Mikawanoh MoSync SDK


Naon atuh MoSync téh?

Ceuk gampangna mah, MoSync téh mangrupakeun hiji pakakas atawa parabot anu bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi pikeun hénpon (aplikasi mobile). Ieu pakakas téh sipatna haratis jeung kodeuna dibuka (open source). Ieu pakakas geus dibuntel reujeung Eclipse development environment pikeun nyieun jeung ngarobah kodeu aplikasi mobile anu dijieun. MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu bener-bener diancokeun pikeun inyana (native) pikeun sababaraha jinis hénpon kalawan rupa-rupa sistem operasi kalawan maké script html5 jeung turunan atawa campuranana. Anu ditojo ku ieu parabot mah nyaéta pikeun anu mekarkeun aplikasi wéb anu hayang ilubiung kana widang aplikasi mobile reujeung anu mekarkeun aplikasi desktop PC anu nyangking pangaweruh bahasa C/C++. MoSync dipedalkeun ku pausahaan asal nagri Swedia, MoSync AB (ngaran baheulana mah Mobile Sorcery AB).

MoSync SDK
MoSync SDK

Aplikasi anu dijieun maké MoSync ditulis maké basa C jeung C++ atawa digabung reujeung HTML5 jeung Javascript. Kusabab kitu, MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile pikeun rupa-rupa hénpon atawa parabot keupeul kalawan rupa-rupa sistem operasina. Sistem operasi hénpon anu dirojong ku MoSync, nyaéta Android, iOS, Windows Mobile, Windows Phone, Symbian S60, Java Mobile katut Moblin.

MoSync entragan anu panganyarna, persi 3.2 dibekelan ku pangabisa pikeun ngaroris aplikasi anu dijieun dina henpon/parabot keupeul sacara langsung (on-device debugging) kalawan ngarojong librari jeung API tambahan dina Android 4.x, jeung tambahan pangabisa séjénna. Pakakas MoSync miboga kamonésan pikeun mariksa/ngaroris kodeu Javascript anu dijieun (nangtukeun titik ngarandegna, masang jeung ngajalankeun aplikasi dina parabot keupeul bari mariksa kodeu anu dijalankeunana ngaliwatan pakakas anu disadiakeun). Pangrojongna kana sistem operasi Android ogé geus diakurkeun reujeung sistem operasi Android panganyarna, anu nyababkeun moal aya masalah lamun aplikasi anu dijieunna arék dijalankeun dina parabot keupeul Android panganyarna.

Pikeun anu hayang nyobaan jeung maké ieu pakakas, bisa langsung waé nyondong ka loka MoSync.

Bekel Lamun Anclub Nyieun Program Aplikasi dina Wéb


Saméméh asup atawa anclub kana widang aplikasi atawa program aplikasi wéb, kudu apal heula naon waé bekel anu kudu dipiboga. Sahanteuna apal heula kudu bisa kana naon waé supaya dina prak-prakanana nyieun aplikasi wéb téh henteu bingung teuing.
Aya sababaraha hal anu kudu jadi bekel supaya bisa anclub kana nyieun aplikasi wéb, diantarana waé html, css, javascript, CGI, PHP jeung ASP. Diantara anu aya teu kudu kabéhanana dileukeunan supaya bisa. Bisa waé ngan ukur sawaréhna, gumantung kana pangaresep jeung pangabutuh.

Supaya gampangna mah, sakumaha wangunanana, aplikasi wéb kabagi dua nyaéta aplikasi anu jalan di penyungsi wéb (client) reujeung aplikasi anu jalan dina pangladén wéb. Jadi dina nyieun aplikasi wéb kudu apal jeung ngawasaan bekel eukeur nyieun aplikasi anu jalan di panyungsi wéb reujeung anu jalan di pangladén wéb. Bagéan aplikasi anu jalan di panyungi wéb nyaéta html, css jeung javascript. Sedengkeun aplikasi anu jalan di pangladén wéb nyaéta CGI, PHP jeung ASP.

Anu panghandapna atawa dadasar pikeun nyieun aplikasi wéb mah nyaéta html. Unggal payil anu  arék diancokeun ka anu keur nyungsi wéb diwangun ku mangrupa dokumén html. Jadi kudu apal wangunan dokumen html heula dina nyieun aplikasi wéb. Dokumén html diwangun ku pananda atawa tag-tag html. Unggal pananda miboga mangpaat masing-masing, pikeun ngawangun ancoan atawa pidangan anu bakal diancokeun dina panyungsi wéb.

Ancoan aplikasi web

Sanggeus apal jeung ngawasaan html, kakara nincak kana bagéan css. CSS mah biasana dipaké pikeun ngaalusan aancoan dokumén html. Supaya dokumén html anu diancokeun téh matak pikaresepeun, dialusan maké css. Terus javascript mangrupakeun panambah anu bisa dipaké pikeun nambahan kamonésan kana dokumén html supaya bisa nangkep kaayaan atawa kajadian, saperti kumaha lamun anu keur nyungsi wéb téh neken hiji kenop atawa ngagerakeun panuduh mouse.

Ngeunaan basa CGI, PHP jeung ASP, biasana mah pilihan. Arék dikawasaan kabéhanana atawa milih salasahijina. Hal gumantung kana jinis pangladén wébna, naha maké basa PHP, CGI atawa ASP. Lamun nyieun aplikasi wéb anu pangladén wébna maké basa PHP, kudu apal kana basa PHP jeung kudu maké PHP dina nyieun aplikasina. Pon kitu deui reujeung CGI atawa ASP. Kaayeunakeun mah, CGI jarang dipaké. Anu osok dipaké téh nyaéta PHP jeung ASP.

Mengenal Ext JS


Ext JS adalah turunan dari bahasa pemrograman JavaScript. Ext JS menyediakan berbagai library JavaScript yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi internet yang kaya (RIA: Rich Internet Applications). Karena Ext JS dikembangkan dari JavaScript, Ext JS bisa berjalan di berbagai browser internet, mulai dari Internet Explorer (versi 6 dan di atasnya), Firefox (versi 1.5 ke atas), Safari (versi 3 dan setelahnya), hingga Google Chrome (versi 3 dan di atasnya).

Ext JS mengkombinasikan library widget kualitas tinggi, API yang intuitif yang mudah digunakan dan model komponen ekstensible untuk membangun aplikasi web berbasiskan JavaScript secara penuh dan platform yang bagus. Ext JS diadopsi oleh banyak perusahaan ternama seperi Adobe, Aetna, Amazon.com, Best Buy Hallmark, Panasonic, Pixar Animation Studios, Siemens, Sony, dan Visa. Selain itu juga, Ext JS menyediakan lisensi atau penggunaan ganda: lisensi komersial dan lisensi Open Source.

Sumber gambar: http://www.sencha.com/products/js/

Fitur-fitur yang terdapat dalam Ext JS adalah adanya sekumpulan kontrol atau widget form berbasis GUI yang bisa digunakan dalam aplikasi web, yaitu:

 • Kontrol input teks (text field dan textarea)
 • Pengambilan tanggal menggunakan metode pop-up
 • Field numerik
 • Listbox dan combobox
 • Kontrol radio dan checkbox
 • Kontrol editor html
 • Kontrol grid control
 • Kontrol tree
 • Tab panel
 • Toolbar
 • Menu bergaya aplikasi desktop
 • Panel region yang memudahkan form untuk dibagi ke dalam berbagai sub-seksi
 • Slider
 • Grafik flash
 • Kontrol-kontrol tersebut bisa berkomunikasi dengan server web menggunakan Ajax

Selain itu, Ext JS juga mendukung aplikasi web dengan fitur-fitur

 • Kotak dialog modal
 • Pencegah validasi masukan user yang interaktif
 • Managemen status atau kondisi

Fitur lainnya adalah kelas pemilih DOM yang membuatnya bisa beroperasi pada elemen-elemen dalam sebuah halaman, penyimpan data yang bisa digunakan untuk memanipulasi data dan kelas-kelas untuk membuat dan mengatur data dalam format JSON dan XML.