Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardis Komputer


Lamun urang remen maké komputer, komo dipaké nyungsi mandala maya (internét), moal karasa hardis téh osok ngurangan lolongkrang kosongna. Hal ieu teu anéh, sabab loba loka anu ku urang dijugjugan osok neundeunan data (payil) pikeun sawatara waktu. Data atawa payil anu bisa digunakeun dina waktu séjénna nalika nyungsi loka anu sarua. Supaya gancang mintonkeun lokana, nyokot heula tina data atawa payil anu geus diteundeun saméméhna.

Neundeun payil ieu sabenerna mah lain kahayang anu nyungsi mandala maya. Kalolobaanana mah ku hidengna anu nyieun loka pikeun neundeun data sawatara waktu dina komputer anu dipaké nyungsi lokana. Antukna, lamun remen jeung loba nyungsi loka, data/payil téh kacida lobana. Sok padahal anu maké komputerna teu apaleun data atawa payil naon waé anu diteundeun ku loka anu disungsina.

Pikeun miceunan data atawa payil sawatara waktu, bisa ngagunakeun aplikasi atawa pakakas husus pikeun meresihan hardis. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun meresihan data atawa payil sawatara waktu atawa payil anu teu diperlukeun téh nyaéta Glary Disk Cleaner.

Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardisk Komputer
Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardisk Komputer

Pakakas ieu alus pikeun meresihan hardis kalawan teu kudu susah ngagunakeunana. Kari jalankeun aplikasina, teken kenop Scan, tungguan nepikeun ka rengsena néangan data atawa payil anu dipimaksud. Lamun aplikasi ieu réngsé ngoréhanana, anu tandana kenop tadi robah judulna jadi Start Cleaning. Terus teken waé kenop Start Cleaning. Tunggu nepikeun ka réngséna.

Anu merlukeun ieu pakakas bisa ngundeur di loka Glarysoft.

Kapinunjulan Komputer Tablét


Nurutkeun loka Shenzhen Angel Technology di lambaran Company-News ngeunaan Kauntungan Komputer Tablét, dijelaskeun ngeunaan kauntunganana komputer tablét lamun dibandingkeun reujeung komputer laptop biasa. Cenah, dina éta warta mah tablét mangrupakeun komputer entragan notbuk pikeun ka hareupna.

Komputer tablet
Komputer tablet

Diantara kauntungan atawa kapinunjulan anu aya dina komputer tablét téh nyaéta:

 1. Komputer tablét mangrupakeun salasahiji jinis komputer anu bisa dibabawa ka mamana. Ku jalan medalkeun Tablét, Apple geus nyieun hiji kawijakan anu alus pikeun marengan komputer Apple. Komputer tablét wangunanana lumayan hampang jeung gampang dibabawana. Henteu ngan ukur bisa dipaké dina lahunan bari diuk tapi ogé bisa dipaké kalawan cicekelan najan keur nangtung. Kuayana pasilitas sambungan ka internét, komputer tablét kacida cocogna pikeun dipaké di wewengkon anu kadongkang ku jaringan internét.
 2. Bisa dipaké nulis tulisan lain ngetik tulisan. Komputer tablét bisa dipaké pikeun nulis nyatet catetan atawa obrolan nalika keur ngobrol reujeung batur. Nyatet catetan henteu kudu diketik maké kibor. Hal ieu kacida nguntungkeun dina kahirupan reureujeungan jeung batur, najan ngeukeuweuk komputer tapi henteu ngaganggu kana obrolan. Béda reujeung komputer biasa anu merlukeun kibor.
 3. Nyieun catetan dina waktu rapat atawa di kelas leuwih gampang. Catetan bisa dijieun leuwih gancang jeung gampang, pon kitu deui reujeung ngokolakeun catetanana bisa gampang ogé. Catetan bisa diteundeun jeung ditéang dina waktu anu séjén kalawan gampang. Catetan anu dijieun bisa ditambahan ku sora meunang ngarékam.
 4. Tablét mah sipatna leuwih pribadi, dina harti ngan ukur dipaké ku sorangan. Batur mah jarang anu pipilueun ngilu maké.
 5. Nyieun pairan (komentar) leuwih gampang. Pairan atawa catetan ngeunaan hiji hal anu keur disinghareupan bisa dijieun kalawan gampang. Ku jalan ngagunakeun panyorot tulisan atawa catetan sticky, naon anu keur dibaca bisa ditandaan kalawan dibéré catetan atawa pairan.
 6. Ngarobah tulisan leungeun jadi ketikan. Lamun nyieun tlisan ngagunakeun tulisan leungeun dina layar tablét, éta tulisan bisa dirobah jadi tulisan hasil ngetik kalawan gampang.
 7. Gampang dina néangan tulisan meunnag ngetik. Tulisan meunang nyieun anu diteundeun dina tablét bisa dibuka deui atawa ditéangan lamun poho neundeunna kalawan gampang.
 8. Software anu kacida lobana. Program atawa aplikasi anu bisa diterapkeun dina tablét mah kacida lobana. Kari ngunjal atawa ngundeur waé ti internét, bisa langsung dipaké. Loba aplikasi anu haratis anu loba mangpaatna pikeun ngamangpaatkeun kapinunjulan tablét. Butuh aplikasi naon, kari néangan di internét.

FileSeek, Pakakas Paranti Néangan Payil katut Eusina


Lamun nguruskeun mangpirang-pirang dokumen dina komputer, aya kalana ngalaman kaleungitan payil. Leungiteun ku payil kusabab poho deui neundeuna di mana. Dina lain waktu bisa ogé poho deui ngeunaan hiji perkara (kecap atawa kalimah) anu diteundeunna dina jero payil, hayang néangan kecap anu diperlukeun dina jero payil. Atawa hayang néangan kecap anu sarupa dina rupa-rupa dokumén anu aya dina komputer.

Pikeun nedunan masalah jeung kahayang éta, diperlukeun pakakas aplikasi anu cocog. Sabenerna mah sistem operasi Windows ogé nyadiakeun kamonésan pikeun néangan payil anu aya dina komputer. Ngan kakuranganana pasilitas pikeun néanganana bawaan Windows mah aya kakuranganana diantarana waé kudu nga-indéks heula lamun hayang gampang manggihan payil anu ditéanganana. Hal ieu matak mawa beurat kana komputerna.

FileSeek
FileSeek

Di mandala maya kabeneran manggihan pakakas atawa aplikasi anu cocog pikeun néangan payil dokumén dina komputer anu dumasar kana ngaran payil (sabagéan atawa sakabéh ngaranna) katut eusina (néangan payil dokumén anu miboga kecap atawa kalimah anu tangtu). Ngaran aplikasi ieu téh nyaéta FileSeek. Sakumaha ngaranna, ieu aplikasi dipaké pikeun néangan payil. Ieu aplikasi lumayan hampang, gancang dina ngajalankeunana jeung gampang dina makéna. Terus ogé aplikasi ieu mah henteu ngaindéks payil (nyatet daptar payil) anu aya dina komputer. Jadi moal jadi beungbeurat pikeun komputer.

Kamonésan ieu aplikasi diantarana waé:

 • Bisa néangan kecap jeung kalimah anu aya dina sababaraha rupa payil.
 • Néangan kecap/kalimah dumasar kana Regular Expressions anu aya di jero sababaraha rupa payil.
 • Néangan map (folder) jeung anak mapna (sub-folder).
 • Nyocogkeun sarupaning wangunan payil atawa leuwih saperti *.jpg, file?.txt atawa wangunan séjénna.
 • Ngaluarkeun sarupaning wangunan payil atawa leuwih dina nalika néanganana saperti *.exe atawa *.dll.
 • Daptar payil hasil néangan bisa disaring dumasar kana tanggal ngaropéana.
 • Henteu pernah ngaindéks payil dina komputer.
 • Pangpangna mah haratis.

Pikeun anu mikabutuh ieu aplikasi bisa ngundeur (ngunjal) ti alamat FileSeek.

Aksara Sunda pikeun Dipasang dina Komputer


Di mandala maya, lamun disungsi mah bakal nyampak Aksara Sunda anu bisa dipaké pikeun nyieun tulisan maké komputer. Sababaraha loka nyadiakeun inpo ngeunaan Aksara Sunda boh kumaha cara nyieun tulisan maké Aksara Sunda atawa anu nyadiakeun inpo ngeunaan kumaha cara ngundeur jeung masangkeun Aksara Sunda dina komputer.

Nyungsi Aksara Sunda
Nyungsi Aksara Sunda

Lamun hayang ngagunakeun Aksara Sunda dina komputer, teu bisa leupas tina pakakas Aksara Sunda anu dipaké nulisna (anu ngagambarkeun tulisan dina Aksara Sundana). Diperlukeun payil font Aksara Sunda anu dipaké ngagambarkeun simbol dina Aksara Sundana. Simbol atawa gambar hurup dina Aksara Sunda geus disadiakeun di mandala maya, kari ngundeur jeung masangkeun dina komputer. Sanggeus dipasang mah, bisa langsung dipaké pikeun nulis saperti dina Microsoft Word.

Pikeun anu mikabutuh payil Aksara Sunda bisa ngundeur (ngunjal) di sababaraha loka di handap ieu:

Aksara Sunda anu lengkepna mah aya di nomer anu kahiji. Di éta loka mah disadiakeun payil Aksara Sunda Unicode jeung Aksara Sunda Latin katut aplikasi (pakakas) anu bisa dipaké pikeun ngatur (nata/nyéting) kibor supaya bisa dipaké pikeun nalika nulis (maké aplikasi paranti nulis kayaning Notepad jeung Microsoft Word). Pikeun anu hayang gampang masangkeun Aksara Sunda dina komputerna, bisa waé ngalongok alamat loka anu katilu, kusabab disadiakeun aplikasi pikeun masang Aksara Sunda dina komputer.

Aksara Sunda Geus Asup Standar Unicode


Aya ku reueus, Aksara Sunda Kuno (Aksara Sunda) geus asup kana standar Unicode. Anu miboga harti Aksara Sunda geus diaku kalawan sah jeung bisa dipaké pikeun ngokolakeun tulisan ngagunakeun media komputer. Standar Unicode mangrupakeun standar anu dijieun supaya tulisan (aksara jeung simbol) tina sakabéh rupa tutulisan anu aya di dunya ieu bisa dipaké (diancokeun jeung diropé) dina komputer kalawan tetep henteu robah-robah. Jadi Aksara Sunda miboga lolongkrang sorangan dina standar Unicode anu moal pabaliut reujeung aksara séjén.

Sakumaha anu geus kamaphum, komputer dina ngokolakeun data atawa inpo téh dina wangunan wilangan atawa nomer. Sagala rupa inpo ditarima jeung diolah ku komputer kaasup tulisan téh dina wangunan wilangan. Unggal aksara miboga wilangan sorangan. Aksara A miboga wakil wilangan anu tangtu, pon kitu deui reujeung aksara B. Sakabéh aksara miboga wilangan anu jadi wawakilna anu dipikaharti ku komputer. Dina lebah Aksara Sunda ogé, kusabab béda reujeung aksara séjén, geus miboga lolongkrang wilangan sorangan. Ieu lolongkrang téh geus tangtu jeung moal pahili atawa dipaké ku aksara séjén.

Unicode
Unicode

Sabenerna mah Aksara Sunda geus diasupkeun kana standar Unicode ti taun 2008 bulan April waktu Unicode ngaluarkeun standar entragan (persi) 5.1. Atuh kusabab geus jadi standar Unicode mah arék di mana waé jeung maké komputer naon waé, bisa ngagunakeun Aksara Sunda kalawan henteu robah-robah. Arék saha waé, urang mana waé anu miharep maké Aksara Sunda dina komputer kaasup internet, geus nyampak. Lain ngan ukur pikeun urang Sunda wungkul anu bisa makéna. Dalah urang luar nagri ogé bisa. Atuh pikeun anu motékar kalawan hayang miara Aksara Sunda mah jadi kasempetan pikeun ngaropéa Aksara Sunda maké komputer.

(Gambar meunang nginjeum ti Wikipedia)

Windows Phone SDK 8.0 pikeun Nyieun Aplikasi dina Windows Phone 8.0


Salian ti ngaluarkeun sistem operasi pikeun hénpon pinter Windows Phone 8, Microsoft ogé sakaligus medalkeun pakakas anu gunana pikeun nyieun aplikasi anu bari dijalankeun dina éta sistem operasi hénpon pinter. Pakakas anu disebut disebut Windows Phone SDK 8.0 ieu, bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi anu bisa dijalankeun dina Windows Phone pérsi 8 ogé pérsi saméméhna (WP7).

Windows Phone SDK 8.0 pikeun nyieun aplikasi dina Windows Phone 8.0
Windows Phone SDK 8.0 pikeun nyieun aplikasi dina Windows Phone 8.0

Ngan hanjakal, nurutkeun spésipikasi anu dikaluarkeun ku Microsoft, pikeun bisa masang ieu pakakas, komputer anu dipakéna kudu geus dipasangan sistem operasi entragan anyar, Microsoft Windows 8. Ieu pakakas henteu bisa dipaké dina komputer Windows 7 reujeung sahandapeunana. Salian ti kudu maké komputer kalawan sistem operasi Windows 8, ogé kudu miboga mémori RAM anu gedéna 4GB, kalawan arsitektur prosésorna 64-bit.

Pikeun bisa ngajalankeun Emulatorna (ngajalankeun aplikasi jieunan dina rupa hénpon asli), aya tambahan anu kudu dicumponan, nyaéta pérsi Windows 8-na sahanteuna kudu entragan Windows 8 Pro kalawan prosésor anu dipakéna miboga kamonésan SLAT (Second Level Address Translation). Anu mikabutuh ieu pakakas bisa ngundeur di alamat Download SDK.

Kumaha atuh pikeun anu ngan ukur miboga komputer Windows 7? Wayahna waé kudu naékeun spésipikasi komputerna heula, kakara bisa ngajalankeun ieu pakakas. Kitu nurutkeun inpo sawatara ayeuna anu katarima.

(Gambar meunan nginjeum ti igyaan.in)

Mengenal Sistem Input/Output PC/104


PC/104 (atau PC104) merupakan sebuah standar komputer embedded yang dikontrol oleh PC/104 Consortium yang mendefinisikan ukuran bentuk dan bus komputer. PC/104 dimaksudkan untuk lingkungan komputasi embedded dimana aplikasi teragntung pada akuisisi data yang dapat dipercaya meskipun seringkali dalam lingkungan yang ekstrim. Spesifikasi ukuran bentuk seringkali langsung dibeli oleh vendor COTS, yang mungkin akan menguntungkan bagi pengguna yang ingin mengkostumisasi sistem rugged, tanpa perlu merancang dan menyusun berbulan-bulan.

Tidak seperti bentuk ukuran ATX yang populer yang memanfaatkan bus PCI dan sedang digunakan kebanyakan PC, bentuk ukuran (form factor) PC/104 tidak memiliki backplane, dan sebagai penggantinya mengijinkan modul ditumpuk bersama-sama seperti blok bangunan. Penumpukan bus secara alamiah lebih rugged daripada PC biasa. Hal ini sebagai hasil dari lubang pemuatan di sudut tiap modul yang mengijinkan papan untuk lebih cepat dipasangkan.

Ukuran papan (board) standar sesuai dengan ukuran 3,55 × 3,775 inchi (90,17 × 95,89 mm), sementara tingginya tergantung batas konektor. Tinggi daerah pembatas menjamin modul-modul tidak akan bersinggungan. Vendor seringkali mengikuti pembatasan rancangan untuk menjamin penumpukan modul yang sesuai, walaupun itu bukanlah keumuman untuk menemukan papan yang mengabaikan kebutuhan ukuran bentuk.

Sementara sistem umumnya (juga diasukan sebagai tumpukan) termasuk motherboard, konverter analog ke digital, dan modul I/O (akuisisi data) digital, periferal yang lain ditemukan di pasaran seperti penerima GPS, pengontrol IEEE 802.11, dan pengontrol USB.

Sebuah komputer papan tunggal PCI-104

Ukuran Bentuk

PC/104

Bus komputer PC/104 (pertama kali dirilis pada tahun 1992) menggunakan 104 pin. Pin-pin tersebut termasuk semua jalur normal yang digunakan dalam bus ISA, dengan penambahan pin ground untuk menjamim integritas bus. Pewaktuan sinyal dan level tegangan sama dengan bus ISA, dengan kebutuhan arus yang lebih rendah.

PC/104-Plus
Ukuran bentuk PC/104-Plus menambahkan dukungan bus PCI, sebagai tambahan ke bus ISA dari standar PC/104. Namanya diturunkan dari aslinya: modul PC/104-Plus merupakan yang memiliki konektor PC/104 (ISA) ditambahn konektor PCI. Salah satu rancangan yang memperhatikan PC/104-Plus tersedia papan real estate, yang banyak digunakan oleh konektor bus.

PCI-104

Ukuran bentuk PCI-104 hanya menyertakan konektor PCI (dengan menghilangkan konektor ISA), in an effort to increase the available board real estate. The vast majority of boards still use only the ISA-based PC/104, and are thus incompatible with PCI-104.

Stack

Sistem yang tersusun dari modul PC/104, PC/104-Plus, atau PCI-104 kadang ditunjukkan sebagai “stack”. Walaupun banyak tumpukan termasuk modul yang semuanya memiliki bentuk ukuran yang sama, itu tidak umum menemukan modul PC/104 ditumpuk dengan modul PC/104-Plus.

Tiap tumpukan harus mengandung sekurangnya satu buah motherboard atau CPU, yang berperan sebagai pengontrol untuk komponen periferal. Motherboard seringkali diacukan sebagai sebuah komputer papan tunggal (single board computer (SBC)), untuknya seringkali memiliki antarmuka bagi semua komponen PC standar (seperti keyboard, mouse, port serial, dan sebagainya). Pengontrol ini harus mendukung pensinyalan bus yang digunakan dalam semua modul yang ditambahkan. Itu mungkin, bagaimanapun, bahwa sebuah kartu periferal melakukan fungsi dia sendiri tanpa memerlukan motherboard terpisah untuk mengontrolnya.

Tidak ada batasan jumlah kartu PC/104 yang bisa ada dalam sebuah sistem. Bagaimanapun, lebih banyak modul yang ditambahkan, semakin tinggi tumpukan, dan keperluan pensinyalan mungkin tidak terpelihara. Sebuah tumpukan PC/104 biasa akan memiliki pengontrol motherboard yang juga PC/104. Karrtu periferal PC/104 bisa tetap di salah satu sisi mikroprosesor.

Tumpukan yang memiliki modul PC/104-Plus harus dikontrol oleh pengontrol motherboard PC/104-Plus. Dengan tidak menambahkan pengontrol PC/104-Plus, jumlah kartu periferal PC/104-Plus dalam tumpukan tidak melebihi empat modul terpisah. Hal ini karena spesifikasi PCI, yang mengijinkan empat komponen PCI dalam sebuah sistem. (Lebih banyak divais PCI mungkin ditambahkan jika divais jembatan digunakan.) Aturan yang sama diterapkan ke tumpukan PCI-104.

Ketika konektor bus PCI digunakan (PC/104-Plus or PCI-104 modules), semua modul PC/104-Plus periferal harus menghubungkan secara konsekutif di satu sisi pengontrol karena kebutuhan pensinyalan bus PCI. Tiap kartu dengan bus PCI hendaknya menyertakan mekanisme untuk menandai posisi ke referensi pengontrol. Catat bahwa hal ini tidak perlu untuk backplane motherboard tradisional, karena kartu “mengetahui” dimana slotnya berada. Sebuah sistem PC/104-Plus atau PCI-104 mungkin juga memiliki kartu PC/104, yang mungkin ditempatkan di salah satu sisi CPU jauh dari kartu PC/104-Plus (sehingga bus PCI tidak jelek).

Penyimpanan populer

Sistem PC/104 yang kecil dan rugged seringkali memerlukan divais penyimpanan yang kecil. Divais penyimpanan populer termasuk  Compact Flash sebaik divais solid state disk (SSD). Media ini seringkali lebih populer daripada hard drive mekanis, yang lebih besar, dan lebih mudah rusak dalam lingkungan yang keras.

Perkembangan

 

(Sumber: http://simpel.150m.com/)