Roko Téh Nguntungkeun


Ceuk béja mah cenah, anu ngaranna ngaroko téh kacida pisan nguntungkeunana.

Tapi lebah mana nguntungkeunana nya?

Roko

Masih kénéh cenah ceuk béja, anu ngarana ngaroko téh nguntungkeunana lebah mayarna. Jalma anu ngaroko mah ngiluan mayar pajeg éta roko. Sedengkeun ari pajeg apanan dipaké pikeun ngawaragadan pangwangunan di Indonésia. Jadi, anu ngaroko téh ngiluan ngarojong kana pangwangunan.

Salian ti éta cenah, anu ngaroko téh supaya (pabrik) rokona gancang béak. Da lamun henteu dibeulian jeung henteu diseungeutan mah, tangtuna ogé éta roko téh bakal ngabugbrug di pabrikna, anu bakal bisa minuhan éta pabrik. Jadi daripada diduruk pabrikna kusabab ulah aya roko, mending kénéh ngaduruk rokona.

Aya deui anu séjén, cenah mah matak nguntungkeun pikeun patani anu melak bako reujeung anu digarawé di pabrik roko. Jadi patani anu melak bako bakal aya anu meulian pepelakanan nyaéta pelak bako téa. Sedengkeun pikeun anu digarawé di pabrik bisa manjang miboga pagawéan.

Bener kitu nguntungkeun?

Sigana mah bener nguntungkeun. Da cenah anu nguntungkeun mah taya deui iwal ti roko. Anu lian mah bisa bisa nguntungkeun, salian ti roko.

Lamun roko urut diudud osok jadi kuntung. Éta téh hartina nguntungkeun.

Kakara kapikiran….

Parebut Kuntung Roko


Dina mangsa urang lembur nyarekar, biasana mah osok marawa ududeun sagigireun mawa sintung kalapa téh. Ceuk paribasa mah cenah, pikeun nyuguh kanu disekarna atawa anu geus maot téa. Salian ti anu dua éta, osok ditambahan ku mawa cai sajalikén, rupa-rupa kekembangan jeung menyan. Malahan aya ogé anu mawa seupaheun lamun jalma anu disekar téh keur hirupna resep nyeupah. Kabéhanana téh saacanna indit ka kuburan osok dido’aan heula ku jalma anu dipikolot atawa jalma anu bisa. Nepi ka kuburan, terus waé mendekung ngado’a di gigireun kuburan kolotna atawa kuburan anu disekar. Ari kekembangan diawurkeun di luhureun kuburan, kitu deui cai meunang ngado’aan, dibanjurkeun kana kuburan nepikeun ka taneuhna baseuh. Sedengkeun sintung kalapa osok dipaké siga parupuyan lamun di imah mah, dijieun paranti meuleum menyan meunang ngado’aan nepikeun ka béakna, jeung haseupna ngebul ka awang-awang. Sanggeus kitu, biasana mah ditungtungan ku nyeungeut roko, atawa neundeun seupaheun dina luhureun kuburan kénéh. Satuluyna mah urang lembur anu nyekar teh balik ka lembur.

Seupaheun jeung Sintung kalapa di luhureun kuburan

Dina mangsa urang lembur marulang ti kuburan, barudak anu ngahaja arulin ka kuburan mah tara tuluy baralik. Caricing heula waé di kuburan bari ngarobrol. Sanggeus kolot-kolot anu nyarekar baralik, barudak téh ribut lalumpatan néangan kuburan anu aya seungeut rokoan. Barudak téh parebut roko anu tacan béak ku seuneu. Roko anu ngelun kénéh ku seuneu téh dicarokotan tina luhureun kuburan. Nya, itung-itung udud gratis, tibatan béak teu puguh, nya mending diudud. Ngan hanjakal euweuh barudak anu daék maliré kana seupaheun mah. Sanajan angger kénéh, tacan kacocéng, jiga anu arembungeun lamun kudu mawa seupaheun mah. Teuing ku naon…. Teu resepeun nyeupah meureunan…!