Mangpaat Cikur Pikeun Ubar


Geningan taneman Cikur kacida pisan loba mangpaatna utamana pikeun ubar. Aya sababaraha panyakit anu bisa diubaran kalawan maké Cikur, diantarana waé panyakit balideg, nyeri sirah, batuk, misalah, asup angin, jeung panyakit séjénna. Kamampuhan Cikur dina ngubaran sababaraha panyakit, henteu leupas tina sari pati Cikur anu diwangun ku minyak atsiri, asam metal kanil, jeung sari pati séjénna.

Cikur

Ceuk inpo anu diancokeun di blog Simple Life, aya sababaraha mangpaat Cikur pikeun kaséhatan, diantarana waé bisa dipaké pikeun ngubaran eungap (mengi), rematik, ngubaran nyeri sirah sabeulah, ngubaran tetanus, batuk, éwateun reujeung pikeun ngaleutikan awak.

  1. Ngaleutikan awak. Lamun anu hayang ngaleutikan awak, bisa ku jalan ngeueum sasiki beuti cikur ditambahan ku saséndok leutik tipung béas reujeung sapotong gula kalapa dina sagelas cai panas. Sanggeus tiis, terus disaring. Inum caina sapoe tilu kali.
  2. Ngubaran nyeri sirah sabeulah. Bubukeun cikur sapotong anu gedéna sagedé ramo, ditambah tilu sénti jahé, tilu sénti lampuyang, satengah séndok leutik adas jeung 5 cm pulasari terus ditambahan ku cai genep séndok. Peres terus ditambahan ku madu saeutik. Inum sapoé tilu kali, dua séndok.
  3. Ngubaran sesek napas. Parud cikur sacukupna terus diperes. Ala caina dicampur dua séndok madu katut endog hayam kokonéngna. Campurkeun nepikeun ka rata, terus antepkeun heula. Inum.
  4. Batuk. Cikur sagedé curuk tilu siki diparud, terus diasupkeun kana cai satengah gelas anu geus dicampuran uyah. Dicampurkeun tuluy diperes maké kaén. Inum unggal isuk reujeung burit.

(Gambar meunang nginjeum ti http://muslimahzone.com/)

Niron Nalika Ujian EBTANAS


Dina nyinghareupan ujian ahir atawa ÉBTANAS, barudak kelas genep teh dititah ngendong di bumina pun guru di deukeuteun sakola tempat ngayakeun ujian ÉBTANAS. Sabab lamun didugdag mah lumayan jauh, bisi pas dina ngiluan ujianana kabeurangan. Barudak sakelas téh diangkir kabehanana pikeun ngendong salila ujian ÉBTANAS. Salian supaya ulah kabeurangan ogé supaya aya anu mapatahan ngapalkeun dina waktu peutingna.

Dina waktu isuk-isukna arék ngalaksanakeun ujian, barudak anu arék ujian téh dibekelan lalab jeung beubeutian kayaning jahé, laja jeung sajabana, anu kabeneran aya di kebon hareupeun bumina pun guru. Bekel téh diasupkeun kana wadah tina kérésék aya kana tilu kérésék mah. Saur pun guru, éta bekel téh kudu dibikeunkeun ka anu nalingankeun ujian ÉBTANAS saacan prungna ujian. Kadé ulah nepikeun ka kapendakeun ku anu ngaroris ujian, kitu pamundut pun guru téh.

Barudak sakola keur ujian

Waktu asup waktuna ujian saméméh soal ujian dibagikeun, kérésék babawaan téh dikahareupkeun dibikeunkeun ka anu nalingakeun ujian ÉBTANAS. Ku anu nalingakeun ÉBTANAS, éta kérésék téh disimpen di jero bangku (disumputkeun). Sanggeus kitu mah prung waé ujian téh dilaksanakeun. Barudak anu miluan ujian harusu nengetan soal dina lembaran ujian.

Ngan teu lila ti harita, budak anu diukna di panghareupna ngaharéwos ka budak anu di tukangeunana bari mikeunkeun lambaran keretas leutik. “Papaykeun ka tukang,” pokna.

Ditengetan geningan lambaran keretas téh aya tulisan angka atawa nomer jeung abjad. Katut aya panambahna di bagéan handapna ku sababaraha kalimah. Siga mangrupakeun jawaban soal ujian. Nya, buru-buru waé ditiron (dipindahkeun) éta tulisan dina lambaran keretas leutik téh kana keretas jawaban. Sanggeus réngsé mah dipapaykeun ka tukang. Teu bisa lila nyenyekel éta keretas téh da anu ditukangeun ngabuburu waé.

(Gambar meunang nginjeum ti http://3.bp.blogspot.com/-gErvC3sOUL8/TcqH0W5E6rI/AAAAAAAAAQQ/2kOB2_fOAfU/s1600/SAM_3639.JPG)