibogo tutugan Paséh
Itu embung, ieu embung
Kabogoh, naripu kabéh

Itu gunung ieu gunung
Cibogo tutugan Paséh
Itu embung, ieu embung
Kabogoh, naripu kabéh

Mobil Butut


Inget mangsa keur nyaba anu jauh ti lembur singkur banjar karang pamidangan. Kabiasaan tara jauh ti lembur, ari pék kudu jauh. Karasa ngarumasna. Hayang balik waé lamun kongang mah. Sono ka lembur sorangan. Ngan kasono ka lembur téh rada kaubaran. Kabeneran anu sarua keur gawé téh kalolobaanana mah urang Sunda. Ditambah deui resep nyetél lagu Sunda samodél Mobil Butut. Jadi resep ogé kana lagu Mobil Butut. Nya tibatan euweuh bahan pikeun pangbeberah manah….

Pidio Lagu Mobil Butut

Mobil butut kaluaran baheula
Sajaman jeung bedil sundut harita
Ayeuna mah mobil butut geus jarang
Nambangan gé di kota gé geus dilarang
Dot do do lit brét
Klaksonna na tarompét
Karetna dipencét
Dot do lit dot do lit brét
Mobil butut majuna rarandegan
Knalpotna ngebul moékan jalan

Dut durut dut dut
Mobil maju na ngidul
mogok di jalan radiatorna ngebul
Kendékna turun nyiuk cai di solokan
Mobilna nginum jiga kebo dipandian
Mobil butut rék majuna didorong
Panumpangna turun titah milu ngadorong
Kendékna kuru persis jiga rorongkong
Mobil ngarongrong setoran gé loba kosong

(Gambar meunang nangkep ti youtube.com)

Lagu Bubuy Bulan jeung Rongkahna Urang Sunda


Cenah urang Sunda mah kacida rongkahna. Ngaleuwihan sékésélér bangsa deungeun, sanajan dibandingkeun reujeung urang Amerika ogé. Lamun urang Amerika mah ngan ukur bisa ngajajah bulan (cenah ceuk béja). Eta ogé ngan ukur sakeudeung reujeung sakali-kalina, henteu daékeun indit ka ditu deui. Ari urang Sunda mah apanan bulan téh dibubuy…. Lain ngan ukur bulan wungkul anu bisa dibubuy téh. Anu leuwih rongkah deui mah panon poé atawa béntang anu disangray. Apanan panon poé ku urang Sunda mah disaté. Kitu mungguhing ceuk lagu Bubuy Bulan.

Bubuy bulan, bubuy bulan sangray béntang
Panon poé, panon poé disasaté
Unggal bulan, unggal bulan abdi téang
Unggal poé, unggal poé ogé hadé

Situ Ciburuy laukna hésé dipancing
Nyérédét haté ningali hérang caina
Tuh itu saha nu ngalangkung unggal énjing
Nyérédét haté ningali sorot socana

Bubuy Bulan

Lagu Néng Yéni


Lagu Néng Yéni mangsa harita remen ngadéngékeunana, boh tina radio boh tina kasét. Ngan ayeuna mah jarang (lamun embung disebut tara ngadéngékeun deui), da teuing ka mana lagu éta téh. Peujeuh mah teu boga kasétna jeung rékamanana, dina siaran radio ogé jarang sigana mah disetélna.

Ngan dina jaman internét mah geningan, lagu Néng Yéni téh kapanggih deui. Anu mikabutuh lagu ieu, bisa ngundeur ti situs 4share. Sedengkeun rumpaka laguna mah saperti di handap ieu.

Néng Yéni duh Néng Yéni
Di mana anjeun ayeuna
Ieu kuring ditinggalkeun
Teuaya batur nyarita

Néng Yéni duh Néng Yéni
Di mana anjeun ayeuna
Ieu kuring ditinggalkeun
Teuaya batur nyarita

Dina waktu hiji peuting
Kuring sok ngumbar lamunan
Di mana atuh di mana
Néng Yéni anjeun ayeuna

Néng Yéni duh Néng Yéni
Tong téga
Anjeun tong lali
Tetep cinta ka anjeunna

Bulan surem siga anjeun nu keur alum
Langit agkeub siga anjeun nu keur baeud
Sakapeung mah sok ngumbar dina lamunan
Hayang tepung atuh anjeun téh di mana

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.datasunda.org/pl/images/audio_tapes/jaipongan/kjp126_jaipongan-090.jpg)