Reumis Girimis Kasedih


Reumis Girimis Kasedih

Engkang, nu dianti-anti
Piraku lali ka jangji
Cidra subaya baheula
Nalangsa mupus impian

Lamun neuteup tangkal mahoni
Langit nguyung alum ngungun
Reumis girimis kasedih
Cicirén manjing kapeurih, manjing kapeurih

Enung, mustikaning ati
Kiwari lain bihari
Mangsa laas ti lawas
Lalakon tina lalakon

Lamun nyawang katineung urang
Asih nganteng na lelembutan
Jangji mapaés kadeudeh
Cicirén manteng kageugeut, manteng kageugeut

Bongan saha urang tepung
Naha mupusti tresna
Bongan saha urang pisah
Naha mupusti rasa, mupusti rasa

Gusti nu ngatur lalakon
Nu Mgawelah unggal ringkang
Boa sajatining asih wujudna gelaring bagja
Nu méngpar tina tetekon laraba tina bebendon
Abdi Gusti sumérén kana papastén

(Sanggian: Yus Wiradiredja; Wanda: Panambih; Laras: Madenda)

Mojang Manis


Lagu saterusna masih kénéh kawih ti Aah Suryani katut kénging ngarumpaka Mang Raida anu judulna Mojang Manis. Pangwawaas panginget-nginget ka sarakan lembur sorangan.

Mojang Manis

Tukeur cingcin lain kawin
Éta mah patali batin
Panyimpay kabirahian
Siloka kembang rimbitan
Acan sah ngalambang sari
Sanajan kabeungkeut jangji
Patepung jeung mojang manis
Henteu punah sambarangan

Ngan kudu pada satia
Singlar sagala gogoda
Nu bakal rugi ahirna
Pamaksudan teu laksana
Mun pareng tinekanan
Ulah rék aing-aingan
Sing luyu sabilulungan
Nu dipamrih kamulyaan

Tukeur cingcin geus biasa
Mun urang rék rumah tangga
Keur meungkeut tali pasini
Sangkan ulah jalir jangji
Kapan aya paribasa
Munding dicekel tambangna
Jalma dicekel omongna
Sangkan bisa dipercaya

Komo di jaman kiwari
Mojang manis téh taliti
Waspada ngajaga diri
Tara sok kacingcirihit
Mun campur taya gunana
Bébas mo taya waktuna
Di ahir pasti cilaka
Jadi mojang pinuh noda

(Gambar meunang nangkep ti http://www.youtube.com/)

Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan


Hét-hét embé janggotan
Pa Kuwu kariaan
laukna lauk bilatung
kéjona kéjo gandrung
prang prung bedog buntung
trongtrang bedog rompang
hét-hét embé janggotan
badubangpak….

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 3. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 4. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 5. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 6. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 7. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 8. Kakawihan Barudak: Surser
 9. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 10. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 11. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 12. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

Kakawihan Barudak: Prang Pring


Prang-pring sabulu-bulu gading,
ngagading ka Sunda perang,
nya perang di pangadegan,
turuné puyuh hayam jago babaranten
dikencréng-kencréng kucubung,
kucubung kuruwek dugel, mintel

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 4. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 5. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 6. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 7. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 8. Kakawihan Barudak: Surser
 9. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 10. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 11. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 12. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

 

Tangkal Bungur


Angin subuh geuning ngahiliwir
Raga nyawa katambias
Geus Nyangreud katineung deudeuh
Geuning
Kembang bungur geuningan ting arulang
Reumisna nungtut ragragan
Cipanon kuring
Tali asih seungit kembang
Disusun ku wening ati
Kanyaah taya sudana

Ngadéngé éta kawih anu judulna Kembang Bungur, jadi inget ka lembur. Inget mangsa keur leutik basa ka leuweung manggihan tangkal bungur. Tangkalna lumayan jangkung jeung henteu lempeng. Ditambah jeung loba dahanan. Anu jadi ciri éta tangkal téh nyaéta pucuk daunna anu rupana (warnana) téh bungur. Sedengkeun ari rupa kembangna mah teu apal.

Sedengkeun di dayeuh ogé, ayeuna mah loba tangkal bungur téh. Ngan waktu ditelek-telek téh, rarasaan mah aya anu béda reujeung tangkal bungur baheula. Béda pisan dina rupa tangkal, daun jeung kembangna.

Teuing pedah pindah tempat jadina, teuing béda jinisna.

Teu apal ogé tah….

Tangkal jeung kembang bungur (asal poto: internet)

Kudu nalungtik ka leuweung deui sigana mah.