Warta ti Sumedang Ngaliwatan Mandala Maya


Sanajan jauh ti lembur, anu ngaranna warta ti lembur mah angger hayang apal. Hayang apal naon anu keur kajadian di sarakan. Kabeneran waé ayeuna mah najan dipisahkeun ku tempat anu jauh, geus henteu jadi halangan deui pikeun meunang inpo atawa warta ti lembur téh. Ieu salasahiji kauntunganana tina ayana téhnologi internét. Ngaliwatan téhnologi internét, sumebarna inpo atawa warta téh kacida gampangna. Inpo sumebar ka saban madhab, henteu dihalangan ku tempat anu jauh jeung waktu pikeun nepikeun éta warta. Warta bisa nepi harita kénéh ka mana waé ayana, asal kadongkang ku téhnologi internét.

Loka Pamarentah Kabupaten Sumedang

Ngeunaan warta ti lembur hususna waé ngeunaan Sumedang, bisa kapanggih ogé ngaliwatan internét. Kabeneran aya sababaraha loka di mandala maya anu dikokolakeun ku urang Sumedang katut eusina utamana ogé ngeunaan Sumedang. Moal tinggaleun teuing ku inpo ngeunaan Sumedang ku jalan nempoa éta loka. Loka-loka ngeunaan Sumedang anu bisa dipanggihan di mandala maya téh diantarana waé:

Éta salasawaréh loka di mandala maya anu eusina kalolobaanana ngeunaan Sumedang.

Lambaran Pésbuk: Dongéng Sunda


Ngeunaan katerangan ieu lambaran, bisa diilikan dina inpona. Dina inpo ieu lambaran dijelaskeun saperti ieu:

Miara Budaya lemah caina sewang-sewang mangrupikeun salahsawios laku anu hade, hade mungguh Adat oge mungguh Agama. Salah sawios Agama anu kakoncara wangkit ayeuna tina Agama anu di atur dina Undang-Undang Nagara Urang (Indonesia) tiantawis na Agama Islam. Di Al-Qur’an Kitab Sucina anu ngagem Islam dicarioskeun yen Alloh nyiptakeun manusa teh mangrupa-rupa suku jeung bangsa. Keterangan ieu teubisa dirobah, teu bisa di apilainkeun, dilalaworakeun pikeun ummat Islam kantenna upami manusa dimana wae ayana anu anu ngagem kana ieu ajaran mirosea kana bahasana, budayana sewang-sewangan tangtos patojaiyah, nyulayaan kana papagon, kana Takdir Alloh SWT anu nandeskeun yen manten-Na nyiptakeun manusa teh mangrupi-rupi suku jeng bangsa, laki-laki+awewe. Kunaon make kudu dipiara Bahasa, Budaya sorangan? Margi upami teu dipiara moal aya “Lita’arofu”, maol aya sillaturahmina, moal aya amal ibadah pikeun lita’arofu ngaitkeun sillaturahmi, moal wawuh kana rupi-rupi suku jeung rupi-rupi bangsa da nyahona, miarana Bahasa, Budaya ukur miara anu tiluar datangna. Ari Budaya, Bahasana nyalira diapilainkeun antukna poeken lalampahan dilemah caina. Mugia katampi dina Bubuka ieu….

Lambaran Dongeng Sunda

Atuh pikeun anggahota pésbuk anu hayang mikawanoh ieu lambaran bisa nganjugjug alamat http://www.facebook.com/pages/DONGENG-SUNDA/282273625123165.

Komputer mah Ibarat Pabrik


Anu ngaranna komputer téh lamun dina kahirupan mah siga pabrik. Ieu hal lamun ngilikan kana kumaha cara gawéna komputer. Komputer dijieun gunana pikeun ngokolakeun jeung neundeun data atawa inpo anu penting pikeun jalma. Data anu perlu dikokolakeun ku komputer diasupkeun kana komputer. Terus komputer ngolah éta data. Sanggeus diolah hasilna dikaluarkeun deui pikeun dibikeun ka jalma anu merlukeunana atawa diteundeun dina komputer pikeun sampeureun jaga lamun jalma mikabutuh éta data atawa inpo.

Nilik kana ieu hal, komputer téh lir ibarat pabrik. Pabrik merlukeun bahan anu bakal diolah. Sanggeus bahan asup ka pabrik jeung diolah, bakal kaluar hasil anu asalna tina bahan anu diolah tadi. Contona waé pabrik héleran atawa pabrik paranti ngagiling paré. Héleran merlukeun paré anu bakal diolahna. Lamun paré asup ka héleran terus diolah ku héleran (digiling), bakal kaluar béas anu mangrupakeun hasil tina paré anu digiling ku héleran. Salian ti béas, kaluar ogé huut badag reujeung huut lembut. Komputer ogé teu béda tina héleran ieu. Komputer merlukeun bahan anu baris diolah atawa dikokolakeun. Lamun bahan geus nyampak, bahan téh diolah nurutkeun kahayang jalma anu ngagunakeun éta komputer. Hasilna bakal kaluar tina komputer sakumaha anu dipikahayangna. Bédana téh komputer mah leuwih pinter tibatan héleran. Lamun héleran mah ngan ukur bisa ngatur ukuran béas anu dihasilkeunana, naha hayang béas biasa atawa mangrupa beunyeur, komputer mah bisa leuwih ti kitu pangabisana téh. Najan bahan anu bakal diolahna téh sarupa, hasilna bisa mangrupa-rupa gumantung kana kahayang jalma anu makéna.

Héleran paranti ngagiling paré

Matak dina komputer mah diperlukeun bagéan anu ngaranna PROGRAM anu digunakeun pikeun ngokolakeun jeung ngolah bahan anu diasupkeun kana komputer. PROGRAM komputer kacida pentingan dina ngajalankeun komputer dina raraga ngolah data atawa bahan. Jalma anu maké komputer dina ngolah data atawa bahan kudu apal kana pasipatan PROGRAM anu digunakeun pikeun ngokolakeun bahan anu diasupkeun kana komputer. Atawa bisa ogé sabalikna, komputer kudu apal kudu kumaha cara ngolah data atawa bahan anu diasupkeun kana komputer sakumaha anu dipikahayang ku jalma anu makéna. Kusabab kitu, kudu aya kasaluyuan antara maksud PROGRAM reujeung maksud jalma anu makéna dina ngokolakeun bahan atawa data.

(Gambar meunang nginjeum ti http://v-images2.antarafoto.com/gpr/1230108926/peristiwa-pertanian-26.jpg)