Gugulusuran


Gugulusuran make dahan tangkal Jambe (upih)
Gugulusuran make dahan tangkal Jambe (upih)

Kabeneran manggihan potrét di pésbuk anu mintonkeun kahirupan barudak anu keur arulin di buruan. Arulinna mah teu pira, ngan ukur ngagugusur budak séjén anu diuk dina palapah atawa dahan tangkal Jambé anu biasa disebut Upih.

Dahan tangkal Jambé anu murag kusabab geus garing, biasana mah osok dipulung. Terus daun anu narapel dina dahanna diberesihan. Anu dikarikeun teh dahan tangkal Jambé katut salakopna. Salakopna éta anu dipaké diuk ku budak anu digusurna. Ari dahan anu meunang meresihan daunna dipaké cecekelan budak anu ngagusurna.

Bisa disebutkeun ramé ogé dina prak-prakan arulin gugulusuran ieu téh. Komo lamun dina tempat anu mudun mah, teu kudu susah-susah ngagusur palapah Jambé. Da digusur ku tanaga saeutik ogé bisa kagusur. Malahan lamun taneuhna leucir atawa leueur mah bisa waé sina ngagulusur, teu kudu susah-susah digusur. Ari dinu datar mah nya kudu digusur maké tanaga, komo dinu nanjak mah bisa-bisa teu kagusur.

Dina ngagusurna, biasana mah piligenti. Saurang digusur, engkéna ngagusur budak anu asalna ngagusur. Silih gusur waé….

Potret pesbuk Jecky Suryana‎

PAUD di Purwakarta Ngajarkeun Kaulinan Barudak


Saawatara waktu anu geus kaliwat, Pamaréntah Kabupatén Purwakarta geus nyieun kawijakan yén anu ngokolakeun lembaga atikan pikeun barudak leutik kénéh (PAUD) teu meunang ngajarkeun kaulinan anu modérn komo deui dijualbeulikeun ka barudak anu dialajarna. Contona waé kaulinan anu kudu dibeuli anu ngakibatkeun kolot budak nu diatikna ngaluarkeun duit loba.

Barudak leutik anu keur dialajar di PAUD
Barudak leutik anu keur dialajar di PAUD

Pangajaran kaulinan pikeun barudak PAUD kudu leuwih condong kana tradisional jeung teu kudu ngaluarkeun duit loba. Salila ieu pangajaran di sakola PAUD leuwih condong loba ngaluarkeun duit. Padahal sakuduna mah pangajaran di PAUD téh leuwih condong kana ngaronjatkeun kamotékaran barudak jeung teu ngabeungbeuratan kolot budak. Salasahiji carana nyaéta ngamangpaatkeun sagala hal anu aya di sabudeureun kayaning taneuh, dangdaunan jeung bahan lianna anu bisa dijadikeun bahan nyieun anu mangpaat. Jadi teu kudu meuli anu geus jadi.

Lamun geus kitu, kolot budak anu sakola di PAUD teu kudu ngaluarkeun duit loba pikeun meuli kaulinan anu modérn. Leuwih ti éta, barudak sakola bakal leuwih motékar dina ngamangpaatkeun anu aya.

Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda


Pagelaran Budaya Sunda geus dilumangsungkeun di wewengkon Kampung Kawali Désa Pancawati Kacamatan Klari Karawang dina poé Saptu ping 15 Nopémber mangkukna. Pagelaran anu ngagunakeun jejer “Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda” ieu diayakeun pikeun miara jeung nguatkeun rasa miboga kana budaya Sunda hususna ka barudak entragan anyar.

Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda
Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda

Dina ieu acara dipintonkeun sababaraha seni budaya Sunda diantarana waé Papaharé Ngaliwet, Sisindiran, Celempungan, Kliningan, Kaulinan Budak, Debus, Saung Sunda, Calung, Ngagondang, Rampak Gendang, Ibing Jaipong, jeung seni Sunda anu lianna.

Di tempat pagelaranana diayakeun sasaungan has Sunda anu ngajalajar di jalan kampung. Ieu sasaungan dieusi ku sagala rupa anu aya patalina reujeung kasundaan atawa has Sunda. Aya ogé anu dijadikeun tempat ngariung bari ngaroblol.

Ku ayana ieu pagelaran, barudak pun kitu deui anu geus karolot kacida raresepeunana. Lain ngan ukur urang lembur Kawali wungkul, dalah urang luar ogé loba anu ngadon lalajo atawa ngaramékeun. Malahan anu datang téh aya urang luar nagri sagala.

(Sumber: TVBerita.com)

Congklak di Lambaran Google Indonésia


Poé ayeuna, kabeneran keur ninggang di Hari Anak Nasional. Pikeun miluan ngaramékeunana atawa ngareuah-reuahna, penyungsi Google mintonkeun lambaran hareup mangrupa kaulinan barudak nyaéta Congklak. Pikeun anu panasaran, mangga waé longok wébna. Ngan husus dina poé ieu wungkul, da isuk atawa pagéto mah bakal ganti deui gumantung kana jejer atawa kajadian anu keur ramé.

Lambaran hareup panyungsi Google anu mintonkeun kaulinan Congklak
Lambaran hareup panyungsi Google anu mintonkeun kaulinan Congklak

Lambaran Google anu mangrupa kaulinan Congklak ieu bakal mawa anu nyungsi atawa nempo loka Google Indonésia ka lambaran hasil nyungsi ngeunaan Congklak. Jadi anu panasaran naon ari Congklak, bisa langsung neken kenop mouse kana gambar Congklakna.

Kaulinan Congklak sabenerna mah lain ngan ukur kaulinan urang Indonésia wungkul, da di luar nagri ogé aya anu ngulinkeunana. Saperti di Malaysia jeung Singapur, aya kaulinan anu sarupa reujeung Congklak ieu. Pikeun urang Indonésia, ieu kaulinan sumebar ampir di sakabéh wewengkon Indonésia.

Pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun Poé Kadua


Nurutkeun inpo anu diancokeun ku akun @infosumedang di twitter, pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun poéan kadua kamari (Ahad, 24 Nopémber dieusi ku opat jinis acara nyaéta Pagelaran Kaulinan Barudak Baheula, Pagelaran kadaharan, Pintonan produk daérah jeung Pagelaran seni budaya.

Kaulinan balon tina sarung dina pagelaran Festival Prabu Geusan Ulun poe kadua
Kaulinan balon tina sarung dina pagelaran Festival Prabu Geusan Ulun poe kadua

Husus ngeunaan pagelaran kaulinan barudak, numutkeun inpo ti Kang Vhimor, salian ti mintonkeun rupa-rupa kaulinan barudak, ogé dijelaskeun heula ngeunaan kaulinan barudakna katut palasipahna. Rupa-rupa kaulinan barudak dijelaskeun dina ieu acara kayaning bedil jeprét, jajangkungan, sorodot gaplok, gatrik, jeung anu séjénna.

(Potret kagunganana Kang Vhimor)