Hirup Jalma Reujeung Huripna (Bagean 2)


Sakumaha anu disebutkeun dina tulisan anu kahiji, hirup jalma téh pasti dibarengan atawa dirojong ku bekel pikeun ngalakonan kahirupanana. Naha arék bekel pikeun ngalalakon kahirupan di dunya, pon kitu deui reujeung kehirupan sanggeus di dunya ieu.
Jalma anu kumelendang di dunya ieu dibéré sagala rupa bekel ku Gusti Alloh supaya bisa ngalakonan kahirupan kalawan sakumaha mistina. Salaku anu ngahirupkeun reujeung ngusik malikeun mahlukna, Gusti Alloh geus nyawiskeun sagala rupana pikeun kahirupan jalma. Salian ti bekel pikeun ngalakonan kahirupanana, Gusti Alloh ogé mekelan jalma ku tujuan kahirupan. Da hirupna jalma di dunya ieu téh lain ngan wungkul hirup terus paéh anu henteu ngabogaan tujuan, tapi hirupna jalma téh ngabogaan tujuan atawa maksud anu pasti. Tujuan atawa maksud hirupna jalma ieu geus dicawiskeun ku Gusti Alloh ka unggal jalma. Jadi kahirupan jalma téh lain ngan ukur dibéré bekel pikeun ngalakonan hirupna wungkul, tapi ogé dibéré papagon atawa cekelan pikeun ngajalankeun kahirupanana.

Kusabab éta, unggal jalma anu apal kana hirup reujeung huripna, moal bisa leupas tina maksud ngajalankeun kahirupanana. Anu béh dituna, hirupna téh pasti ngaliwatan jalan anu bener anu satuhu reujeung naon anu sakuduna. Jalan kahirupanana bakal mapay jalan anu geus dicawiskeun ku anu méré kahirupan jeung kahuripan.

Hirup Hurip Jalma

Jalma anu apal kana hirup huripna, tangtu bisa ngajalankeun kahirupanana kalawan bérés roés. Moal loba teuing cawadeunana.

Hirup Jalma Reujeung Huripna


Hirup jalma mah pasti reujeung huripna.

Sok remen ngadéngé éta kecap téh. Utamana ti sesepuh atawa kokolot. Sesepuh anu méré piwejang atawa naséhat ngeunaan kahirupan, biasa maké éta kalimah. Ngan, naon atuh hartina? Naon bédana antara hirup reujeung hirup téh? Naha bédana téh lain ngan ukur béda tempat neundeun hurup i jeung u wungkul?

Sigana anu apal mah sesepuh/kokolot wungkul.

Ngan bisa diimpleng wungkul naon bédana jeung naon hartina. Sigana wungkul ieu mah.

Bisa kitu disaruakeun reujeung kalimah: ceuli reujeung pangdengena; irung reujeung pangambeuna; panon reujeung panénjona. Lamun sarua (ieu mah lamun sarua), bisa kaharti ogé maksud éta kekecapan kokolot téh. Jalma hirupna téh reujeung kahirupanana (huripna). Jalma bisa hirup kusabab dibéré bekel reujeung cara ngalakonan kahirupanana.

Sakumaha kekecapan ceuli reujeung pangdéngéna. Ceuli anu sampurna mah moal bisa dipisahkeun tina kecap ngadéngé. Ceuli dipake pikeun ngadéngé. Pon kitu deui reujeung irung dipaké pikeun ngambeu, sedengkeun panon pikeun nénjo atawa nempo. Eta anu sampurna. Lamun anu teu sampurna mah, biasana moal bisa dipaké nanaon. Sanajan ngabogaan ceuli, aya sawatara jalma anu teu bisa dipaké ngadéngé. Sababna mah bisa rupa-rupa: naha kusabab cilaka, atawa tatu atawa pamawa ti keur orok kénéh. Ngan normalna, éta téh sapakét: lamun ngabogaan ceuli pasti reujeung pangdéngéna. Da keur naon boga ceuli ogé lamun teu bisa dipaké ngadéngé mah.

Hirup Hurip Jalma

Ari kahirupan kumaha atuh? Heueuh hirup jalma téh reujeung huripna?

Jalma anu hirup pasti miboga bekel pikeun ngalakonan hirupna. Sagala anu diperlukeun pikeun ngajalankeun kahirupanana geus diayakeun atawa geus nyampak. Sagala pangabutuhna geus disadiakeun. Jalma hirup perlu rejeki, pasti geus disadiakeun atawa geus boga cawisanana. Pokona mah sagala anu diperlukeun pikeun kahirupan jalma pasti geus disadiakeun. Ngan anu kudu jadi catetan, unggal jalma ngabogaan cawisan séwang-séwangan, anu bisa waé béda-béda. Jadi dina ngajalankeun kahirupanana jalma teu kudu hariwang haringhang ngeunaan kahirupanana. Ulah sieun kakurangan, ulah sieun teu kabagéan.

Disagédéngeun bekel kahirupan anu kudu dicumponan pikeun ngajalankeun kahirupanana, anu sipatna katempo reujeung geus umum pikeun kabéhan jalma, aya ogé hal séjénna. Sakumaha kekecapan anu saméméhna: ceuli reujeung pangdéngéna (ceuli pasti ngabogaan mangpaat pikeun ngadéngé), hirup jalma ogé ngabogaan hal anu sarua. Hirup jalma téh pikeun hurip. Jalma ngalakonan hirup téh pasti ngabogaan mangpaat pikeun hurip jalma. Ngan hurip jalma téh naon atuh? Pikeun naon atuh hirupna jalma téh?

(Nyambung)