Lir Ngudag-ngudag Kalangkang Heulang


Lain teu surti lain teu ngarti. Da lamun nurutkeun kana rasa mah, saha anu teu miboga rasa anu sarua. Rasa mah sigana sarua waé, henteu jauh bédana. Ngan hanjakal teu bisa betus kitu waé, aya hahalang anu ngahalangan. Hahalang anu susah pikeun diungkulananana. Hahalang anu nganggangkeun, anu ngajauhkeun. Najan raga padeukeut, lain harti bisa deukeut. Deukeut anu taya hartina, deukeut anu taya gunana.

Najan haté mah teu bisa dipangpalérkeun, najan kanyaho teu bisa dibobodo, najan rasa teu bisa digunasika, kudu tetep pageuh kana cekelan. Inget kana dangiang, inget kana papatah. Papatah anu geus dicutat digurat ti baheula. Cekel pageuh ulah dileupaskeun.

Heulang jeung kalangkangna

Najan rasa rumasa sarua, rasa karunya papada jalma. Rasa anu bisa tumuwuh ku murudulna waktu, nyérélékna wanci, teu bisa diantep kitu waé. Bibitna teu meunang jadi, teu meunang tumuwuh nepikeun ka gedé. Komo nepikeun ka kembangan jeung buahan. Teu meunang dianteur kahayangna, teu meunang leupaskeun tina cangcangna.

Cekel pageuh, najan dianteur ogé hamo bisa kasorang. Najan diantepkeun ogé moal bisa kadongkang. Lir ibarat ngudag-ngudag kalangkang heulang. Siga anu deukeut, siga anu gampang, teu bisa diudag jeung moal bisa kaudag.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Mungguhing, Lain Mang Uhing


Inget jaman keur bolon kénéh. Lagu ieu anu pangheulana dipikawanoh téh. Osok remen ngadéngé lagu ieu tina radio anu disetél ku tatangga. Ngan harita mah tacan apal kana nanaon, kaasup kana maksud reueung eusina ieu lagu. Anu apal téh rambut panjang, panangan nyampay reujeung luhur pasir waé. Malahan mah, anu katangkep harita mah kecap mimitina ieu lagu téh lain mungguhing tapi Mang Uhing (ngaran jalma).

Kalangkang

Béh dieuna keun kakara apal kana eusi (rumpaka) lagu ieu téh katut judulna. Judulna téh lain Mungguhing, tapi Kalangkang.

Mungguhing dina impénan
Geuning sakitu deudeuhna
Kanyaah nu wening bersih
Satia jadi kakasih

Mungguhing dina impénan
Geuning sakitu léahna
Pameunteu marahmay manis
Teu isi ka ambung damis

Rambut panjang, nu ngarumbay
Disangkéh panangan nyampay
Lalaunan, raray tanggah
Rangkulan karaos pageuh

Luhur pasir tepung teuteup
Perlambang asih rumakét
(Perlambang asih nu mekar)
Kabagjaan nu duaan
Nu duaan

Hanjakal hanjakal teuing
Éndah ngan ukur kalangkang
Harepan harepan diri
Sing nyanding jeung kanyataan

(Rumpaka meunang nyutat ti datasunda.org)

Lain Ngudag Kalangkang Heulang


Lain ngan ukur ngudag-ngudag kalangkang heulang
Impenan jeung implengan anu ngalayang ka awang-awang
Pipikiran anu ngan ukur kumalayang ka tempat anu anggang
Sedeng diri tetep-tumetep aya dina sayang

Obrolan, padungdengan, guneman jeung sagala kahayang
Mudal, tamplok, leber nepi ka mamana, ayang-ayangan, ngayang
Hate, pamadegan, kadang teuas saperti batu karang
Teuteupan mani seukeut, leuwih seukeut tibatan pedang

Hanjakal, teuing ku hanjakal, diri ngan ukur bisa ngorondang
Teu bisa leupas, teu bisa mungkas, teu bisa ngajauhan kandang
Teu kapikir, teu ka ukur mun bisa ngalayang bareng heulang
Ngaleupaskeun diri tina tatali anu jadi hahalang

Tatandang teh lain ngan ukur hayang kabandang
Lain ngan ukur kaluar tina golongan anu wangkelang
Komo mun ngan ukur neangan batur anu dipikamelang
Ditambah neangan jirim panyelang di mangsa keur senang

Daek mungkas, daek megatkeun sagala nu matak ringrang
Mopohokeun, nyingraykeun, nyingkirkeun sagala kakurang
Sagala nu kasorang, sagala rurudet bakal jadi hampang
Saacan diangkir, dihaturanan, dipapag ku jalan anu panjang

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/amid.abdul.malik.imanuddin?v=app_2347471856&ref=profile#!/note.php?note_id=355074451893)