Mapag Milangkala Sumedang ka-437 Taun 2017


mapag-milangkala-439-sumedang
Mapag milangkala Sumedang anu ka-439 taun 2017

Néangan Wewengkon di Sumedang Ngagunakeun Google Maps


Ngaprak saban wewengkon anu aya di alam dunya teu kudu ripuh deui. Majuna jaman ayeuna, ngarojong pisan pikeun nedunan kana pangabutuh. Komo deui mahabuna parabot téhnologi kayaning komputer jeung parabot keupeul, beuki ngagampangkeun dina ngahontal kahayang.

google-maps-jingkang
Nyungsi lelewek di Sumedang ngagunakeun Google Maps

Ngeunaan ngaprak saban wewengkon, heuseusna di Kabupatén Sumedang teu kudu susah deui. Di mandala maya geus disadiakeun parabot pikeun ngajajah wewengkon bari teu kudu aprak-aprakan ka mamana. Pikeun mikanyaho lelewek anu aya di Sumedang, pon kitu deui wewengkon séjénna bisa ngagunakeun Google Maps anu disadiakeun ku Google. Ieu parabot kacida alusna pikeun anu hayang apal kana unggal lelewek heuseusna di Sumedang.

Google Maps mangrupakeun loka anu nyadiakeun peta jeung potrét dunya ngagunakeun satelit. Unggal lelewek anu aya di dunya geus di éta loka, tinggal ngajugjugan ngaliwatan loka Google Maps. Lamun hayang langsung muru ka hiji tempat, bisa langsung ngetik ngaran anu dituju dina kotak paranti néangan. Lamun éta tempat geus aya ngaranan, anu nyungsi loka Google Maps bakal langsung dibawa ka éta tempat anu dituju.

Sahanteuna lamun néangan désa jeung kacamatan anu aya di Sumedang, geus aya datana. Kari ngetik ngaran désa atawa kacamatanana, bakal diasongkeun pintonan peta jeung potret satelit éta lelewek désa atawa kacamatan.

Genep Cabang Olahraga PON Dilumangsungkeun di Wewengkon Sumedang


Jumlah cabang olahraga (cabor) Pekan Olahraga Nasional (PON) ka-19 di Jawa Barat anu baris dilumangsungkeun di wewengkon Sumedang robah terus. Munggaranana mah, Sumedang mibanda kahayang pikeun ngalumangsungkeun tatandang cabor nepikeun ka tilu siki nyaéta Sépak Takraw, Paralayang jeung Balap Sapédah BMX. Tina tilu ajuan éta, sapédah BMX anu cawisanana dilumangsungkeun di Sirkuit Batu Korsi teu jadi dilumangsungkeun di Sumedang. Sanajan kitu, saterusna, jumlah cabor anu bakal dilumangsungkeun di wewengkon Sumedang téh katambahan deui ku cabor Pencak Silat jeung Golf. Jadi opat cabor.

Tah, nurutkeun inpo anu panungtungan, jumlah cabor anu bakal ngalumangsungkeun tatandangna di wewengkon Sumedang téh nambahan jadi genep siki. Anu genep téh nyaéta Paralayang, Gantole, Golf, Pencak Silat, Futsal jeung Ténis Méja. Ngeunaan tempat tatandangna bisa ditataan, nyaéta cabor Paralayang katut Gantole bakal dilumangsungkeun di Batu Dua. Heuseus Paralayang katambahan ogé tempatna jadi dua nyaéta di Kampung Toga. Sésana anu opat deui bakal dilumangsungkeun di wewengkon Jatinangor. Golf di lapangan golf Badung Giri Gahana Golf, Pencak Silat di Graha Laga Satria ITB Jatinangor, Futsal di Lapang Futsal ITB Jatinangor, katut Ténis Méja di GOR 3 ITB Jatinangor.

Genep cabang olahraga PON anu dipatandangkeun di wewengkon Sumedang
Genep cabang olahraga PON anu dipatandangkeun di wewengkon Sumedang

Sakabéh tempat anu baris dipaké tatandang geus dibebenah kaasup anu di wewengkon Jatinangor. Malahan geus dipaké tempat tatandang dina jejer test event.

Sasayagaan Tempat Tatandang PON di Sumedang Ampir Réngsé


Nyanghareupan kajawaraan nasional PON (Pekan Olahraga Nasional) anu baris dilumangsungkeun di propinsi Jawa Barat, Sumedang geus sayaga sagala rupana. Salaku salasahiji tempat anu bakal ngalumangsungkeun tatandang sawatara cabang olahraga, Kabupaten Sumedang terus bebenah. Ayeuna geus ampir réngsé ngabebenah tempat tatandang, anu nyésa tacan réngsé sakabéhna téh nyaéta ngabebenah jalan ka tempat tatandangna.

Nurutkeun rarancangna mah dina prakna dilumangsungkeunana PON téh sakabéh perkara anu ngarojong kana tatandang PON geus réngse kari maké. Boh tempat tatandangna (venue) boh jalan aksés ka tempat tatandangna.

Olahraga paralayang di Batu Dua Linggajaya Sumedang
Olahraga paralayang di Batu Dua Linggajaya Sumedang

Sakumaha anu geus katohiyan, Kabupatén Sumedang baris ngalumangsungkeun tatandang tina lima cabang olahraga. Cabang olahraga anu baris ngagunakeun tempat di wewengkon Kabupatén Sumedang nyaéta Paralayang, Gantole, Sepak Takraw, Golf jeung Futsal. Pikeun cabang olahraga Paralayang jeung Gantole bakal maké tempat di Batu Dua jeung Kampung Toga. Sedengkeun anu tilu deui bakal ngagunakeun tempat di Jatinangor. Futsal jeung Sepak Takraw bakal diayakeun di kampus ITB Jatinangor, Golf di Bandung Giri Gahana Golf.

(Info meunang nyutat ti Tribun Jabar potret meunang nginjeum ti Instagram @sintapapiyani)

Mangpaat Bendung Réngrang Pikeun Ngaronjatkeun Hasil Tatanén di Sumedang


Bendung Réngrang sanajan leuwih leutik lamun dibandingkeun reujeung bendungan Jatigedé, bakal leuwih karasa mangpaatna pikeun urang Sumedang tibatan bendungan Jatigedé. Bendung Réngrang leuwih mangpaat pikeun widang tatanén di wewengkon Sumedang. Hasil tina ieu bendungan, bisa dimangpaatkeun pikeun nyaian pasawahan di wewengkon Kacamatan Paséh, Conggéang, Ujungjaya jeung Kacamatan Tomo.

Kuayana bendung Réngrang, sahanteuna lahan pasawahan anu kakeueum ku bendungan Jatigedé bisa kagantian. Leuwih jauhna bisa nambahan lahan pasawahan anu bisa kacaian ku ieu bendungan. Lahan anu saméméhna ngandelkeun cai hujan pikeun nyaianana bisa ngagunakeun cai tina ieu bendungan.

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku Pikiran Rakyat, mangkak tumuwuhna ékonomi widang tatanén (pertanian) di Sumedang lain ngaronjat. Anu aya mah nyirorot. Nurutkeun catetan, mangkak tumuwuhna ékonomi widang pertanian ti taun 2013 nepikeun ka 2014 kamari, turun nepikeun ka 2,12%. Padahal widang pertanian ieu mangrupakeun andelan dina ngaronjatkeun ékonomi masarakat di Sumedang. Pangrojong widang pertanian kana mangkak tumuwuhna ékonomi di Sumedang jadi pangpunjulna (nomer hiji manjing kana undakan 21,71%) tibatan widang séjénna saperti widang industri.

Nilik kana ieu kaayaan, kudu gancang ditéangan tarékah kumaha cara ngungkulanana, supaya teu kalalanjonan. Supaya ka hareupna bisa ngaronjatkeun deui pangrojong kana mangkak tumuwuhna ékonomi. Salasahiji tarékahna téh nyaéta kumaha supaya lahan anu ngahasilkeun tatanén utamana pasawahan bisa ngalegaan lain ngurangan. Lahan pasawahan anu kakeueum ku bendungan Jatigedé bisa kagantian.

Belah mana nya diwangunna Bendung Rengrang teh?
Belah mana nya diwangunna Bendung Rengrang teh?

Bendung Réngrang anu mangrupakeun tanda kanyaah (pangbeberah) ti pamaréntah puseur pikeun urang Sumedang kusabab lahanna kakeueum ku bendungan Jatigedé. Kuayana bendung Réngrang, urang Sumedang bisa ngala mangpaat tina ayana bendungan. Lamun geus ngajanggélék jadi bendungan mah, lahan di hilireun bendung Réngrang anu aya di wewengkon kacamatan anu kasebut bakal kacaian. Pasawahan anu tadina ngandelkeun cai hujan sataun sakali bisa digarap sababaraha kali dina sataunna. Anu antukna bisa ngaronjatkeun deui widang tatanén kana tumuwuhna ékonomi di Sumedang.