Wejangan dina Nyieun Aplikasi pikeun Hénpon Pinter


Ieu mangrupakeun tingkesan tina tulisan anu dipedalkeun ku Firstman R Marpaung dina loka NICE anu ngajelaskeun kumaha carana lamun hayang nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Sahanteuna aya dua hal anu kudu jadi cekelan dina nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Dua hal éta téh nyaéta:

1. Tempo pangabutuh sorangan

Biasana naon anu dipikaresep ku urang, bakal dipikaresep oge ku jalma séjén. Sakadar conto, aplikasi pésbuk. Ayeuna kacida pisan dipikaresepna ku kalolobaan jalma di sakuliah dunya. Padahal mimitina mah pésbuk anu dijieun ku Mark Zuckenberg téh dijieun pikeun tempat komunikasi reujeung babaturanana di sakolana. Manéhna miharep boga cukang lantaran pikeun ngayakeun komunikasi anu gancang. Hasilna, pésbuk dipigandrung ku jalma loba. Éta salasahiji conto aplikasi anu dimimitian ku pangaresep atawa pangabutuh anu nyieun éta aplikasi. Loba kénéh conto séjénna anu nuduhkeun yén aplikasi anu dijieun kalawan bisa ditarima ku jalma réa téh asalna mah mangrupakeun pangabutuh pribadina anu nyieun. Jadi lamun nyieun aplikasi pikeun dina hénpon alusna dumasar kana pangaresep atawa pangabutuh pribadi.

Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter
Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter

2. Nyieun aplikasi mah 30% ngetik kodeu, 70% user experience

Nyieun aplikasi pikeun dijalankeun dina hénpon pinter, teu perlu anu susah-susah dina nyieunna (ngetik kodeuna), nu pentingna éta aplikasi anu dijieunna téh bisa dipaké pikeun hiburan atawa pikeun heureuy, utamana aplikasi kaulinan atawa game. Aplikasi (kaulinan/game) anu jalan dina hénpon mah béda reujeung aplikasi anu jalan dina komputer, henteu kudu susah-susah teuing. Teu kudu nyieun aplikasi anu susah pisan anu ditandaan ku kodeu-kodeu program anu pabaliut. Anu kudu dipentingkeun dina aplikasi (kaulinan/game) pikeun hénpon mah kumaha supaya anu maén bisa betah jeung gampang dina maénkeunana, kataji ku pidanganana. Jadi aplikasi pikeun dina hénpon mah anu paling pentingna pidangan (ancoan) aplikasina lain susah dina nyieun programna.

(Gambar meunang nginjeum ti Traffiko)

Bebedilan


Bebedilan, sakumaha ngaranna mangrupakeun kaulinan barudak anu nyaruaan kana bedil. Bebedilan, asal kecap tina bedil. Bedil dipaké pikeun mentangkeun atawa nyéntangkeun atawa némbakeun pélor kana tempat atawa barang anu ditojo saperti manuk (ngabedil manuk). Bebedilan ogé dadasarna mah kitu. Ngan kusabab ngaranna ogé kaulinan atawa kaheureuyan barudak, bedil téh henteu dipaké saperti bedil nyaan. Malahan mah aya bebedilan anu euweuh péloran. Dina aya péloran ogé henteu bisa dipaké pikeun ngala manuk.

Bedil Jepret, salasahiji conto bebedilan
Bedil Jepret, salasahiji conto bebedilan

Dina prak-prakanana aya sababaraha rupa bebedilan anu osok dipaké kaulinan ku barudak. Aya bebedilan anu dijieunna tina tangkal awi, anu biasa disebut bedil jeprét, anu pangokangna tina awi anu dirautan. Salian ti éta aya deui bebedilan tina tangkal awi anu paranti narik pélorna tina karét geulang. Aya ogé bedil anu dijieunna tina dahan cau.

Sanajan kitu, dina prak-prakanana mah henteu diwawatesanan ku wangunan anu tangtu. Dina nyieun bebedilan, gumantung ogé kana motékarna budak anu nyieunna. Najan geus aya wangunan anu tangtu yén bebedilan téh sarupa kitu wujudna atawa tangtunganana, ari dina nyieun mah bisa waé robah. Hal ieu salian ti gumantung kana motékarna barudak, ogé gumantung kana bahan anu sayaga atawa bahan anu aya. Najan hayang nyieun bebedilan saperti bedil jeprét, ari bahanna kurang atawa euweuh mah bisa maké bahan anu séjén anu geus nyampak.

Ari mangpaat bebedilan dina kaulinan barudak nyaéta bebedilan biasana osok dipaké pikeun peperangan atawa tétémbakan.

(Gambar diropéa meunang nginjeum ti http://www.disparbud.jabarprov.go.id/)

Waditra Virtual, Kaulinan Barudak


Meunang inpo ti blog Sarwa Sunda ngeunaan kaulinan (game) anu dingaranan Waditra Virtual. Ieu kaulinan téh, sakumaha ngaranna mangrupakeun kaulinan anu jalan dina komputer pikeun diajar titi laras. Ieu kaulinan téh bisa dipaké pikeun ngawanohkeun nada-nada dina laras pelog. Cara makéna kari mencétan kenop dina kibor supaya kaluar sorana.

Pidangan kaulnian Waditra Virtual
Pidangan kaulnian Waditra Virtual

Pikeun anu panasaran jeung hayang nyoba, bisa langsung waé ngalongok ka loka blog Sarwa Sunda ngeunaan Waditra Virtual.

(Gambar meunang nginjeum ti http://sarwasunda.blogspot.com/)

Nyieun Kaulinan dina Hénpon mah Ngan Ukur Pikeun Hiburan


Game is About Fun.

Kitu cenah anu ngaranna kaulinan atawa game hususna dina hénpon mah. Taya deui maksud séjén pikeun jalma anu ngadon maénkeun kaulinan (game) dina hénpon salian ti pikeun hiburan. Ngilikan kana kamampuhan hénpon dina nyadiakeun kaulinan katut jinis kaulinan anu aya, kaulinan (game) dina hénpon biasana mah ngan ukur digunakeun pikeun ngeusi waktu anu kosong, naha eukeur di jalan atawa keur nungguan babaturan.

Henpon Nokia Lumia 710

Jadi maén kaulinan dina hénpon mah béda reujeung maén kaulinan dina kompiuter. Dina kompiuter mah bisa waé maén kaulinan téh pikeun ngadu pangabisa (ngalawan babaturan anu sarua maénkeun éta kaulinan) atawa ngalawan kompiuter. Atawa tujuan séjénna. Hal ieu dirojong ku kamampuhan kompiuter anu bisa maénkeun sagala rupa kaulinan ti mimiti anu biasa (basajan) nepikeun ka anu susah, jeungna deui sagala rupa kaulinan pikeun kompiuter mah loba (sagala aya).

Kusabab kitu, dina nyieun kaulinan pikeun dijalankeun dina hénpon mah diwawatesanan ku kamampuhan hénpon dina maénkeun kaulinan anu dijieun. Kamampuhan hénpon mah kurang pisan lamun dibandingkeun reujeung kompiuter. Dina nyieun kaulinanana mending nyieun anu gampang. Kaulinan anu jinisna dua diménsi ogé cukup. Terus kapasitasna ogé teu kudu gedé-gedé teuing. Cukup ku nyieun kaulinan anu ukuranana leutik.

Jadi, catetan dina nyieun kaulinan dina hénpon mah: kahijina, kaulinan dina hénpon ngan ukur pikeun ngeusi waktu wungkul; kaduana, kamampuhan utama hénpon mah pikeun nelepon atawa ngirim pésen lain pikeun maén game.

Pakaitna Papabrikan tina Daun Danas Reujeung Saringan


Papabrikan tina daun danas paranti kaulinan barudak minangkana mah kaulinan anu nurutan pabrik héleran paranti nutu atawa ngagilih paré supaya jadi béas. Papabrikan narima taneuh lembut anu masih kénéh campur reujeung taneuh badag, terus sina ngocor ngaliwatan daun danas anu déngdék (luhur sabeulah). Taneuh anu masih kénéh campur téh diawurkeun di tungtung daun danas anu beulah luhur supaya ngocor ka handap. Kusabab di tengah-tengah daun danas aya anu bolongan, taneuh anu laleutik atawa lembut téh moncor atawa asup kana liang éta. Sedengkeun anu gedéna mah terus mapay daun danas ka tungtung anu di handap. Di handapeun liang atawa bolongan di tengah daun danas diteundeunan wadah pikeun nandéan taneuh anu maruragan.

Taneuh anu kaluar tina liang atawa bolong, dianggapna béas meunang ngahéler. Ari huutna mah bakal mapay daun danas nepikeun ka handap.

Papabrikan

Sanajan cara gawé ieu papabrikan téh béda reujeung pabrik héleran anu nyaan, bisa dicokot pangajaran ku barudak anu arulinna. Ieu papabrikan bisa jadi cara kumaha nyaring atawa milihan barang anu campur antara anu badag reujeung anu lembut. Lamun hayang misahkeun antara anu badag reujeung anu lembut bisa maké saringan. Saringan ieu bisa diatur gedé katut leutikna (hayang milih barang anu lembut/badagna sakumaha). Leutik jeung gedéna anu dipisahkeun bisa diatur ku gedéna bolongan saringan.

Dina hal papabrikan, gedéna bolongan atawa liang kudu ditangtukeun saméméhna. Gedéna gumantung kana lembutna taneuh anu maloncor kana liang. Leuwih gedé liangna, bakal baradag ogé taneuh anu maloncorna. Pon kitu deui lamun hayang anu lembut pisan, kari nyieun liang anu leutik.

Ucing Udag atawa Ucing Lumpat


Ucing udag mah sakumaha ngaranna, dina maénkeunana téh kudu diudag-udag nepikeun ka katéwak atawa katoél. Budak anu ucing kudu ngudag-ngudag budak anu henteu ucing nepikeun ka katéwak atawa ngan ukur katoél.

Barudak anu maénna, bisa sababaraha urang, asal leuwih ti saurang. Paling sateutikna duaan. Mimitina biasa mah ditangtukeun heula tempat anu bisa disorang pikeun kabur atawa pilumpateun, naha ngan ukur sapakarang imah, atawa salembur legana pilumpateun téh atawa diijinan pikeun lumpat ka kebon. Hal ieu kudu jelas supaya dina maénna budak anu ngudag (anu jadi ucing) jeung budak anu diudagna henteu kararagok dina néangan pilumpateunana. Biasana, lamun anu maénna téh ngan saeutikan, tempatna anu ngan ukur sapakarang imah ogé cukup. Ngan lamun barudak anu maénna téh lobaan jeung aturanana budak anu ucingna (anu ngudagna) ngalobaan mah, tempat atawa wewengkon anu dipakéna bisa salembur, atawa nepikeun ka kebon sisi lembur.

Sanggeus nangtukeun tempat maén ucing-ucinganana, terusna nangtukeun aturanana. Aturan anu dipakéna aya dua rupa nyaéta ucing saurang jeung ucing lobaan. Lamun ucing saurang mah, anu ucingna téh ngan ukur saurangeun. Budak anu henteu ucing tapi katéwak atawa katoél ku budak anu ucing, bakal jadi ucingna sedengkeun anu tadina ucing jadi henteu ucing deui. Budak anu ucing téh bagéan ngudag budak séjénna kaasup budak anu tadi jadi ucing téa. Sedengkeun lamun ucing lobaan mah, budak anu ucing téh bakal miboga babaturan anu jadi ucing lamun geus katéwak atawa katoél ku manéhna. Sakur budak anu geus katéwak ku budak anu geus jadi ucing, bakal miluan jadi anak buah anu ucing nepikeun ka sakabéh barudak anu maén ucing-ucingan jad ucing kabéh.

Gambaran barudak nu keur ucing udag atawa ucing lumpat

Dina lebah ucing lobaan mah, lamun geus ketéwak kabéhanana atawa geus jadi ucing kabéhanana, biasana balikan deui ti mimiti, nyaéta budak anu ucing téh ngan saurang deui. Pikeun nangtukeun budak anu jadi ucingna bisa ku jalan hompimpah atawa diundi. Atawa bisa ogé budak anu pangpandeurina atawa pangahirna jadi ucing kudu jadi ucing sorangan, anu kudu ngudag budak séjénna supaya jadi ucing salaku batur manéhna.

Saméméh prungna ucing-ucingan, kudu ditangtukeun heula saha anu jadi ucing mimiti. Carana bisa ku jalan hompimpah atawa diundi make régang atawa dangdaunan.

Dina maén ucing udag mah, anu jadi kapinunjulan téh nyaéta kakuatan suku dina lumpat, katut wawanén pikeun lumpat tarik. Kabisa dina lumpat babalégodan ogé kacida pentingna supaya susah ditéwakna ku budak anu ucing. Wawanén pikeun lumpat tarik ogé lumayan penting. Kaasup lumpat ngaliwatan tempat anu hara-haraeun, taneuh anu lamping, kebon anu pinuh ku jukut reujeung cucuk rungga, katut ngajlengan gawir.

(Gambar meunang nginjeum ti http://2.bp.blogspot.com/-QdUUjQFsI3k/TiWSGKqvvEI/AAAAAAAAAbQ/iGoyvh3VN_k/s400/Photo0347.jpg)

Ngundeur Kaulinan Plés Maké Free Flash Game Download Tool


Dina maénkeun kaulinan mangrupa gim flash, bisa teu bisa kudu waé komputer paranti maénkeunana nyambung ka jaringan internét. Kusabab ieu gim téh diteundeunna dina kompiuter pangladén web lain dina kompiuter anu maénkeunana. Jadi dina maénkeunana téh kudu waé bisa nyambung ka internét. Lamun teu nyambung ka internét mah, bororaah maén gim flash di internét, dalah internétan ogé apanan teu bisa.

Terus, kumaha atuh carana supaya gim flash anu aya di internét téh bisa diteundeun dina kompiuter anu tungtungna bisa maénkeun éta gim kalawan henteu kudu nyambung ka internét?

Free Flash Game Download Tool

Ieu mah atuh kudu bisa ngundeur éta gim flash ti kompiuter pangladén wéb kana kompiuter anu maénkeunana. Ngan dina ngundeur ieu gim flash teu bisa kitu waé, da teu bisa langsung diundeur, kajaba lamun gim-gim anu aya dina situs wéb miniclip. Gim-gim flash anu aya di situs flash-game, game.co.id jeung flashgame247, teu bisa langsung diundeur kitu waé da dina situsna ogé teu nyadiakeun pakakas atawa pasilitas pikeun ngundeur gim-na. Cara anu bisa dipaké pikeun ngundeur gim-gim flash ieu téh nyaéta maké pakakas séjén. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké nyaéta Free Flash Game Download Tool.

Pakakas ieu bisa digunakeun pikeun ngundeur gim flash anu keur dipaénkeun dina hiji situs wéb. Carana, sanggeus masang ieu pakakas atawa program, jalankeun program Free Flash Game Download Tool. Terus tina jandéla pokona, teken kenop Add, anu bakal ngaluarkeun jandéla leutik di tengah. Dina jandéla ieu, asupkeun alamat situs wéb tempat maénkeun gim flash dina situs wébna. Sanggeus alamatna asup kana kotak eusian, teken kenop Detect Flash Game pikeun maréntahkeun program néangan payil gim flash anu dipimaksud (anu keur dipaénkeun atawa alamat situs wébna anu disalin). Lamun payil gim flash-na kapanggih jandéla leutikna bakal leungit inpo gimna bakal asup kana jandela poko. Sanggeus kitu atur tempat neundeun payil gimna maké kenop Output Directory. Pilih tempat neundeunna. Sanggeus kitu mah, teken kenop Download. Tungguan nepikeun ka réngséna (tandana réngsé nyaéta lamun inpo di handapeun percent geus nepi kana angka 100%).

Anu mikabutuh pakakas Free Flash Game Download Tool bisa ngundeur ieu pakakas ti alamat http://download.cnet.com/Free-Flash-Game-Download-Tool/3000-2121_4-75328584.html