Kurung Batok


Manéhna mah da siga budak awéwé waé. Heueuh, henteu siga budak lalaki. Da biasana mah béda antara budak awéwé jeung budak lalaki. Lamun batur mah, salaku budak lalaki, resep jeung remen indit-inditan ka mamana. Kilangbara inditna téh ka tempat anu jauh, atuh sahanteuna ari ulin ka babaturan atawa ka dulur-dulurna anu dareukeut mah. Ieu mah da, katempona loba kénéh cicing di imah tibatan di luareun imah.

Teuing ku naon atuh manéhna téh.

Lamun pikeun budak awéwé mah teu jadi atawa teu kudu jadi masalah. Tapi da ieu mah manéhna téh apanan budak lalaki. Piraku budak lalaki, pagawéanana ngan ukur ulukutek waé di imah? Da anu ulukutek waé di imah mah biasana moal apal kana nanaon anu aya di luar, moal apal kana kajadian anu aya di saluareun imahna.

Batok kalapa anu nangkub

Coba waé basa kamarina, basa manéhna diajak ulin ka dayeuh, manéhna asa haripeuteun. Sagala ditanyakeun. Teukaop nempo anu anéh-anéh, sagala ditanyakeun da hayang apal. Sok padahal apanan anu kitu mah geus biasa, teu anéh deui.

Tapi waktu diajak pikeun mondok di dulur kuring anu di dayeuh téa, manéhna mugen mani embung. Manéhna keukeuh hayang balik ka lembur.

Kelom Batok


Kélom batok

Di lembur mah ngaranna téh lain kélom batok, tapi sesendalan tina batok kalapa. Milih ngaran ieu pédah waé aya anu ngabéjaan cenah anu kitu téh biasa dingaranan ku kélom batok. Nilik kana ngaranna mah sarua baé, nuduhkeun hal anu sarua. Kélom téh ngaran pikeun sendal anu dijieunna tina kai, ampir sarua reujeung sendal capit. Jadi antara kélom reujeung sesendalan mah nya éta-éta kénéh. Sedengkeun ari batok, nyaéta cangkang kalapa anu teuasna. Jadi kélom batok téh mangrupakeun kaulinan barudak anu wujudna sesendalan anu dijieunna tina batok kalapa. Sanajan wujudna sarua reujeung sendal, tapi henteu sarua reujeung sendal capit. Pon kitu deui reujeung cara makéna.

Batok kalapa (asal poto: http://www.antarasumut.com/wp-content/uploads/2010/02/batok3.jpg)

Bahan jeung Alat anu digunakeun

Pikeun nyieun kélom batok, teu merlukeun bahan anu loba reujeung matak nyusahkeun. Anu rada susah téh paling ogé kalapana. Bahan anu diperlukeun nyaéta tali (bisa tali rapia atawa tali tina tangkal awi atawa tali tina areuy), batok kalapa (kalapana anu geus kolot) reujeung péso atawa bedog.

Cara nyieun Kélom Batok

Cara nyieun sesendalan tina batok mah rada gampang. Batok kalapa anu diarah téh kudu anu alus kénéh, dina harti henteu beulah reujeung kudu kuat. Kusabab kitu, dina nyieunna kudu milih batok kalapa anu kolot. Batok kalapa anu alus kénéh téh dibagi dua, luhur reujeung handap. Ngabagina kudu sarua ulah gedé sabeulah atawa jangkung sabeulah. Tina sahulu kalapa téh bisa dijieun dua sesendalan. Sanggeus dibeulah, bujurna atawa tungtungna éta batok kalapa dibolongan lamun acan bolong. Bolongna ulah gedé teuing, sacukupna waé, sagedé tali anu digunakeun. Terus nyieun atawa motong tali dua siki, panjangna kira-kira sadeupa. Dina tungtung éta tali téh dijieun bebendul atawa ditalian maké rokrak supaya ngabendul. Bebendul éta téh dijadikeun anu nahan supaya tali ulah leupas tina batok kalapa. Éta tali téh diasupkeun kana liang dina batok kalapa, bebendulna diteundeun di jero batok.

Cara Maénkeun Kelom Batok

Dina maénkeunana, éta sesendalan téh dipaké sendal ku budak. Dampal suku ditapakeun kana tonggong batok kalapa, sedengkeun talina dicekelan ku dua leungeun supaya batok kalapana henteu leupas tina dampal suku. Éta sesendalan téh bisa dipaké balap atawa ngan ukur leuleumpangan wungkul.

Maen kelom batok (asal poto: internet)

Mangpaat Kélom Batok

  1. Mangpaat tina ieu kaulinan, bisa ngajarkeun ka barudak kumaha cara ngamangpaatkeun bahan anu aya di sakurilingeun.
  2. Dina maénkeunana, bisa jadi hiji lomba balap lumpat atawa paheula-heula.
  3. Disagédéngeun éta, barudak ogé diajar kumaha cara supaya henteu labuh tina éta sesendalan. Diajar ngajaga kaparigelan awak.