Kareta Mesin


Danget ayeuna mah lamun ngobrolkeun karéta mesin téh, cenah bener karéta mah aya mesinan. Nya diinget-inget mah aya benerna ogé, anu ngaranna karéta mah pasti aya mesinan. Da karéta moal bisa maju lamun euweuh mesinan.

Ngan lamun dikaitkeun reujeung karéta mesin jaman baheula, ieu kaayaan téh kacida papalingpangna. Da baheula mah anu ngaranna karéta mesin téh euweuh mesinan. Tong boro aya mesinan, dalah wujudna ogé kacida bédana. Baheula mah anu ngaranna karéta mesin téh gilindingna ngan ukur aya dua jeung bisa dibabawa ka mana waé, teu kudu mapay rel kareta, tapi pikeun majuna téh kudu maké tanaga jelema. Béda jeung karéta jaman ayeuna. Karéta jaman ayeuna mah gilindingna téh kacida lobana, teuing aya sababaraha hiji gilindingna téh. Katambah deui awakna ogé gedé jeung ngantay manjang ka tukang. Ditambah deui, éta karéta téh kakara bisa maju lamun napak dina rél karéta.

Kacida pisan bédana.

Kumaha atuh wangunan karéta mesin baheula téh? Naha bet béda reujeung ayeuna?

Ngaran karéta mesin baheula mah taya hubunganana reujeung karéta anu aya mesinan. Da karéta mesin baheula mah teu nyirikeun yén éta téh karéta. Sesebutan karéta mesin téh teu jadi wawakil kana wujud éta barang. Da anu ngaranna karéta mesin baheula mah sarua reujeung sapédah ayeuna. Jadi baheula mah anu ngaranna sapédah téh katelahna karéta mesin.

 

Kareta mesin (asal poto: internet)

Teuing naon sababna bet disebut karéta mesin. Aya anu apal?