Pantaran Jodo Kumaha Inyana


Sakumaha disebutkeun di tulisan anu geus tiheula, anu ngaranna jodo mah sapantaran. Aya kasaruaan tingkatan antara hiji jalma reujeung jodo atawa pasanganana, utamana anu aya pakaitna reujeung tingkatan iman reujeung takwana hiji jalma. Jalma anu sampurna imanna bakal meunangkeun jodo anu sarua miboga iman anu sarimbagan atawa satingkatan. Jalma anu imanna biasa-biasa waé bakal meunangkeun pasangan anu miboga iman anu sarua. Intina mah jodo hiji jalma téh kumaha jalmana.

Nikah

Lamun hiji jalma hayang miboga jodo anu soléh, carana taya deui kajaba manéhna sorangan kudu soléh heula. Lamun hiji jalma hayang miboga jodo anu imanna alus, taya deui carana salian ti kudu ningkatkeun iman manéhna. Nya, hartina lamun hayang miboga jodo anu biasa-biasa mah, nya teu kudu kumumaha, kari jadi jalma anu biasa-biasa waé. Hal ieu bisa kaharti ku akal atawa pikiran ogé. Lamun jalma anu dibéré pilihan ngeunaan jodona hayang atawa arék milih anu soléh atawa anu salah atawa anu biasa-biasa waé, tangtuna condong kénéh pikeun milih anu soléh.

Conto leuwih jentrena, lamun si Anu milih si Ina kusabab si Ina téh mangrupakeun jalma anu soléh, tangtuna ogé si Ina moal narima lamun si Anu-na henteu soléh. Jadi gampangna mah, lamun hayang meunangkeun jodo anu soléh, taya deui jalanna kudu jadi jalma anu soléh.

Antara Jodo jeung Nikah


Tina obrolan jeung anu dipikolot, cenah aya hubungan anu raket antara jodo jeung nikah. Anu ditikah ku hiji jalma, éta mangrupakeun jodona éta jalma. Jadi pantona jodo téh bisa disebut ogé nikah. Da lamun masih kénéh bobogohan mah tacan tangtu bisa jadi jodo. Sanajan bobogohanana méakeun waktu sababaraha taun, ari acan nepikeun kana panto panganténan mah tacan tangtu bisa jadi jodo.

Naha jodo bisa salah…?

Teuing atuh ngeunaan hal éta mah. Ngan anu jelas mah cenah, lamun lain jodo mah, sanaja geus nikah ogé bakal moal lana dina rumah tanggana. Lamun lain jodona mah, pasti hiji waktu bakal pipirakan. Jadi, sanajan geus nikah, tacan tangtu jalma anu ditikah ku hiji jalma mangerupakeun jodona. Anu ngaranna jodo mah, dina rumah tanggana ogé tangtu bakal lila malahan bisa nepikeun ka pakétrok iteuk atawa nepikeun ka diurugan taneuh beureum (ninggalkeun alam dunya). Malahan bisa jadi anu ngaranna jodo mah lain ngan ukur pikeun di dunya wungkul, tapi ogé nepikeun ka ahérat.

Nikah

Kusabab anu ngaranna jodo mah teu bisa katohiyan kusabab ngan ukur ku bobogohan, jarang kolot anu miboga budak anu diingkeun sina lila bobogohanana. Lamu hiji budak hususna budak awéwé geus katempo miboga papacangan, biasana mah kolotna tara ngantepkeun kitu waé. Lamun kolotna geus satuju kana papacangan budak awéwéna, tara lila sina bobogohan. Budak lalakina biasana mah gancang ditalék naha bener-bener mikabogoh budakna atawa henteu. Lamun bener-bener mikabogohna, nya moal lila ogé biasana mah prung wae ditikahkeun. Tara ngantep nepikeun ka lila.

Ieu hal, jadi hiji alesan lobana barudak atawa jalma anu nikah dina umur ngarora kénéh. Sanajan kakara ogé lulus sakola dasar, ari geus katempo miboga kabogoh mah tara lila diantepkeun. Budak téh sina gagancangan ménta ditanyaan, dilamar jeung ditikahkeun.
Bisi kumaonam sigana mah lamun diantepkeun lila teuing bobogohan téh. Jeung ogé arék nanaonan lila-lila teuing bobogohan lamun tujuanana sarua waé arék nikah mah. Mending kénéh langsung disampurnakeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://wahidunana.files.wordpress.com/2010/04/nikah.jpg)

Jodo Pati Bagja Cilaka Kagungan Gusti


Jodo pati bagja cilaka mah kumaha Gusti.

Jodo pati bagja cilaka mah kagungan Gusti.

Jadi inget kekecapan kolot, pikeun ngupahan téh biasana mah ku kecap jodo pati bagja cilaka mah geus aya anu nangtukeun. Perkara jodo pati bagja jeung cilaka mah aya dina kakawasaan Gusti Alloh. Jalma mah teu bisa kukumaha.

Éta kecap téh biasa dikedalkeun lamun aya jalma meunang karerepet anu hésé kaungkulanana, atawa meunang musibah. Kaasup ogé lamun aya jalma atawa dirina anu tacan meunang waé jodo.

Jadi anu opat perkara éta téh kabéhanana ogé geus aya anu nangtukeun nyaéta Gusti Alloh. Jalma mah teu bisa nanaon deui, da geus aya anu nangtukeun. Perkara jodo, unggal jalma geus ngabogaan jodona séwang-séwangan. Unggal jalma anu gubrag ka dunya geus dicatet saha jodona. Kitu deui ngeunaan pati atawa paéhna, geus ditangtukeun ku Gusti Alloh. Pon kitu deui jeung perkara bajga reujeung cilaka, duanana geus aya dina katangtuan Gusti Alloh. Jalma mah tinggal narimakeun naon anu geus dicawiskeun pikeun manéhna ti Gusti Alloh. Arék hadé atawa arek goréng, geus jadi kawajiban jalma pikeun narimakeunana. Da anu ngaranna Gusti Alloh mah Maha Sagala Nyaho, naon anu alus pikeun mahlukna reujeung naon anu goréng pikeun mahlukna (jalma).

Jodo pati bagja cilaka kagungan Gusti

Ngan dina kanyataanana, teu saeutik jalma anu teu bisa narima kana kanyataan. Da osok aya dina anu opat perkara ieu téh papalingpang reujeung kahayangna. Aya jalma anu hayang bagja, bisa waé kalahka meunang cilaka. Atawa jalma anu hayang paéh kusabab teu kuat nandangan tunggara dina hirupna, teu bisa paéh kusabab tacan waktuna. Atawa jalma anu hayang ngabogaan jodo anu ‘geulis’, kalahka meunang jodo anu pasalia reujeung anu dipikahayangna. Tapi teu kabéh kitu, da aya ogé dina opat perkara éta, anu sarua reujeung anu dipikahayang ku hiji jalma. Aya jalma anu hayang bagja, kaparengan dibéré bagja. Nya pastina saha anu henteu bungah. Aya jalma anu hayang dibéré jodo anu ‘geulis’, pék téh dibéré jodo anu sarua ‘geulis’. Nya éta mah wayahna waé kudu narimakeun.

Sanajan kitu, Gusti Alloh méré lolongkrang ka jalma pikeun nepikeun paménta, kaasup dina perkara anu opat ieu. Jalma dibéré jalan ku cara ngadoa nepikeun paméntana ka Gusti Alloh, hayang ménta anu kumaha. Ieu bisa jadi jalan pikeun nyaruakeun naon anu dipikahayang reujeung anu bakal kanyataan. Ngan tetep perkara bakal bukti atawa henteuna mah aya dina kakawasaan Gusti Alloh.