Hamin


Lamun ngadéngé kecap hamin matak haget pikeun barudak. Lamun kaparengan diajakan hamin, biasana teu talangké deui pikeun ngiluan. Da anu kapikir téh pasti waé bakal bisa dahar ngeunah. Di imahna jalma anu ngayakeun hamin mah biasana osok aya dahareun anu ngareunah, aya opak rangginang jeung wajit, ditambah deui reujeung dahar sangu tumpeng dibarung deungeunna anu osok rada tohaga: aya angeun, aya daging (angeun daging hayam). Malahan mah dina balikna aya kalana anu boga imah téh ngadon mahanan berekat pikeun bekel balik ka imah.

Hamin biasana mah osok aya pakaitna reujeung kecap AMIN. Dina nalika ngayakeun hamin, sanggeus anu boga hajat ngajéntrékeun pamaksudanana ditéma ku kokolot anu ngadon mendekung jajampéan ngadoa sagala (teuing ngadoa naon, da gegereyeman loba anu teu kahartina), ditungtungan ku doa kalawan dipingpin ku anu biasa mingpin ngadoa. Dina palebahna ngadoa, osok ramé ditémpas ku anu ngiluan ngariung ku ucapan AMIN, minangka pangrojong kana doa anu diucapkeun. Sigana mah tina kecap AMIN éta matakna disebut HAMIN téh.

Jalma-jalma ngariung keur hamin

Lamun geus réang kecap AMIN, biasana mah matak bungah ka jalma-jalma anu hadir. Sababna mah lamun geus ngadoa bakal murak dahareun anu dijagragkeun di tengah-tengah diriung ku jalma-jalma anu ngadon datang. Komo pikeun barudak mah, waktu anu ditunggu-tunggu sakeudeung deui bakal datang. Malahan mah dina ngucapkeun AMIN téh aya anu ngadon patarik-tarik siga anu hayang katangar. Béda reujeung dina mimitina. Nalika anu boga pamaksudan (anu boga imah) ngajelaskeun pamaksudanana, reujeung kokolot anu ngadon jajampéan, osok pada antepan tara miroséa, siga anu haré-haré waé.

Hamin dipungkas ku barangdahar muka sangu tumpeng anu ngahaja dijagragkeun di tengah-tengah riungan katut berekatna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://samarindalowridercommunity.files.wordpress.com/2009/03/syukuran.jpg)