Poé Ayeuna, Aya ‘Nyaba Ka Bandung’


Dina poé ayeuna kira-kira wanci pecat sawed, bakal aya raraméan di Tegalega dayeuh Bandung. Raraméan anu maké jejer ‘Nyaba Ka Bandung’ ieu diayakeun salasahijina pikeun ngajaga jeung ngariksa budaya Sunda. Teu anéh lamun di jerona bakal mintonkeun sababaraha kamonésan budaya Sunda diantarana kaulinan barudak baheula, kadaharan has Bandung jeung pintonan musik.

Nyaba ka Bandung
Nyaba ka Bandung

Pikeun anu hayang apal atawa panasaran kana ieu raraméan, bisa langsung ngadongdon waé ka Tegalega. Acarana dimimitian dina jam sapuluh pabeubeurang. Teu poho, pikeun bisa lalajo kana ieu raraméan, kudu mayar heula. Harga tikétna 15 rébu.

(Gambar ti twitter)

Pekan Seni Budaya Jawa Barat di Monumén Perjuangan


Dina raraga miéling milangkalana Propinsi Jawa Barat anu ka-68, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Propinsi Jawa Barat baris ngayakeun acara ‘Pekan Seni Budaya Jawa Barat 2013’. Acara anu dilumangsungkeun salila saminggu (tujuh poé tujuh peuting) ieu maké tempat di Monumén Perjuangan Rakyat Jawa Barat katut Balé Rumawat Unpad di Jalan Dipatiukur dayeuh Bandung. Ngeunaan waktu, mimiti ping 7 Séptémber nepikeun ka ping 13 Séptémber 2013. Unggal poéna baris dimimitian dina jam salapan isuk-isuk kalayan ditutup dina jam sapuluh peuting.

 
Disparbud Jawa Barat

Numutkeun inpo anu dipedalkeun ku loka Disparbud Jawa Barat, ieu acara baris diiluan ku 26 wawakil Kabupatén/Kota di Jawa Barat, komunitas seni katut tukang nyieun alat-alat kasenian anu aya di propinsi Jawa Barat. Anu ngiluan kana acara ieu bakal midangkeun pagelaran seni anu jadi andelan unggal kabupaten/kota, hélaran seni tradisi Jawa Barat, kaulinan urang lembur, pagelaran seni kiwari (kontémporér), bobodoran, pasanggiri ngagambar pikeun barudak, workshop widang seni budaya, Féstival Wayang Internasional, Paméran Seni Rupa Ténda katut Paméran Kujang.

Cenah mah, ku ayana ieu acara dipiharep sangkan sagala rupa seni budaya anu aya di sakuliah Jawa Barat bisa dipintonkeun. Rupa-rupa kasenian anu béda-béda katut sumebar di 26 kabupaten/kota bisa dipidangkeun. Ka hareupna éta kasenian téh bisa leuwih dimekarkeun deui supaya bisa nedunan pangabutuh kana hal-hal éstétika, ogé bisa nedunan pangabutuh anu aya pakaitna reujeung ékonomi. Ku jalan dipintonkeun dina ieu acara, masarakat bisa meunangkeun hiburan anu alus, ngadidik katut miboga niléy budaya anu alus pikeun kahirupanana. Leuwih jauhna ngarojong kana motékarna seniman supaya leuwih jero dina neuleuman kasenianana, ogé méré kasempetan ka seniman supaya bisa manggung di tempat anu leuwih lega ambahanana.

Nurutkeun rarancang, cenah acara ieu baris dibuka ku Gupernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dina poé Saptu ping 7 Séptémber 2013 jam salapan isuk-isuk kalawan maké tempat di Monumén Perjuangan Rakyat Jawa Barat.

Kasenian andelan anu baris dipintonkeun diantarana waé Seni Ranggeuyan Seni ti Pakuan, Seni Koreografer Jaipong, Seni Topéng Rawayan Sabilulungan, Seni Gonjing Pakubumi, Opera Tarling, jeung réa-réa deui. Ngeunaan jadwalna mah bisa dititenan di handap ieu:

Poe Pintonan Asal Pintonan
1 Seni Ranggeuyan Seni Ti Pakuan Kota Bogor
Seni Palamustari Paksi Kabupaten Garut
Gelar Karya Seni Koreografer Jaipong (Lawung Motekar) kalayan mintonkeun bentang Sandrina (IMB 2013) Kabupaten Garut
2 Pameran jeung Pasanggiri Ngagambar pikeun barudak
Kaulinan Urang Lembur
Pintonan Band Zephry, Gerin Day jeung Diversia
Festival Lawak Borangan
Band Komunitas Bluess
3 Seni Topeng Rawayan Sabilulungan Kabupaten Bandung
Seni Gonjing Pakubumi Kabupaten Sukabumi
Lakon Si Jantuk Kabupaten Bekasi
Opera Tarling jeung Festival Lawak Borangan Kabupaten Indramayu
4 Seni The Mask Kota Sukabumi
Seni musik Komedi Borelak, Magician-Jeihan Kota Tasikmalaya
Seni Rampak Kacapi, Band Elmoka Kota Cimahi
Seni Sendratari Wayang Orang Kota Cirebon
Seni Sangkuriang Bajidor Kabupaten Subang
5 Rampak Sukapura Kabupaten Tasikmalaya
Seni Godeg Ayu, Musik Pop Ethnic The Mit Kota Depok
Seni Ronggeng Nyeta Kabupaten Majalengka
Seni Dulag Munggahan Kabupaten Cianjur
Seni Rengkak Mojang jeung Line Dance on The Street Kabupaten Bogor
6 Seminar neuleuman naskah kuno ngeunaan Bandera Kasultanan Cirebon
Sydney Puppet Theatre (jejer Nella’s Wings) Ostrali
Magisch Theater (kalawan jejer Panta Rhei II) Walanda
Seni Tayub Kreasi Kabupaten Kuningan
Roppets Edutainment Production (jejer One World) Pilipin
One Song
Seni Moyeg Kabupaten Purwakarta
Hajat Buruan Kabupaten Bandung Barat
Wayang Punokawan Nusantara Madagaskar (jejer Semar Mengunjungi Kerabat di Madagaskar)
Komunitas Dangdut
7 Seni Topeng Bekasi Candra Bhaga Kota Bekasi
Mascots and Puppets Specialists (jejer Streets of Singapore) Singapur
Seni Kacapi Jeletot Kabupaten Karawang
Seni Calung Modern Kota Banjar
Cengizozek Shadow Theatre (jejer Garbage Monster) Turki
Wayang Motekar (jejer si Acung) Indonesia
Seni Kreasi Musik Bambu jeung Komunitas Reggae Kabupaten Sumedang
8 Tari Sarung On The Street Kota Bandung
Konser Alat Musik Tiup Kabupaten Ciamis

(Sumber warta: Disparbud Jawa Barat)

Alimpaido, Minangka Olimpiade Pikeun Barudak


Alimpaido mangrupakeun hiji kagiatan atawa acara anu dilumangsungkeun ku Dinas Pariwisata & Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat. Dina ieu acara téh dipintonkeun jeung dipatandangkeun rupa-rupa kaulinan barudak baheula anu geus jarang diparaké jeung henteu dipikawanoh deui ku barudak ayeuna. Ari acarana biasana mah mangrupa pestival.

Ari dadasar dilumangsungkeun ieu acara téh kusabab kaulinan barudak baheula hususna di Jawa Barat geus ampir leungit di masarakat. Barudak ayeuna geus henteu apal deui kana rupa-rupa kaulinan barudak baheula, anu dipaké arulin ku karuhunna (kolot-kolotna) baheula. Kusabab kitu, kuayana ieu acara dipiharep supaya rupa-rupa kaulinan barudak baheula téh bisa dikali deui jeung diwanohkeun deui ka barudak supaya éta kaulinan barudak henteu nepikeun ka leungit taya tapakna.

Alimpaido téh cenah mah kecap anu meunang nyokot tina kecap Olimpiade. Ngan éta kecap téh disalénggorkeun jadi alimpaido. Ari kecap alimpaido, lamun dibéjérbéaskeun deui mah mangrupakeun kecap rangkepan tina kecap alim jeung kecap paido. Alim hartina embung, sedengkeun paido hartina dibohongan. Jadi kecap alimpaido bisa miboga harti embung dibohongan. Leuwih jembarna éta kecap téh bisa dihartikeun embung linyok bohong. Hal ieu téh luyu reujeung niléy-niléy anu dipiboga ku kaulinan barudak baheula anu ngawengku kana niléy-niléy budaya anu alus jeung kamotékaran dina kahirupan.

 

Atuh ahirna mah, kuayana alimpaido ieu kahayang jeung harepan supaya rupa-rupa kaulinan barudak bisa dihirupkeun deui bisa kahontal. Kaulinan barudak moal nepikeun ka leungit tina kahirupan.

Alimpaido geus jadi program pikeun Diparbud Jawa Barat. Ieu acara dimimitian taun 2009 anu dilumangsungkeun di dayeuh Bandung. Acara alimpaido satuluyna mah ngider ka unggal Kabupaten di Jawa Barat.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.disparbud.jabarprov.go.id/)