Bahbir


Nalika meulahan kai tina tangkal golondongan, henteu sakabéhna bisa dijieun kai. Meulahan kai anu dijadikeun kusén, panéér, tihang atawa usuk, henteu bisa sakabéhna dijadikeun. Bagéan sisi kai golondongan téh osok kapiceun. Teu anéh, da kai golondongan mah apanan biasana buleud. Sedengkeun meulahan kai mah sina rata sisi-sisina. Bagéan kai anu kapiceun ieu biasana mah disebut bahbir.
Bahbir mah osok kapiceun ku tukang ngala kai mah, da henteu kaasup itungan. Henteu bisa dipaké pikeun nyieun wangunan kayaning imah sakumaha mangpaat kai dina wangunan. Bahbir mah wangunana rata sabeulah dina urut ngaragajina, sedengkeun sisi anu séjénna mah sakumaha sisi kai golondonganana.

Bahbir
Bahbir

Sanajan henteu dimangpaatkeun sakumaha kai anu saenyana, bahbir masih loba kénéh mangpaatna. Bahbir bisa dimangpaatkeun sahanteuna pikeun suluh. Sésa meulahan kai téh dipaké mirun seuneu di hawu atawa di saung pakebonan. Salian ti éta, bisa ogé dimangpaatkeun pikeun nyieun wangunan salian ti imah kayaning saung atawa kandang sasatoan. Saung di huma atawa di kebon bisa ngagunakeun bahbir pikeun kikiding atawa papan handapna. Kandang sasatoan ogé bisa maké bahbir pikeun papan atawa kikiding gigirna.

Naha henteu dipaké pikeun nyieun imah? Bisa waé dipaké pikeun nyieun imah ogé. Ngan katempona moal alus, henteu nyeni. Maénya aya papan imah henteu rata.

(Gambar meunang nginjeum ti akumassa)

Di Luhur Ungked-ungkedan, di Handap Peureum-Beunta


Ayeuna mah sanggeus aya mesin, neukteukan jeung meulahan kai téh kacida gampangna. Bisa ngagunakeun sinso atawa sirkel pikeun meulahan kai téh. Kai golondongan meunang neukteukan dua méteran nepikeun ka tilu méteran téh bisa dibeulahan maké sinso. Lamun hayang leuwih alus (lempeng meulahanana), meulahanana maké sirkel. Atuh meulahan kai téh bisa leuwih gancang. Kari ngakut kai meunang neukteukan ti kebon ka pabrik sirkel atawa ngadon mawa sinso ka kebon langsung diteukteukan katut dibeulahan di kebon.

Sedengkeun baheula, mangsa tacan aya mesin paranti meulahan kai, pikeun meulahan kai téh ngagunakeun ragaji gobéd, ragaji gedé tur panjang. Makéna kudu ku dua urang pikeun nyekelan tungtungna. Ngaragajina kudu babarengan, sareundeuk saigel. Meulahan kai ngagunakeun ragaji gobéd mah kudu nyieun heula tempat pikeun ngaragajina. Tempatna mangrupa wangunan anu jangkungna kira-kira dua méteran mah pikeun neundeun kai anu arék dibeulahan. Kai diteundeun di luhur. Ngaragajina, anu saurang cicing di handap sedengkeun saurang deui di luhur dina kai anu arék diragaji kalawan dipalangkeun.

Sanggeus tungtung kai anu arék diragaji dipageuhan maké paku gobéd (paku husus pikeun mageuhan kai anu arék dibeulahan) kana palang, tuluy nyieun jalur pikeun ngaragajina supaya lempeng maké ceprétan. Sanggeus aya jalurna, kakara diragaji. Jalma anu di luhur cicing dina kai anu arék dibeulahan bari nyekelan tungtung luhur ragaji. Jalma saurang deui anu cicingna di handap nyekelan tungtung handap ragaji.

Ngaragaji kai
Ngaragaji kai

Ngaragajina sareundeuk saigel, ngenyang jeung nyurungkeun ragaji. Anu saurang ngenyang anu saurang deui nyurungkeun. Kitu waé piligenti nepikeun ka réngséna. Kusabab tai ragajina maruragan ka handap, jalma anu di handap mah kudu ati-ati supaya henteu kapireupeunan. Teu anéh lamun osok peureum-beunta téh.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Momobilan, Kaulinan Barudak dina Nyieun Mobil


Momobilan, sakumaha ngaranna minangka kaheureuyan atawa kaulinan barudak anu wangunanana nurutan mobil beneran. Sanajan kitu, teu kabéh momobilan anu wangunanana nurutan mobil. Da aya ogé momobilan anu wangunanna henteu nurutan mobil. Kusabab éta, dina kanyataanna kadang bisa waé pahili antara momobilan jeung rorodaan. Da antara rorodaan jeung momobilan mah sarua maké gilinding. Anu bisa dijadikeun pangbébéda antara rorodaan jeung momobilan téh nyaéta jumlah gilindingna. Lamun momobilan mah gilindingna téh biasana opat siki, sedengkeun rorodaan mah jumlah gilindingna téh kurang ti opat.

Momobilan

Kaulinan momobilan ieu, lain ngan ukur ngaulinkeun momobilanana wungkul. Tapi, anu ngaranna kaulinan barudak mangrupakeun momobilan téh nyaéta ti mimiti nyieun wangunana momobilanana. Jadi, anu ngaranna kaulinan barudak momobilan di dieu mah nyaéta momobilan anu dijieun lain momobilan meunang meuli. Wangunan momobilan biasana dijieun tina kai panyésaan atawa tina dahan kawung. Kadang aya ogé momobilan anu dijieunna tina cangkang jeruk bali. Momobilan anu gampang dijieunna téh nyaéta mobil treuk. Da anu osok dipaké kaulinan mah nyaéta momobilan treuk.

Momobilan anu basajan pisan mah bisa dijieun tina cangkang jeruk bali. Atawa lamun hayang rada nyeni jeung wangunanana bisa sarua jeung mobil nyaan, bisa maké dahan kawung. Sedengkeun lamun hayang tohaga jeung alus, nyieun momobilanana bisa tina kai atawa bahbir.

Aya sababaraha mangpaat anu bisa diala atawa kapanggih dina ieu kaulinan, diantarana waé:

  1. Ngajarkeun budak supaya motékar. Dina kaulinan momobilan ieu, sakumaha disebutkeun di luhur, lain ngan ukur ngulinkeunana wungkul, tapi ogé kumaha carana nyieun éta momobilan. Budak sina diajar nyieun momobilan, ti mimiti anu basajan pisan (nyieun momobilan tina dahan kawung atawa cangkang jeruk bali), nepikeun ka momobilan anu alus (dijieun tina kai/bahbir).
  2. Silih ajarkeun pangabisa. Dina nyieun momobilan, teu kabéh barudak bisa nyieun éta momobilan. Dina nyieun éta momobilan, anu acan bisa, biasana mah nempokeun heula budak anu geus bisa. Jadi, budak anu acan bisa nurutan budak anu geus bisa.
  3. Ngamangpaatkeun rupa-rupa anu aya di sakurilingeunna. Dina nyieun momobilan, teu kudu waé maké hiji bahan. Bisa waé maké bahan anu séjénna anu bisa jadi gaganti tina bahan anu euweuh.

Baca oge:

  1. Momobilan tina Dahan Kawung