Tetep Tumetep


Ulah reunghas harepan
Harepan nu jadi tujuan kokojayan
Harepan nu jadi panungtungan
Harepan nu bakal karandapan

Ulah runtag patekadan
Patekadan pikeun bekel ti awitan
Patekadan nu buleud taya codekaan
Patekadan nu nyangkaruk lain sabengbatan

Ulah incah balihlahan
Tetep renggenek na patilasan
Cicing na tempat ambahan
Mapay jalan kahirupan

Ulah ungggut kalinduan
Ngadeg ajeg sanajan pada nambagan
Teu galideur sanajan kapanasan
Teu kendor sanajan kahujanan

Ulah gedag kaanginan
Kukuh pengkuh dina pamadegan
Nyekel pageuh kana tali aisan
Keukeuh kumeukeuh dina panyarandean

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=108333212540456&comments#!/notes/amid-abdul-malik-imanuddin/tetep-tumetep/408074861893)