System on a Chip (SoC), Naon Nya SoC teh?


System on a chip atawa bisa disingket jadi SoC mangrupakeun hiji wangunan aisi (IC atawa chip) anu dijerona miboga rupa-rupa komponén anu bisa ngawangun hiji kompiuter atawa sistem éléktronik séjénna. Jadi SoC bisa disebutkeun mangrupakeun kompiuter anu dipadetkeun kana hiji aisi (IC). Di jerona bisa waé aya komponén anu gunana pikeun ngokolakeun atawa nangkep sinyal analog, sinyal digital atawa sinyal gabungan duanana. Malahan aya ogé komponén tambahan pikeun nangkep galura radio. Kabéhanana dihijikeun kana hiji wangunana aisi (IC).

Hal ieu ampir sarua reujeung mikrokontroler. Ngan sanajan kitu, aya perkara anu ngabédakeun antara SoC reujeung mikrokontroler. Mikrokontroler mah biasana miboga memori RAM kurang leuwih 100 kB jeung bener-bener mangrupakeun sistem dina hiji aisi. Sedengkeun ari istilah SoC mah biasa dipaké pikeun sistem anu leuwih alus tibatan mikrokontroler kusabab miboga prosesor anu leuwih canggih, bisa ngajalankeun software saperti Windows reujeung Linux. SoC mikabutuh tambahan memori luaran (eksternal) supaya aya tambahan tempat teuteundeunan pikeun neundeun aplikasi/program reujeung data. Ditambah ogé rupa-rupa komponen luaran (periperal) séjénna anu bisa disambungkeun kana SoC. Pikeun sistem anu leuwih gedé, SoC kacida gunana pikeun madetkeun rupa-rupa komponén supaya ngurangan béaya nyieunna katut ngaleutikan ukuran sistemna.

Prosesor Allwinner A10, salasahiji conto SoC dina tablet

Kiwari, SoC biasana dipaké dina kompiuter anu ukuranana laleutik saperti tablét atawa hénpon pinter. Hénpon pinter atawa tablét, miboga prosesor anu wangunanana SoC supaya bisa ngurangan ukuranana katut ngurangan béaya nyieunna. Di jero SoC-na biasana aya komponén-komponén: mikroprosesor atawa DSP, blok memori (RAM/ROM atawa flash), sumber paranti waktu anu ngadalikeun gawé komponén séjénna (osilator atawa phase-locked loop), periperal katut paranti nyambungkeun komponen/periperal séjénna saperti USB jeung Ethernet, paranti ngatur tegangan listrik. Kabéhan komponén disambungkeun maké jalur standar anu geus biasa digunakeun saperti AMBA bus. Teu anéh sanajan ukuranana leutik, tablét reujeung hénpon pinter miboga kamampuhan saperti kompiuter anu ukuranana gedé.

Wangunan Parabot Keupeul: Hardware jeung Software


Parabot keupeul diwangun sahanteuna ku dua rupa. Sakumaha wangunan kompiuter, parabot keupeul diwangun ku bagéan teuas (raga badag atawa hardware) jeung bagéan anu hipu (lelembutan atawa software). Wangunan parabot keupeul teu bisa leupas tina wangunan kompiuter. Lamun disaliksik leuwih jero mah parabot keupeul téh lir ibarat kompiuter dina wangunan anu leuwih leutik kalawan kamampuhan anu sahandapeun kompiuter.

Hardware jeung software parabot keupeul teu bisa dipisahkeun. Duanana ngahiji ngawangun wangunan parabot keupeul supaya bisa dipaké kalawan sampurna. Sakumaha jalma, jalma bakal hirup lamun masih kénéh lengkep antara raga badag reujeung lelembutanana. Kitu deui reujeung parabot keupeul saperti hénpon. Dina wujud hénpon, salian ti aya wujud hénponna, di jerona aya anu ngaranna software anu ngadalikeun gawé hénpon. Hénpon nalika dipaké nelepon reujeung ngirim pésen teu leupas tina pagawéanana software anu narjamahkeun pencétan kenop-kenop angka dina kibor. Éta lamun hénponna ngan ukur dipaké pikeun nelepon reujeung ngirim pésen wungkul.

Rupa-rupa henpon pinter anu bisa ditambahan aplikasi tambahan

Ku sumebarna hénpon pinter, anu kamonésanana lain ngan ukur pikeun nelepon reujeung ngirim pésen wungkul, diperlukeun software anu bisa ngungkulan éta kamampuhan. Nalika hénpon miboga kamonésan pikeun motrét, diperlukeun ogé software anu bisa ngadalikeun kumaha carana motrét éta kaméra hénpon. Leuwih jauhna bisa ditambahan ku software anu bisa digunakeun ngatur jeung ngokolakeun hasil motrétna. Teu anéh lamun aya hénpon anu miboga kamampuhan pikeun ngarobah poto hasil motrét kaméra hénpon: ngarobah warna, ngarobah ukuran, neukteuk poto, nambahan aksara kana poto. Ieu kamonésan téh ayana dina software.

Lamun hénpon miboga kamampuhan tambahan séjénna anu bisa katempo (hardware), kudu dibarengan reujeung tambahan kamampuhan dina hal softwarena. Aya panambah pikeun bisa nyetél lagu (dekoder/enkoder MP3 jeung sapeker), diperlukeun tambahan kamampuhan pikeun ngokolakeun lagu. Pon kitu deui reujeung tambahan-tambahan séjénna. Hal ieu geus jadi kawajiban anu nyieun hénpon pikeun nyadiakeun (nyieun atawa meuli) softwarena pikeun ngadalikeun hénpon jieunana. Sahanteuna software standarna.

Kamonésan hénpon, utamana hénpon pinter, anu ngaleuwihan ti kamonésan hénpon biasa merlukeun ogé kadali software anu leuwih alus jeung miboga kamonésan anu leuwih hadé ogé. Kamonésan hénpon anu leuwih, jadi kasempetan pikeun urang luar di luar pabrik anu nyieun hénpon pikeun nyieun software tambahan pikeun ngamangpaatkeun éta kamonésan tambahan. Hal ieu dirojong ku kamonésan hénpon anu bisa dipasang (diinstal) software tambahan. Pikeun ngamangpaatkeun kamonésan kaméra hénpon, bisa ditambahan aplikasi anu jalan dina hénpon pikeun ngokolakeun poto anu leuwih alus tibatan bawaanana pabrik anu nyieun hénponna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Mikawanoh Tablét


Tablét?

Tablét di dieu mah lain tablét anu wujudna obat anu bisa dibeuli di warung. Tablét anu dimaksud di dieu mah mangrupakeun ngaran pikeun hiji jinis kompiuter. Tablét atawa bisa disebut ogé kompiuter tablét mangrupakeun hiji jinis kompiuter anu bisa dibabawa ka mamana (bisa dijingjing), anu wangunanana leuwih gedé tibatan hénpon atawa PDA. Cara ngagunakeun atawa cara makéna ieu kompiuter mah ngaliwatan layar ku jalan dicabak henteu maké kibor (keyboard). Pikeun gaganti kibor, biasana mah osok aya kibor implengan dina layarna. Pikeun nyabak layarna bisa maké ramo leungeun, bisa oge make stailus (stylus: rupana siga pulpen ngan euweuh mangsian).

Sanajan kalolobaanana maké layar monitor pikeun interaksi antara anu maké reujeung kompiuter tablétna, tapi henteu diwawatesanan kudu kitu. Kompiuter tablét biasana mah miboga cocolok USB pikeun narima input ti anu maké anu mangrupa kibor. Kadang aya ogé tablét anu nerapkeun kibor anu bisa digésér, atawa kibor anu diteundeun dina layar kadua (dina hiji tablét aya dua layar).

Wujud tablet iPad kaluaran Apple

Sajarahna tablét dimimitian ku jieunan Alan Kay anu dingaranan Dynabook dina taun 1968. Dynabook mangrupakeun alat elektronik anu bisa dibabawa ka mamana anu masih kénéh dina wangunanan réka-réka. Tablét anu sabenerna mah kaluar dina taun 2000-an anu dijieun ku Microsoft anu dingaranan Micosoft Tablet PC. Ngan kompiuter jinis ieu masih kurang ditarima ku pasar, Microsoft teu bisa ngajual tablét kalawan loba. Kompiuter tablét kakara sumebar atawa mabahu waktu Apple ngaluarkeun kompiuter tablét anu dingaranan iPad dina taun 2010. Kompiuter tablét iPad mah langsung loba anu meuli.

Kamonésan kompiuter tablét salian ti miboga kamampuhan sakumaha kompiuter biasa, ditambah ogé ku kamampuhan tambahan diantarana nyambung ka internét maké jaringan teu maké kabel, bisa dipaké nelepon, pituduh GPS, bisa dipaké moto jeung ngarékam pideo, beuratna hampang (kurang leuwih sakilo nepikeun ka sakilo satengah) kalawan umur batréna bisa nepikeun ka sapuluh jam. Kusabab kitu, kamampuhan tablét téh bisa disebutkeun jadi cukang antara laptop reujeung hénpon pinter.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Notes Gadget, Pakakas Nyatet Catetan Basajan dina Desktop Gadget


Notes Gadget mangrupakeun hiji pakakas atawa aplikasi anu bisa digunakeun pikeun nyatet catetan anu basajan. Ieu pakakas paranti nyatet téh sarua waé jeung Sticky Notes biasa bawaanana Windows. Ngan anu ngabédakeunana téh Sticky Notes anu ieu mah bisa diteundeun dina layar monitor palebah sisi (sidebar) paranti neundeunan Gadget. Jadi, Sticky Notes ieu mah henteu diteundeun dina Tray Icon atawa Taskbar.

Sticky Notes

Salian ti éta, Sticky Notes anu ieu mah lamun loba lambaranana anu ditumpuk. Ngan ukur hiji lambaran anu bisa ditempo. Lamun lambaranana leuwih ti hiji, henteu bisa dijajarkeun. Pikeun pindah ka lambaran anu séjén téh kudu pindah ka lambaran saterusna atawa saméméhna heula. Pilihan jinis aksarana leuwih saeutik, ngan ukur aya tilu pilihan.

Sakumaha ngaranna, Notes Gadget diteundeun dina lebah sidebar anu bisa ditempo dina layar anu leur kosong (dina modeu déstop). Cicingna (tempatna) moal robah-robah ka mamana lamun henteu dipaksa robah. Pon kitu deui gedéna. Ngan aya dua ukuran, leutik jeung rada gedé (sakumaha ukuran gadgét séjénna).

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngundeur ti alamat http://cdn.ithinkdiff.com/wp-content/uploads/Notes.gadget.

Masang Linux dina Kompiuter Lenovo G450


Geus usumna pikeun nyobaan langsung maké Linux. Sanajan henteu bisa leupas tina Windows, sahanteuna lamun Linux-na aya mah bisa sakali-kali nyobaan éta Linux. Lamun perlu nyoba Linux, kari asup kana jero Linux. Lamun perlu nanaon anu aya dina Windows kari asup kana Windows. Kusabab kitu, dina hiji kompiuter téh (kudu) bisa diteundeunan dua sistem: Windows jeung Linux. Da cenah duanana bisa cicing babarengan dina hiji tempat sanajan henteu bisa jalan bareng. (Bisa ketang jalan bareng ogé ngan masangna maké mesin implengan Virtual).

Dina sistem operasi Windows mah taya pilihan anu mararodel. Tinggal milih anu pangahirna atawa pangalusna (Windows 7). Ngan dina palebah milih sistem operasi Linux mah henteu gampang. Loba piliheun dina Linux mah. Piliheunana lain hiji dua tapi loba. Pilihan utamana ngeunaan anu nyebarkeunana atawa distro-na. Loba distro Linux anu sumebar, diantarana waé Debian, Red Hat, Slackware, jeung anu séjénna. Katambah deui tina masing-masing distro téh miboga rundayan masing-masing. Tina Debian ogé mucunghul Knoppix, Ubuntu, Zen Linux, Dreamlinux, jeung réa-réa deui. Pokona mah loba pilihan dina Linux mah.

Kompiuter Lenovo G450

Lobana pilihan téh bisa nyababkeun bingung kudu milih anu mana. Kudu masang Linux anu mana dina kompiuter téh? Linux anu kumaha anu cocog reujeung kahayang. Nya ahirna mah nyobaan waé sababaraha hiji distro Linux anu bisa disebutkeun loba anu makéna. Diantara anu pernah dicoba dipasang téh: Fedora, openSuse, Ubuntu, Sabayon, Mandriva, LinuxMint. Tina anu pernah dicoba, aya sababarah rundayan distro anu bisa dipasang. Kabeneran kompiuterna sigana mah henteu cocog reujeung Linux kaluaran anyar, jadi waktu dipasang Linux anu anyar téh kompiuterna siga anu cicing. Anu bisa dipasang téh Linux anu kaluarna tiheula saperti openSuse 11.3, Ubuntu 10.04, LinuxMint 9, Sabayon 5, jeung Fedora Core 13. Tina éta rundayan distro anu bener-bener bisa dipasang téh ngan openSuse 11.3, Ubuntu 10.04 katut LinuxMint 9. Masang Sabayon mah kalahka jadi masalah kana MBR kompiuterna, sedengkeun Fedora 13 mah henteu labas nepi ka tungtung (pugag di tengah jalan).

Ngan ukur catetan, spésipikasi kompiuter anu dipakéna: Lenovo G450, Prosesor Intel Core 2 Duo T6600, RAM 2GB, Chipset Intel G45PM, Layar 14 inci 1366×768.