Wejangan dina Nyieun Aplikasi pikeun Hénpon Pinter


Ieu mangrupakeun tingkesan tina tulisan anu dipedalkeun ku Firstman R Marpaung dina loka NICE anu ngajelaskeun kumaha carana lamun hayang nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Sahanteuna aya dua hal anu kudu jadi cekelan dina nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Dua hal éta téh nyaéta:

1. Tempo pangabutuh sorangan

Biasana naon anu dipikaresep ku urang, bakal dipikaresep oge ku jalma séjén. Sakadar conto, aplikasi pésbuk. Ayeuna kacida pisan dipikaresepna ku kalolobaan jalma di sakuliah dunya. Padahal mimitina mah pésbuk anu dijieun ku Mark Zuckenberg téh dijieun pikeun tempat komunikasi reujeung babaturanana di sakolana. Manéhna miharep boga cukang lantaran pikeun ngayakeun komunikasi anu gancang. Hasilna, pésbuk dipigandrung ku jalma loba. Éta salasahiji conto aplikasi anu dimimitian ku pangaresep atawa pangabutuh anu nyieun éta aplikasi. Loba kénéh conto séjénna anu nuduhkeun yén aplikasi anu dijieun kalawan bisa ditarima ku jalma réa téh asalna mah mangrupakeun pangabutuh pribadina anu nyieun. Jadi lamun nyieun aplikasi pikeun dina hénpon alusna dumasar kana pangaresep atawa pangabutuh pribadi.

Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter
Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter

2. Nyieun aplikasi mah 30% ngetik kodeu, 70% user experience

Nyieun aplikasi pikeun dijalankeun dina hénpon pinter, teu perlu anu susah-susah dina nyieunna (ngetik kodeuna), nu pentingna éta aplikasi anu dijieunna téh bisa dipaké pikeun hiburan atawa pikeun heureuy, utamana aplikasi kaulinan atawa game. Aplikasi (kaulinan/game) anu jalan dina hénpon mah béda reujeung aplikasi anu jalan dina komputer, henteu kudu susah-susah teuing. Teu kudu nyieun aplikasi anu susah pisan anu ditandaan ku kodeu-kodeu program anu pabaliut. Anu kudu dipentingkeun dina aplikasi (kaulinan/game) pikeun hénpon mah kumaha supaya anu maén bisa betah jeung gampang dina maénkeunana, kataji ku pidanganana. Jadi aplikasi pikeun dina hénpon mah anu paling pentingna pidangan (ancoan) aplikasina lain susah dina nyieun programna.

(Gambar meunang nginjeum ti Traffiko)

Bebedilan


Bebedilan, sakumaha ngaranna mangrupakeun kaulinan barudak anu nyaruaan kana bedil. Bebedilan, asal kecap tina bedil. Bedil dipaké pikeun mentangkeun atawa nyéntangkeun atawa némbakeun pélor kana tempat atawa barang anu ditojo saperti manuk (ngabedil manuk). Bebedilan ogé dadasarna mah kitu. Ngan kusabab ngaranna ogé kaulinan atawa kaheureuyan barudak, bedil téh henteu dipaké saperti bedil nyaan. Malahan mah aya bebedilan anu euweuh péloran. Dina aya péloran ogé henteu bisa dipaké pikeun ngala manuk.

Bedil Jepret, salasahiji conto bebedilan
Bedil Jepret, salasahiji conto bebedilan

Dina prak-prakanana aya sababaraha rupa bebedilan anu osok dipaké kaulinan ku barudak. Aya bebedilan anu dijieunna tina tangkal awi, anu biasa disebut bedil jeprét, anu pangokangna tina awi anu dirautan. Salian ti éta aya deui bebedilan tina tangkal awi anu paranti narik pélorna tina karét geulang. Aya ogé bedil anu dijieunna tina dahan cau.

Sanajan kitu, dina prak-prakanana mah henteu diwawatesanan ku wangunan anu tangtu. Dina nyieun bebedilan, gumantung ogé kana motékarna budak anu nyieunna. Najan geus aya wangunan anu tangtu yén bebedilan téh sarupa kitu wujudna atawa tangtunganana, ari dina nyieun mah bisa waé robah. Hal ieu salian ti gumantung kana motékarna barudak, ogé gumantung kana bahan anu sayaga atawa bahan anu aya. Najan hayang nyieun bebedilan saperti bedil jeprét, ari bahanna kurang atawa euweuh mah bisa maké bahan anu séjén anu geus nyampak.

Ari mangpaat bebedilan dina kaulinan barudak nyaéta bebedilan biasana osok dipaké pikeun peperangan atawa tétémbakan.

(Gambar diropéa meunang nginjeum ti http://www.disparbud.jabarprov.go.id/)

Waditra Virtual, Kaulinan Barudak


Meunang inpo ti blog Sarwa Sunda ngeunaan kaulinan (game) anu dingaranan Waditra Virtual. Ieu kaulinan téh, sakumaha ngaranna mangrupakeun kaulinan anu jalan dina komputer pikeun diajar titi laras. Ieu kaulinan téh bisa dipaké pikeun ngawanohkeun nada-nada dina laras pelog. Cara makéna kari mencétan kenop dina kibor supaya kaluar sorana.

Pidangan kaulnian Waditra Virtual
Pidangan kaulnian Waditra Virtual

Pikeun anu panasaran jeung hayang nyoba, bisa langsung waé ngalongok ka loka blog Sarwa Sunda ngeunaan Waditra Virtual.

(Gambar meunang nginjeum ti http://sarwasunda.blogspot.com/)

Nyieun Kaulinan dina Hénpon mah Ngan Ukur Pikeun Hiburan


Game is About Fun.

Kitu cenah anu ngaranna kaulinan atawa game hususna dina hénpon mah. Taya deui maksud séjén pikeun jalma anu ngadon maénkeun kaulinan (game) dina hénpon salian ti pikeun hiburan. Ngilikan kana kamampuhan hénpon dina nyadiakeun kaulinan katut jinis kaulinan anu aya, kaulinan (game) dina hénpon biasana mah ngan ukur digunakeun pikeun ngeusi waktu anu kosong, naha eukeur di jalan atawa keur nungguan babaturan.

Henpon Nokia Lumia 710

Jadi maén kaulinan dina hénpon mah béda reujeung maén kaulinan dina kompiuter. Dina kompiuter mah bisa waé maén kaulinan téh pikeun ngadu pangabisa (ngalawan babaturan anu sarua maénkeun éta kaulinan) atawa ngalawan kompiuter. Atawa tujuan séjénna. Hal ieu dirojong ku kamampuhan kompiuter anu bisa maénkeun sagala rupa kaulinan ti mimiti anu biasa (basajan) nepikeun ka anu susah, jeungna deui sagala rupa kaulinan pikeun kompiuter mah loba (sagala aya).

Kusabab kitu, dina nyieun kaulinan pikeun dijalankeun dina hénpon mah diwawatesanan ku kamampuhan hénpon dina maénkeun kaulinan anu dijieun. Kamampuhan hénpon mah kurang pisan lamun dibandingkeun reujeung kompiuter. Dina nyieun kaulinanana mending nyieun anu gampang. Kaulinan anu jinisna dua diménsi ogé cukup. Terus kapasitasna ogé teu kudu gedé-gedé teuing. Cukup ku nyieun kaulinan anu ukuranana leutik.

Jadi, catetan dina nyieun kaulinan dina hénpon mah: kahijina, kaulinan dina hénpon ngan ukur pikeun ngeusi waktu wungkul; kaduana, kamampuhan utama hénpon mah pikeun nelepon atawa ngirim pésen lain pikeun maén game.

Pakaitna Papabrikan tina Daun Danas Reujeung Saringan


Papabrikan tina daun danas paranti kaulinan barudak minangkana mah kaulinan anu nurutan pabrik héleran paranti nutu atawa ngagilih paré supaya jadi béas. Papabrikan narima taneuh lembut anu masih kénéh campur reujeung taneuh badag, terus sina ngocor ngaliwatan daun danas anu déngdék (luhur sabeulah). Taneuh anu masih kénéh campur téh diawurkeun di tungtung daun danas anu beulah luhur supaya ngocor ka handap. Kusabab di tengah-tengah daun danas aya anu bolongan, taneuh anu laleutik atawa lembut téh moncor atawa asup kana liang éta. Sedengkeun anu gedéna mah terus mapay daun danas ka tungtung anu di handap. Di handapeun liang atawa bolongan di tengah daun danas diteundeunan wadah pikeun nandéan taneuh anu maruragan.

Taneuh anu kaluar tina liang atawa bolong, dianggapna béas meunang ngahéler. Ari huutna mah bakal mapay daun danas nepikeun ka handap.

Papabrikan

Sanajan cara gawé ieu papabrikan téh béda reujeung pabrik héleran anu nyaan, bisa dicokot pangajaran ku barudak anu arulinna. Ieu papabrikan bisa jadi cara kumaha nyaring atawa milihan barang anu campur antara anu badag reujeung anu lembut. Lamun hayang misahkeun antara anu badag reujeung anu lembut bisa maké saringan. Saringan ieu bisa diatur gedé katut leutikna (hayang milih barang anu lembut/badagna sakumaha). Leutik jeung gedéna anu dipisahkeun bisa diatur ku gedéna bolongan saringan.

Dina hal papabrikan, gedéna bolongan atawa liang kudu ditangtukeun saméméhna. Gedéna gumantung kana lembutna taneuh anu maloncor kana liang. Leuwih gedé liangna, bakal baradag ogé taneuh anu maloncorna. Pon kitu deui lamun hayang anu lembut pisan, kari nyieun liang anu leutik.