Restoration, Pakakas pikeun Malikeun Data/Payil anu Kapupus


Salasahiji mangpaat kompiuter téh nyaéta pikeun ngokolakeun data. Rupa-rupa data bisa diteundeun jeung dikokolakeun maké kompiuter. Ti mimiti data anu basajan nepikeun ka data anu penting jeung rusiah, bisa diteundeun jeung diropéa dina kompiuter, salian ti diamankeun supaya teu katohiyan ku jalma séjén. Data-data saperti tulisan, gambar atawa poto, lagu, pidio jeung databés katut program kompiuter bisa diteundeun di jero kompiuter.

Anu ngaranna teuteundeunan, aya kalana osok kapiceun. Pon kitu deui reujeung data dina kompiuter. Aya kalana data téh kaserang ku hama kompiuter saperti pirus (virus) jeung pagawéan jalma anu ngadon heureuy, atawa kapiceun kunu bogana sorangan. Leuheung lamun datana téh teu pati penting. Nerap dina data anu penting, bisa jadi hiji kahanjeluan jeung kabingung. Kumaha carana malikeun deui data anu kapiceun atawa kapupus atawa ruksak.

Lamun ngalaman ieu kaayaan, aya cara pikeun ngungkulanana. Nyaéta ngagunakeun pakakas atawa parabot pikeun malikeun deui data anu kapiceun. Salasahiji pakakas anu geus nyampak téh nyaéta Restoration. Restoration mangrupakeun pakakas atawa program anu bisa dipaké pikeun malikeun deui data anu diteundeun dina hardis kompiuter anu kalawan teu kahaja kapiceun atawa kapupus.

Program ieu miboga kamampuhan pikeun ngoréhan data anu kahapus/kapiceun. Data atawa payil anu kapupus jeung geus dipiceun tina wadah sampah, bisa dikakat deui maké ieu program. Anu merlukeun ieu program, bisa ngundeur ti alamat
http://www.softpedia.com/progDownload/Restoration-Download-19260.html.

Restoration 3.2.13

Ari ngajalankeun ieu program, teu kudu dipasang dina komputer (diinstall). Tinggal jalankeun waé programna. Sanggeus jalan, pilih hardis anu arék ditéangan data atawa payil anu kapupus téa. Tuluy teken kenop Search Deleted Files. Tungguan waé nepikeun ka program ieu nimukeun sakabéh data atawa payil anu geus dipupus. Sanggeus réngsé, kotéktak ngaran data atawa payil anu dipimaksud. Sanggeus kapanggih, gunakeun kenop Restore by Copying. Teangan tempat eukeur neundeun data/payil anu arék dibalikeun téa.

Lamun hayang manggihan data atawa payil anu husus atawa geus tangtu ngaran data atawa payilna, bisa ngagunakeun kotak eusian All or part of the file pikeun nuliskeun ngaran data/payilna. Terus teken kenop Search Deleted Files.