Sasayagaan Tempat Tatandang PON di Sumedang Ampir Réngsé


Nyanghareupan kajawaraan nasional PON (Pekan Olahraga Nasional) anu baris dilumangsungkeun di propinsi Jawa Barat, Sumedang geus sayaga sagala rupana. Salaku salasahiji tempat anu bakal ngalumangsungkeun tatandang sawatara cabang olahraga, Kabupaten Sumedang terus bebenah. Ayeuna geus ampir réngsé ngabebenah tempat tatandang, anu nyésa tacan réngsé sakabéhna téh nyaéta ngabebenah jalan ka tempat tatandangna.

Nurutkeun rarancangna mah dina prakna dilumangsungkeunana PON téh sakabéh perkara anu ngarojong kana tatandang PON geus réngse kari maké. Boh tempat tatandangna (venue) boh jalan aksés ka tempat tatandangna.

Olahraga paralayang di Batu Dua Linggajaya Sumedang
Olahraga paralayang di Batu Dua Linggajaya Sumedang

Sakumaha anu geus katohiyan, Kabupatén Sumedang baris ngalumangsungkeun tatandang tina lima cabang olahraga. Cabang olahraga anu baris ngagunakeun tempat di wewengkon Kabupatén Sumedang nyaéta Paralayang, Gantole, Sepak Takraw, Golf jeung Futsal. Pikeun cabang olahraga Paralayang jeung Gantole bakal maké tempat di Batu Dua jeung Kampung Toga. Sedengkeun anu tilu deui bakal ngagunakeun tempat di Jatinangor. Futsal jeung Sepak Takraw bakal diayakeun di kampus ITB Jatinangor, Golf di Bandung Giri Gahana Golf.

(Info meunang nyutat ti Tribun Jabar potret meunang nginjeum ti Instagram @sintapapiyani)

Galaksi, Pagelaran Seni Sunda Barudak Sakola di Bekasi


Ratusan barudak sakola anu aya di dayeuh Bekasi mintonkeun rupa-rupa kamonésan dina pagelaran anu dingaranan Galaksi. Galaksi anu mangrupakeun singketan tina Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia taun 2015 dilumangsungkeun di gedong Islamic Center, Dayeuh Bekasi, dina poé Senén ping 21 Séptémber 2015. Dina ieu pagelaran dipintonkeun rupa-rupa kasenian Sunda anu diantarana waé nyaéta kaulinan barudak Sunda.

Pagelaran ieu diiluan ku 33 sakola SMA anu aya di dayeuh Bekasi. Salian ti mintonkeun mangpirang-pirang kasenian Sunda, ogé mintonkeun rupa-rupa pasanggiri saperti MTQ, film dokumenter, guntreng basa Indonesia, karya tulis, jeung nyieun lagu Sunda.

Pagelaran Seni Sunda Barudak Sakola di Bekasi
Pagelaran Seni Sunda Barudak Sakola di Bekasi

Numutkeun Kepala Dinas Pendidikan Dayeuh Bekasi, Rudi Sabarudin pagelaran Galaksi mibanda tujuan pikeun miara niléy-niléy budaya Sunda (Jawa Barat) di dayeuh Bekasi jeung ngajarkeun ngeunaan éta budaya ka barudak sakola SMA di éta dayeuh. Jadi harepanana mah tina ieu pagelaran, barudak sakola bisa leuwih mihéman kana budaya anu aya di Bekasi heuseusna budaya Sunda.

(Inpo jeung gambar: Pojok Jabar)

Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2013


Kalawan ngagunakeun tempat di di Gedong Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, babak panungtungan/puncer pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat taun 2013 baris dilumangsungkeun. Acara baris dimimitian dina jam tujuh peuting, poé Rebo ayeuna. Sakumaha taun-taun saméméhna, pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat anu dipagelarkeun ku Diparbud Propinsi Jawa Barat diiluan ku utusan unggal Kabupatén jeung Kota anu aya di Jawa Barat. 27 Kabupatén Kota anu aya di Jawa Barat ngirimkeun sapasang utusanana (mojang jeung jajaka).

Babak puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat di Sabuga
Babak puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat di Sabuga

Ranggeuyan acara pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2013 ieu sabenerna mah geus dimimitian ti ping 1 Oktober. Loba kagiatan anu dilumangsungkeun kalawan diiluan ku pamilon Mojang Jajaka ieu, kaasup acara ‘Unjuk Kabisa’ anu geus dilumangsungkeun dina ping 7 Oktober di Grand Hotél Preanger. Dina acara ieu unggal pamilon mintonkeun pangabisa séwang-séwangan anu jadi andelanana atawa ngawakilan daérahna.

Dina poéan panungtungan baris dipilih sababaraha jinis pinilih luyu reujeung katagorina. Pikeun entragan taun 2013 ieu aya sababaraha katagori Mojang Jajaka pinilih. Ceuk inpo anu dikaluarkeun ku akun twitter Mojang Jajaka Jabar mah aya genep katagori anu baris dipilih saha anu jadi pinilihna. Genep katagori ieu ngawakilan Dinas anu aya di Jawa Barat.

  1. Mojang Jajaka Cinta Andini ti Dinas Peternakan Propinsi Jabar.
  2. Mojang Jajaka Intelegensia ti Dinas Pendidikan Propinsi Jabar.
  3. Mojang Jajaka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ti Dinas Kesehatan Propinsi Jabar.
  4. Mojang Jajaka Taat Pajak ti Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jabar.
  5. Mojang Jajaka Lingkungan Hidup ti BPLHD Propinsi Jabar.
  6. Mojang Jajaka Motékar ti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jabar

Pikeun Mojang Jajaka unggal anu jadi pinilih pikeun unggal katagori, salian ti icikibung di Dinas Ppariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat ogé baris icikibung di dinas anu jadi pinilihna.

Salian ti genep anu éta cenah mah aya katagori tambahan anu disebutna Mojang Jajaka Kameumeut. Pikeun jadi pinilih dina katagori ieu mah gampang, nyaéta kudu paloba-loba anu milih ti golongan masarakat umum. Aya hiji loka anu dipaké pikeun milih Mojang Jajaka katagori ieu nyaéta ngaliwatan eVoting.

Panasaran saha anu baris jadi pinilih Mojang Jajaka entragan 2013 ieu? Tungguan waé engké peuting.

(Gambar meunang nginjeum ti akun MokaJabar)

Festival Wayang Internasional 2013


Salasahiji pangeusi acara dina ranggeuyan Pekan Budaya Jawa Barat, téh nyaéta Festival Wayang Internasional 2013 anu baris dilumangsungkeun di Balé Rumawat Unpad Bandung. Alamatna di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung. Ari waktuna dilumangsungkeun dina ping 12 nepikeun ka 13 Séptémber 2013.

Acara ieu baris dieusi ku sababaraha rupa pintonan. Pintonan anu diancokeunana lain ngan ukur ti Jawa Barat atawa Indonésia wungkul, tapi ogé ti urang luar nagri, saperti ti nagri Walanda, Ostrali, Pilipin, Singapur katut nagri Turki. Pintonanana henteu jauh tina jejerna nyaéta wayang. Wawakil ti nagri Ostrali anu diwakilan ku Sydney Puppet Theatre baris mintonkeun pintonan anu ngaranna Nella’s Wings. Wawakil ti nagri Walanda, nyaéta ‘t Magisch Theatertje mintonkeun PANTA RHEI II.

Wawakil ti nagri séjénna: Roppets Edutainment Production (Pilipin) mintonkeun One World One Song, Wayang Punokawan Nusantara Madagaskar (KBRI Antananarivo Madagaskar) baris mintonkeun Semar Silaturahmi Nusantara – Madagaskar & Mancanegara, Mascots and Puppets Specialists (Singapur) mintonkeun Streets of Singapore, CengizOzek Shadow Theatre (Turki) mintonkeun Garbage Monster, kalawan dipungkas ku pintonan Wayang Motekar ‘Si Acung di Alam Jelemun’ anu dipintonkeun ku Pohaci Studio Bandung salaku wawakil ti Indonésia.

Festival Wayang Internasional 2013
Festival Wayang Internasional 2013

Acara anu bisa diluuhan ku saha waé kalawan haratis ieu dilumangsungkeun hasil gawé bareng antara Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jawa Barat, Universitas Padjadjaran Bandung, STSI Bandung dirojong ku Behind The Actor’s. Ari anu ngokolakeunana ieu acara téh nyaéta Bahama Multiarta.

Miéling Saratus Taun Paguyuban Pasundan


Kalawan maké tempat di Gedong Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB Bandung, Paguyuban Pasundan dina ping 20 Agustus kamari ngayakeun acara miéling saratus taun ngadegna Paguyuban Pasundan (PP). Acara ieu diluuhan ku sababaraha urang kokolot (tokoh) Sunda, gegedén katut pamingin lembaga nagara diantarana waé Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan katut wakilna Deddy Mizwar, Wakil Gupernur Banten Rano Karno, Ginanjar Kartasasmita, Solihin GP, Burhanudin Abdullah, Moch Jumhur Hidayat, R Nuriana, jeung Adang Darajatun. Ogé diluuhan ku sawatara anggahota DPR jeung DPD RI anu ngawakilan propinsi Jawa Barat.

Salasahiji pintonan dina raraga mieling saabad Paguyuban Pasundan di Sabuga Bandung
Salasahiji pintonan dina raraga mieling saabad Paguyuban Pasundan di Sabuga Bandung

Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dina biantarana miharep supaya Paguyuban Pasundan bisa manggihan calon Presiden atawa wakil Presiden Indonesia anu asalna ti urang Sunda atawa Jawa Barat dina Pemilu taun 2014. Salaku salasahiji sékésélér bangsa anu jumlahna loba, Jawa Barat sahanteuna bisa ngilu icikibung di tingkat nasional Indonésia. Salian ti éta, urang Sunda (Jawa Barat) ogé dipiharep bisa sumebar ka sakuliah Indonésia atawa sakuliah dunya. Urang Sunda anu bisa jadi jelema (jalma anu sukses) najan di mana waé cicingna. Lamun geus jadi jelema, ulah poho ka sarakanana, ku jalan ngilu ngarojong kana pangwangunan di Jawa Barat.

(Sumber inpo antarajawabarat, potret pikiran-rakyat)