Gugulusuran


Gugulusuran make dahan tangkal Jambe (upih)
Gugulusuran make dahan tangkal Jambe (upih)

Kabeneran manggihan potrét di pésbuk anu mintonkeun kahirupan barudak anu keur arulin di buruan. Arulinna mah teu pira, ngan ukur ngagugusur budak séjén anu diuk dina palapah atawa dahan tangkal Jambé anu biasa disebut Upih.

Dahan tangkal Jambé anu murag kusabab geus garing, biasana mah osok dipulung. Terus daun anu narapel dina dahanna diberesihan. Anu dikarikeun teh dahan tangkal Jambé katut salakopna. Salakopna éta anu dipaké diuk ku budak anu digusurna. Ari dahan anu meunang meresihan daunna dipaké cecekelan budak anu ngagusurna.

Bisa disebutkeun ramé ogé dina prak-prakan arulin gugulusuran ieu téh. Komo lamun dina tempat anu mudun mah, teu kudu susah-susah ngagusur palapah Jambé. Da digusur ku tanaga saeutik ogé bisa kagusur. Malahan lamun taneuhna leucir atawa leueur mah bisa waé sina ngagulusur, teu kudu susah-susah digusur. Ari dinu datar mah nya kudu digusur maké tanaga, komo dinu nanjak mah bisa-bisa teu kagusur.

Dina ngagusurna, biasana mah piligenti. Saurang digusur, engkéna ngagusur budak anu asalna ngagusur. Silih gusur waé….

Potret pesbuk Jecky Suryana‎

PAUD di Purwakarta Ngajarkeun Kaulinan Barudak


Saawatara waktu anu geus kaliwat, Pamaréntah Kabupatén Purwakarta geus nyieun kawijakan yén anu ngokolakeun lembaga atikan pikeun barudak leutik kénéh (PAUD) teu meunang ngajarkeun kaulinan anu modérn komo deui dijualbeulikeun ka barudak anu dialajarna. Contona waé kaulinan anu kudu dibeuli anu ngakibatkeun kolot budak nu diatikna ngaluarkeun duit loba.

Barudak leutik anu keur dialajar di PAUD
Barudak leutik anu keur dialajar di PAUD

Pangajaran kaulinan pikeun barudak PAUD kudu leuwih condong kana tradisional jeung teu kudu ngaluarkeun duit loba. Salila ieu pangajaran di sakola PAUD leuwih condong loba ngaluarkeun duit. Padahal sakuduna mah pangajaran di PAUD téh leuwih condong kana ngaronjatkeun kamotékaran barudak jeung teu ngabeungbeuratan kolot budak. Salasahiji carana nyaéta ngamangpaatkeun sagala hal anu aya di sabudeureun kayaning taneuh, dangdaunan jeung bahan lianna anu bisa dijadikeun bahan nyieun anu mangpaat. Jadi teu kudu meuli anu geus jadi.

Lamun geus kitu, kolot budak anu sakola di PAUD teu kudu ngaluarkeun duit loba pikeun meuli kaulinan anu modérn. Leuwih ti éta, barudak sakola bakal leuwih motékar dina ngamangpaatkeun anu aya.

Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda


Pagelaran Budaya Sunda geus dilumangsungkeun di wewengkon Kampung Kawali Désa Pancawati Kacamatan Klari Karawang dina poé Saptu ping 15 Nopémber mangkukna. Pagelaran anu ngagunakeun jejer “Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda” ieu diayakeun pikeun miara jeung nguatkeun rasa miboga kana budaya Sunda hususna ka barudak entragan anyar.

Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda
Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda

Dina ieu acara dipintonkeun sababaraha seni budaya Sunda diantarana waé Papaharé Ngaliwet, Sisindiran, Celempungan, Kliningan, Kaulinan Budak, Debus, Saung Sunda, Calung, Ngagondang, Rampak Gendang, Ibing Jaipong, jeung seni Sunda anu lianna.

Di tempat pagelaranana diayakeun sasaungan has Sunda anu ngajalajar di jalan kampung. Ieu sasaungan dieusi ku sagala rupa anu aya patalina reujeung kasundaan atawa has Sunda. Aya ogé anu dijadikeun tempat ngariung bari ngaroblol.

Ku ayana ieu pagelaran, barudak pun kitu deui anu geus karolot kacida raresepeunana. Lain ngan ukur urang lembur Kawali wungkul, dalah urang luar ogé loba anu ngadon lalajo atawa ngaramékeun. Malahan anu datang téh aya urang luar nagri sagala.

(Sumber: TVBerita.com)

Congklak di Lambaran Google Indonésia


Poé ayeuna, kabeneran keur ninggang di Hari Anak Nasional. Pikeun miluan ngaramékeunana atawa ngareuah-reuahna, penyungsi Google mintonkeun lambaran hareup mangrupa kaulinan barudak nyaéta Congklak. Pikeun anu panasaran, mangga waé longok wébna. Ngan husus dina poé ieu wungkul, da isuk atawa pagéto mah bakal ganti deui gumantung kana jejer atawa kajadian anu keur ramé.

Lambaran hareup panyungsi Google anu mintonkeun kaulinan Congklak
Lambaran hareup panyungsi Google anu mintonkeun kaulinan Congklak

Lambaran Google anu mangrupa kaulinan Congklak ieu bakal mawa anu nyungsi atawa nempo loka Google Indonésia ka lambaran hasil nyungsi ngeunaan Congklak. Jadi anu panasaran naon ari Congklak, bisa langsung neken kenop mouse kana gambar Congklakna.

Kaulinan Congklak sabenerna mah lain ngan ukur kaulinan urang Indonésia wungkul, da di luar nagri ogé aya anu ngulinkeunana. Saperti di Malaysia jeung Singapur, aya kaulinan anu sarupa reujeung Congklak ieu. Pikeun urang Indonésia, ieu kaulinan sumebar ampir di sakabéh wewengkon Indonésia.

Pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun Poé Kadua


Nurutkeun inpo anu diancokeun ku akun @infosumedang di twitter, pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun poéan kadua kamari (Ahad, 24 Nopémber dieusi ku opat jinis acara nyaéta Pagelaran Kaulinan Barudak Baheula, Pagelaran kadaharan, Pintonan produk daérah jeung Pagelaran seni budaya.

Kaulinan balon tina sarung dina pagelaran Festival Prabu Geusan Ulun poe kadua
Kaulinan balon tina sarung dina pagelaran Festival Prabu Geusan Ulun poe kadua

Husus ngeunaan pagelaran kaulinan barudak, numutkeun inpo ti Kang Vhimor, salian ti mintonkeun rupa-rupa kaulinan barudak, ogé dijelaskeun heula ngeunaan kaulinan barudakna katut palasipahna. Rupa-rupa kaulinan barudak dijelaskeun dina ieu acara kayaning bedil jeprét, jajangkungan, sorodot gaplok, gatrik, jeung anu séjénna.

(Potret kagunganana Kang Vhimor)

Pagelaran Kampung Wisata di Kampung Kreatif Dago Pojok


Salila dua poé, Ahad – Senén ping 27 – 28 Oktober 2013, Bandung Creative City Forum (BCCF) kalawan gawé bareng jeung Rumah Kreatif Taboo baris ngayakeun pagelaran Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok. Pagelaran taun ieu mangrupakeun hiji totondén dijadikeunana atawa diresmikeunana konsép Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok. Saméméhna mah pagelaran anu geus dilumangsungkeun ti taun 2011 ieu, ngan ukur pagelaran biasa. Mimiti taun ieu, wewengkon Dago Pojok dijadikeun Kampung Wisata Kreatif kalawan dikokojoan ku Kang Ayi (tilas wakil wali kota Bandung). Tujuan dijieunna Kampung Wisata Kreatif ieu nyaéta ayana kahayang pikeun ngarobah konsép tina kampung urban anu condong ngajadikeun imah ngan ukur tempat pangajrekan saheulaanana saméméh miang deui, jadi tempat pikeun memener pasualan ékonomi, budaya jeung pasualan séjénna. Antukna, masarakat bisa ngokolakeun poténsi anu aya di kampungna.

Mapag pagelaran Kampung Wisata di Kampung Kreatif Dago Pojok
Mapag pagelaran Kampung Wisata di Kampung Kreatif Dago Pojok

Dina acara pagelaran ieu baris dipintonkeun rupa-rupa kamonésan jeung kasenian tradisional Sunda diantarana waé aya pintonan pencak silat jeung léngsér. Ditambah ogé ku pagelaran musik karinding, wayang golék, tarawangsa, ketuk tilu, rampak sekar, celempungan, kuda rénggong jeung anu séjénna. Terus aya deui paméran potograpi, lukisan jeung patung. Salila lumangsungna pagelaran, cenah, jalan ka Dago Pojok anu panjangna kurang leuwih dua kilo baris ditutup henteu bisa diliwatan ku kandaraan hususna kandaraan gilinding opat (mobil). Sapanjang jalan Dago Pojok baris dipaké pagelaran, baris aya opat panggung pikeun mintonkeun kasenian. Aya ogé pagelaran kaulinan barudak baheula saperti maén rebutan, tatanding ngulinkeun kaulinan barudak ditambah ku rupa-rupa jajanan tradisional jeung kamotékaran warga masarakat Dago Pojok.

Ngeunaan waktuna, pagelaran ieu baris lumangsung salila dua poé ti mimiti jam dalapan isuk-isuk nepikeun ka jam sapuluh peuting. Nurutkeun rarancang, dina bubukana ieu pagelaran baris diluuhan ku wali kota Bandung ayeuna, Ridwal Kamil.

(Potret meunang nginjeum ti Pikiran-Rakyat Online)

Kaulinan Barudak jadi Ékstrakurikulér di SDN 1 Cibening


Meunang inpo anu dipidangkeun ku blog SDN 1 Cibening Purwakarta yén di sakola éta anu ngaranna Kaulinan Barudak téh diasupkeun kana kagiatan ékstrakurikulér. Jadi barudak sakola salian ti diajar pangajaran umum sakumaha anu geus diatur dina kurikulum ogé bisa ngiluan kana kagiatan ékstrakurikulér tambahan. Barudak bisa ngiluan diajar jeung ngaulinkeun Kaulinan Barudak saperti oray-orayan jeung ucing sumput. Diasupkeunana Kaulinan Barudak kana ékstrakurikulér ieu mangrupakeun salasahiji jalan pikeun ngajaga jeung miara budaya di Tatar Sunda hususna ngeunaan Kaulinan Barudak.

-
-
-

Dina émprona, barudak anu ngiluan kana ieu éktrakurikulér téh lalatihan di buruan sakola nalika peré sakola jeung balik sakola. Maranéhanana mintonkeun Kaulinan Barudak baheula ngaliwatan pintonan kasenian. Kalayan dipirig ku tatabeuhan seni Sunda, barudak dialajar budaya anu kacida mundelna ku niléy-niléy kahirupan jeung ngadidik maranéhna.

Salian ti Kaulinan Barudak, aya deui éktrakurikulér husus ngeunaan kasenian Sunda, saperti seni sisingaan. Beuki dihangkeutkeunana ékstrakurikulér kasenian ieu henteu leupas tina bakal diayakeunana kagiatan Pramuka anu baris dilumangsungkeun di SDN 2 Cikopo dina ping 25 – 29 Oktober. Dina ieu kagiatan, unggal sakola mintonkeun kasenian séwang-séwangan.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti blog SDN 1 Cibening)